From the Open-Door Policy to Security Threat: The Case of Syrian Asylum Seekers in Turkey


Creative Commons License

Bayır K. D., Aksu F.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.324-356, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Türkiye, Mart 2011’de Suriye’de başlayan çatışmaların akabinde uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle bugün dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumundadır. Açık kapı politikasının olumsuz etkileri, Suriyelilerin kitleler halinde Türkiye’ye geçiş yaptığı 2014-2016 yılları arasında görülmeye başlanmıştır. “Misafir” olarak nitelendirilen insanların bugün “kalıcı” olma durumları, Suriye Krizi’nin dokuzuncu yılında toplumsal tepkileri arttırarak Türkiye’nin politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. Çalışmada, “2011 yılında izlenen politika nasıl bir sorun yaratmıştır ki toplumsal tepkiyi arttırmış ve konu artık eskiye nazaran daha gözle görülür bir biçimde güvenlik açısından ele alınmaya başlanmıştır?” sorusundan yola çıkılarak, göçle güvenlik arasındaki ilişki analiz edilecektir. Kavramsal çerçeve çizildikten sonra Türkiye’nin göç politikasının ne olduğuna, yasal mevzuatına ve güncel verilerle Türkiye’deki Suriyelilerin durumuna değinilecektir. Akabinde krizin başında izlenen açık kapı politikasının ne tür problemler yarattığı ve bu konunun giderek nasıl güvenlik başlığı altında ele alınıp araçsallaştırıldığı örneklerle tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Güvenlik, Suriyeli Sığınmacılar, Türkiye, Araçsallaştırma

Abstract

Since the Syrian crisis began in March 2011, Turkey has been pursuing open door policy. Negative impacts of that policy surfaced in 2014 after mass influx of refugees hit the border. In the ninth year of Syrian crisis, Syrians initial “guest” status turned into “permanent” and stirred public reaction, pushing Turkey to reevaluate her policy. “What kind of problems did open door policy cause and why mass migration influx evidently started to be handled with security concerns compared to 2011?” This study analyzes relations between migration and security by answering these questions. Starting with a conceptual framework, Turkey’s migration policy with her legal statute and current situation of Syriansin Turkey discussed first. Negative impacts of open-door policy follow and instrumentalization of migration issue took the last part.

Keywords: Migration, Security, Syrian Asylum Seekers, Turkey, Instrumentalisation