Büyükçekmece İlçesi Büyük Atatürk Parkı Kullanıcılarının Memnuniyet Durumlarının Saptanması


Hujıabula B., Var M.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.1, pp.293-306, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kent parkları, kentlilerin fiziksel ve mental dinlenme ihtiyaçlarını karşıladıkları kentsel yeşil alanlardır. Bu alan-lar, kentsel yaşam kalitesini arttırarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ve sağlıklı kentlerin oluşumuna katkı sağlamakta, kente ve kentte yaşayanlara ekolojik, ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik faydalar sun-maktadır. Kullanıcıların yaşam kalitesini fiziksel ve psikolojik yönden daha rahat, huzurlu kılmak ve ihtiyaçla-rına daha uygun ortamlar oluşturmak için isteklerini, memnuniyet düzeylerini anlamak ve kent parklarındaki açık mekânlardan oluşan çevreyi bu ihtiyaçlara göre şekillendirmek gerekmektedir. Kent parklarının niteliği bağlamında, yeşil alanlar, donatı elemanları, aktivite çeşitliliği, parkın bulunduğu konum ve erişilebilirlik özel-likleri kullanıcıların memnuniyet seviyelerini belirlemede etkili olmaktadır. Bu çalışma, İstanbul İli Büyükçek-mece ilçesindeki Büyük Atatürk Parkı’nı ziyaret eden kullanıcılarının memnuniyetlerini değerlendirmek ve buna bağlı olarak bu mekânların performans ve kalitesini belirlemek amacıyla yapılmış olup parktaki 100 kullanıcı ile anket çalışması yapılmış, anket sonuçlarının analizi SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarında park alanlarındaki yeşil alanların niteliği ve yoğunluğunun kullanıcıla-rın park alanlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmüştür.