Lisans Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Göre Web Sayfalarında Salt Görsele Veya Görsel Ve Metne Bir Arada Yönelimleri


Creative Commons License

Ekerim M. G. , YILMAZ M. B.

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Görsel iletişim araçlarının yaşamımızda büyük role sahip olması, bizim görsel mesajları doğru bir şekilde algılayıp, iletişimi doğru kurguladığımız anlamına gelmemektedir. İstendik ya da istenmedik bir şekilde maruz kalınan bu uyarıcıların mesajlarını kavrama ve yorumlama yolunda görsel okuryazarlık becerisine ihtiyaç duymaktayız. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin algıladıkları görsel okuryazarlık düzeyleri ile ziyaret ettikleri Web sayfalarında görsele ve metne yönelimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan 484 adet lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
Aslan ve Nalinci (2014) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen Görsel Okuryazarlık Ölçeği, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Web Sayfasında Görsele/Görselle Birlikte Metne Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel istatistiklere yer verilen veri setinin analizinde, normal dağılıma uygunluğu belirlemek için Kolmogorov Smirnov testinden ve merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin boyutunu belirlemek üzere Pearson korelasyon analizi ve değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmak için bağımsız gruplar t-testi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların görsel okuryazarlık algılarının ortalamasının x̄ =3,97 çıkmasıyla birlikte, lisans öğrencilerinin görsel okuryazarlık algı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak algı düzeyleri düştükçe Web sayfasında görsele ve metne bir arada yönelmeleri -beklenebileceği gibi- düşük düzeyde de olsa istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmaktadır. Öte yandan, tersi durum söz konusu değildir. Web sayfalarında özellikle görsele yönelme ile görsel okuryazarlık algıları arasında tüm ölçekte ve beş alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı ilişki söz konusu değildir. Yalnızca “etkin kullanma” (5) ve “tasarlama” (6) boyutlarında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır.