Nanofotokatalizör Olarak Nano-Zno Kullanarak Uv Işıması Altında Sulu Çözeltilerde Tekstil Boyalarının Fotokatalitik Bozunması


Creative Commons License

Özgür M. , Ortadoğulu E., Erdemir B.

31.Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.356

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.356
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Metal oksit nanoparçacıkları arasında, çinko oksit (ZnO) son zamanlarda benzersiz özellikleri ve geniş uygulamaları nedeniyle geleceğin malzemesi olarak gösterilmektedir [1]. Çevre kirliliği konusundaki yeni teknolojisinden dolayı fotokatalist yarı iletkenler arasında çinko oksit son yıllarda büyük ilgi

görmektedir [2]. Su kaynaklarının kirlenmesindeki sebeplerin başında boyar madde içeren endüstriyel atıksu gelir. Toksik olduğu gibi, ekosistemi ve de insan sağlığını da tehdit eden bu boyalar, güneş ışığına, sıcaklığa karşı dirençlidir. Endüstride mevcut olan boyar maddelerin, çevreye deşarj

edilmeden önce arıtılması işlemi için birçok fiziksel ve kimyasal yöntem kullanılmakta ve gelişen teknoloji ile bu yöntemler iyileştirilmektedir [3].Bu çalışmada amacımız Cupressus arizonica (CA) bitkisinin yaprak ve kozalaklarının su ve etanol ekstrakları ve çinkoasetat tuzu kullanılarak yeşil sentez yöntemi ile sentezlenen ZnONPs’in fotokatalizör olarak kullanılmalarının araştırılmasıdır. Bu amaçla tekstil boyası olarak kullanılan Basic Yellow(BY), Basic Violet 39(BV), Methylene blue(MB), Brilliant Blue(BB) ve Basic Red 46(BR) boyarmaddelerinin sulu çözelti içerisinde ZnONP’ler tarafından fotokatalitik bozunma oranları fotokatalizör kombinasyonları kullanılarak incelenmiştir. 50 nm boyutundaki ZnO nanoparçacıkları için fotokatalist reaksiyon etkinliği, 4 saat içinde çalışılan boyalar için %24- %77'arasında değişirken 8 saat içinde %54-%100 ‘e varan renk giderimi görülmüştür. BV ve MB boyarmaddelerin sulu çözeltilerinde 7-8 saatte tamamlanan foto parçalanma nano ZnO partiküllerin önemli fotokatalitik aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: çinko oksit, nano partikül, cupressus arizonica, yeşil sentez, Basic Yellow, Basic Violet 39, Metilen Blue, Brilliant Blue ve Basic Red 46 , fotokataliz

Referanslar

1) Arığ E., Nanoyapıda Çinko Oksit Partiküllerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi , İstanbul, 2010.

2) Diler E., Sulu Ortamda Bulunan Azo Boyar Maddelerinin Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi İle Parçalanması Ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi ,Adana, 2010.

 3)Topçuolu E., Boyar Maddelerin Çeşitli Adsorbanlarla Adsorpsiyonunun İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi , Aralık, 2016.