Investigation of Speech Anxiety as a Predictive Factor of Teacher Candidates’ Occupational Anxiety


Creative Commons License

Ayhan S. N., Demirci S. S., Göktentürk T.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.10, no.4, pp.242-252, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Occupational anxiety has an important place in the careers of teacher candidates. However, there is a lack of studies that will reveal the variables that will predict the studied variable. Studies to reveal the predictive variables can contribute to the improvement of the education process of teacher candidates on the one hand. Additionally, these variables have the potential to create a data pool for steps that will make teaching processes more efficient. In order to contribute to the elimination of the current deficiency, the explanatory correlational research method was chosen and the explanatory power of speaking anxiety as a possible variable that could affect professional anxiety was analyzed through simple linear regression analysis. The research hypothesis was formed in line with the positivist paradigm and acted on the principle of simple reality. The results indicate that speaking anxiety can explain professional anxiety at a significant level. Therefore, it will be beneficial to examine the sub-dimensions of speaking anxiety more deeply in future research and to study new quantitative models that can explain the sources of occupational anxiety. Carrying out activities to reduce speech anxiety is also among the steps that can be beneficial in reducing professional anxiety. Conducting research in which different language skills are used will also contribute to revealing a more complex pattern. In this respect, although the research was conducted with a hypothesis formed with a positivist world view, it opens the door to new problem sentences to be constructed with a post-positivist paradigm in which reality is complex. In future research, it will be beneficial to carry out studies to clarify other parts of occupational anxiety’s background.

Öğretmen adaylarının kariyerlerinde mesleki kaygıların mühim bir yer tuttuğu görülmektedir. Bununla beraber incelenen değişkeni tahmin edecek değişkenleri ortaya çıkaracak yeni çalışmaların eksikliği literatürde göze çarpmaktadır. Diğer yandan mesleki kaygıları öngörücü değişkenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar öğretmen adaylarının eğitim sürecinin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca bu değişkenler öğretmenlik süreçlerini verimlileştirecek adımlar için yeni veri havuzları oluşturma potansiyelini de sunmaktadır. Mevcut eksikliğin giderilmesine katkı sunması için açıklama amaçlı korelasyonel araştırma metodu seçilerek basit lineer regresyon analizi yoluyla mesleki kaygıları etkileyebilecek muhtemel bir değişken olarak konuşma kaygısının açıklayıcılığı analiz edilmiştir. Analiz yolunu oluşturan araştırma hipotezi ise pozitivist paradigma doğrultusunda oluşturulmuş ve basit gerçeklik prensibinden hareket etmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında konuşma kaygılarının anlamlı seviyede mesleki kaygıları açıklayabildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla gelecek araştırmalarda konuşma kaygılarının alt boyutlarının daha derinlikli incelenmesi yanında mesleki kaygıların kaynaklarını açıklayabilecek yeni nicel modellemelerin çalışılması da faydalıdır. Konuşma kaygılarını azaltıcı faaliyetlerin yürütülmesi de mesleki kaygıları azaltmak bakımından faydalı olabilecek adımlar arasındadır. Farklı dil değişkenlerinin işe koşulduğu araştırmaların yapılması da daha kompleks bir örüntünün ortaya çıkarılmasına katkı sunabilecektir. Bu bakımdan pozitivist dünya görüşü ile oluşturulmuş bir hipotezle araştırma yürütülmüş olsa da gerçekliğin karmaşık olduğu post pozitivist paradigma ile inşa edilecek yeni problem cümlelerine kapı araladığı söylenebilir. Gelecek araştırmalarda bu doğrultuda çalışmaların yapılması faydalıdır.