Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi


Creative Commons License

Türkan A., Erişen Y.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, no.2, pp.1641-1679, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17152/gefad.1094235
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1641-1679
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini kuram, model, yöntem ve ilkeler bağlamında tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizi için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, eğitimde yaşanan sorunlar; kuram, model, yöntem ve ilkeler bağlamında “öğrenciler ile ilgili sorunlar”, “öğretmenler ile ilgili sorunlar”, “öğrenme ortamları ve altyapı ile ilgili sorunlar”, “epistemolojik sorunlar”, “ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorunlar” ve “diğer sorunlar” olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Belirtilen sorunların yoğun olarak yapılandırmacılık, çoklu zekâ, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerinin uygulanmamasıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.