AN EXPERIMENTAL STUDY ON MAP PROJECTION TRANSFORMATION USING GIS TOOLS


Creative Commons License

Gökgöz T., Hacar M., Memduhoğlu A., İlçi V., Karabulut M. F., Tekin A. C., ...More

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.35, pp.101-117, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Topographical maps with the projection of Gauss-Krüger/Transverse Mercator (GK/TM) and Universal Transverse Mercator (UTM) are the primary inputs in many applications related to Geosciences. In these projections, each zone contains a separate coordinate system. For this reason, two adjoining map sheets located in different zones cannot be side by side theoretically. In such situations, map sheets must first be positioned on the same coordinate system in a geographical information system. In this study, three different transformations were performed using AutoCAD Map 3D, QGIS, MicroStation, ArcMap, Netcad, and Global Mapper: (1) among 3° adjoining GK/TM zones, (2) from 3° GK/TM to 6° UTM, and (3) from 3° GK/TM to the tangent and secant Lambert Conformal Conic (LCC) projection. The results were compared in terms of ellipsoidal values, projections, and programs. There were several limitations in the programs with regards to measurement, process precision, and deficiencies in terms of users. Since all three projections were conformal, angles were preserved. However, lengths that were different in each projection were also different from the ellipsoidal values, with the exception of secant LCC projection. Consequently, the appropriate method and program should be selected depending on the geographical location of study area, objective, expected accuracy, and precision.

Gauss-Krüger/Transversal Mercator (GK/TM) ve Universal Transversal Mercator (UTM) projeksiyonuna sahip topografik haritalar, yerbilimleri ile ilgili çok sayıda uygulamada birincil girdilerdir. Bu projeksiyonlarda her dilim ayrı bir koordinat sistemi içerir. Bu nedenle farklı dilimlerde yer alan iki komşu pafta teorik olarak yan yana gelmez. Böylesi durumlarda öncelikle paftaların coğrafi bilgi sistemi ortamında aynı koordinat sisteminde konumlandırılması gerekir. Bu çalışmada, AutoCAD Map 3D, QGIS, MicroStation, ArcMap, Netcad ve Global Mapper yazılımlarıyla üç ayrı dönüşüm gerçekleştirilmiştir: (1) 3°’lik komşu GK/TM dilimleri arası dönüşüm, (2) 3°’lik GK/TM’den 6°’lik UTM’ye geçiş ve (3) 3°’lik GK/TM’den teğet ve kesen Lambert Konform Konik (LKK) projeksiyonuna dönüşüm. Uygulama sonuçları; elipsoidal değerler, projeksiyonlar ve yazılımlar açısından karşılaştırılmıştır. Yazılımlarda ölçü ve işlem duyarlığı bakımından çeşitli kısıtlar ve kullanıcılar açısından eksikler olduğu tespit edilmiştir. Her üç projeksiyon da konform olduğu için açılar korunmuştur. Bununla birlikte, her bir projeksiyonda farklı olan uzunluk ölçüleri -kesen LKK projeksiyonu hariç- elipsoidal değerlerden farklıdır. Sonuç olarak, çalışma bölgesinin coğrafi konumuna, amaca, beklenen doğruluk ve duyarlığa bağlı olarak uygun yöntem ve yazılım seçilmelidir.