Sözel Veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Akgün Ö. E., Küçük Ş., Çukurbaşı B., Tonbuloğlu İ.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.277-297, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öğretim içeriğinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilmesinde ve uygulanmasında bireysel özelliklerin göz önünde tutulması gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu bağlamda bireyin bilgiyi işleme stilini bilmek, bireyin öğrenme ortamlarından daha etkili bir şekilde yararlanmasına yardımcı olacaktır. Bilgiyi işleme stillerinden biri de sözel ve görsel öğrenme stilidir. Öğrencilerin sözel veya görsel baskın tercihini belirlemek için ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Childers, Houston ve Heckler (1985) tarafından sözel ya da görsel baskın öğrenme stilini belirlemek için geliştirilen Bilgiyi İşleme Stili Ölçeğini (Style of Processing Scale) Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmaları çerçevesinde, ölçek ilk olarak araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Özgün İngilizce maddeleri ve çevrilen Türkçe maddeleri içeren bir uzman görüşü formu hazırlanarak 9 uzmandan görüş alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Türkçe maddelerin öğrenciler tarafından anlaşılırlığı incelenmiştir. Bu işlemin ardından özgün ölçekteki maddeler ile Türkçe ölçek maddeleri arasındaki eşdeğerliğin kontrolü bu iki dili çok iyi bilen öğrencilerden alınan yanıtların incelenmesi ile yapılmıştır. Aynı kişilerden elde edilen farklı dildeki iki formun puanları arasında Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanarak, değerin 0.94 olduğu bulunmuştur. Bu işlemin ardından ölçek 240 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen verilere yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayıları, düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerleri ve alt %27 ve üst %27 grupların madde toplam korelasyon puanları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda Türkçeye uyarlaması yapılan öğrenme stilleri ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Geliştirilen ölçeğin ilgili olabilecek başka değişkenlerle ilişkilerinin incelenmesi açısından bilimsel araştırmalarda, uyarlamalı-destekleyici öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında, öğrenme- öğretme süreçlerinde kullanılması umulmaktadır.