The Role of the Risk Manager in Enterprise Risk Management Maturity Level of Construction Companies


Ercan T., Arı K.

Academic Platform Journal of Engineering and Science , vol.8, no.3, pp.439-449, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Risk yönetim sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele alan kurumsal risk yönetimi (KRY), verimli iş süreçlerinin yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Sürekli olarak gelişen yapım sektöründe, karmaşık hale gelen projeler için süre, maliyet ve kalite faktörlerinde başarıya ulaşmak sistemli ve bütünsel yönetim yaklaşımlarını gerekli kılmaktadır. Yapım projelerinin yönetim sürecinde, olası riskleri bütünsel bir bakış açısıyla yönetebilmek, yapım projelerinin başarı ve verimliliği açısından kritik önem taşımaktadır. Ancak yapım sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, proje düzeyinde risk yönetiminden kurumsal risk yönetimine geçiş adımları atılmaya yeni yeni başlanmıştır ve henüz yeterli olgunluk seviyesine ulaşılamamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, risk yöneticisinin varlığının ve KRY yapılaşmasının yapım firmalarının kurumsal risk yönetimi olgunluk düzeyine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda elde edilen altı temel faktör (yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin kararlılığı, kurumsal risk yönetimine sahip olma, risk tanımlama, an aliz ve tepkisi, kurumsal risk yönetiminin iş süreçlerine entegre edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve yeterli kaynaklar) baz alınarak bir anket alan çalışması düzenlenmiştir. Veriler, betimsel istatistikler ve ANOVA analizi yöntemleriyle irdelenmiştir. Yürütü len çalışma sonucunda risk yöneticisi varlığının yapım firmalarında kurumsal risk yönetimi olgunluk düzeyine olan etkisi ve temel faktörlerin KRY olgunluğuna olan etki ve önem dereceleri belirlenmiş ve karşılaştırmıştır. Bu çalışma, yapım firmalarında KRY olgunluk düzeylerine ilişkin kavramsal çerçeveyi irdeleyerek, yapılacak gelecek çalışmalara ışık tutmuştur.