2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği


Baş B. , Ucuzsatar N.

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Cologne
  • Country: Germany
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Dünyanın pek çok farklı yerinde yaşayan çoğunluğunun da Avrupa’da yaşadığı bilinen iki dilli olarak adlandırılan Türk vatandaşlar için Türk kültürünün yaşayabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi açısından Türkçenin doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde birtakım kurum ve kuruluşlarca çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin başında Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışında Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesi gelmektedir. Türkçe ve Türk Kültürü dersleri; yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi etkili bir şekilde edinmesini sağlamak, onların Türkçe dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, Ana dili Türkçeyi daha etkin kullanmanın yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türk kültürünün temel unsurlarını aktarmak, Türk kültürü ile bulundukları ülkenin kültürel ögelerini ilişkilendirerek kültürler arasılık özelliklerini geliştirmek amacı taşıyan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretimi Programı kapsamında yürütülmektedir. Bu derslerin sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait olduğundan dersin yürütücüsü olacak öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarla seçilerek Türkiye’den gönderilmektedir. Bu araştırmanın amacı 2018 yılında yenilenen Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Programı’nın uygulayıcısı olan öğretmenlerin program hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Fransa Paris Eğitim Müşavirliği bünyesinde çalışan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılarca geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler ile toplanmıştır. İçerik analizi ile çözümlenen veriler betimsel analizle yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yeni Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nın öğretmen görüşlerine göre ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı ortaya konmaya çalışılmış, bu doğrultuda bazı öneriler getirilmiştir.