BÜYÜKÇEKMECE YAT LİMANI Nihai ÇED Raporu’nun Akademik Değerlendirme Raporu


Creative Commons License

Nuhoğlu Y., Akbulut S., Yardım M. S., Sakarya A.

Technical Report, pp.1-30, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.1-30
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı ÇED Yönetmeliği’ine göre, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED Genel Müdürlüğü (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) tarafından 30.12.2005 tarih ve 8650 sayılı yazı ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilen Büyükçekmece Belediyesi (YEDİTEPE Marina Yatırım Turizm İnşaat A.Ş.)’ne ait Büyükçekmece Yat Limanı ÇED Raporu ve Eklerine göre; 1. İstanbul Büyükçekmece’de yapılması planlanan dünya standartlarında hizmet verecek modern ve eksiksiz bir yat limanı projesinin gerçekleştirilmesi bölgenin hem turizm hem de sosyoekonomik açıdan gelişmesini sağlayacak önemli bir proje olduğu görülmektedir. 2. Proje kapsamında yapılacak (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) iş ve işlemler kapsamında deniz ekosistemi fitoplankton, Zooplankton, bentik organizmalar, balık ve kuşlar üzerine olabilecek etkiler ve alınacak önlemler hakkında detaylı bilgilerin verildiği, flora ve fauna içinde nesli tehlikede olan, bölgesel ya da ülkesel endemik bir taksonun bulunmadığı ve projeden etkilenecek özellikte flora ve fauna üyelerinin olmadığı belirtilmiştir. 3. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilen Büyükçekmece Yat Limanı ÇED Raporu ve Eklerinin, rapora konu olan imar planlarına ve plan hükümlerine uygun olduğu, proje alanında daha sonra 2014 ve 2017 yılında teknik gerekçelerle plan değişikliklerinin gerçekleştirildiği, 08.08.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Yat Limanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Yat Limanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde alanda herhangi bir kapasite artırımının planlanmadığı tespit edilmiştir. 4. Yapılacak faaliyetin, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanununa bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan Yönetmelik ve Tüzük hükümlerine projenin tüm aşamalarında uyulmasıyla, çevresel etkilerin minimize edilmiş olacağı, faaliyetin rapordaki taahhütler çerçevesinde yürütülmesi, kontrol ve denetiminin sürekli yapılmasıyla da çevre üzerinde olumsuz bir etki ve tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. 16.12.2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak kabul edilen Nihai ÇED Raporu sonucu verilen, “ÇED Olumlu Belgesi”, bir proje ilgili nihai izin ve onay niteliğinde değil, bir karardır. Ancak birçok iznin verilmesine de esas teşkil etmektedir. Ülkemizde geçerli mevzuat hükümlerine göre ilgili kurumlardan mutlaka gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğu ve ÇED Raporundaki taahhütlere uyulması gerektiği de yasal zorunluluktur. ÇED süreci mevzuat ve içerik ile yat limanı yapılarının kıyı mühendisliği, proje alanı zemin özellikleri ve zeminle ilgili önerilen teknik işlemler, proje alanının bölgedeki trafik ve ulaşıma getireceği yüklerin ÇED Raporu kapsamında verilen taahhütler açısından ve rapora konu olan imar planlarına ve plan hükümlerine uygun olduğu, kanaatindedir. 12/10/20