Mersin Anamur Ilçesi Örneğinde Peyzaj Mirasinin Sürdürülebilirliği


Creative Commons License

Ayaşlıgil Erbesler T.

DÜMAS Dünya Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.3, pp.173-174

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173-174

Abstract

Sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakların varlığının güvence altına alınması en önemli kriterlerden biridir. Mekansal gelişme açısından peyzajların korunmaları gereken önemli kaynaklar olduğu kabül edilmektedir (Festas, 2002). Peyzajların korunması, yönetimi ve gelişimi için mekansal planlama kararlarının peyzaj analizlerine dayandırılmasının önemi vurgulanmaktadır (Council of Europe 2002). Avrupa peyzajlarının korunması, yönetimi ve iyileştirilmesi bir politika hedefi olarak tanımlanmaktadır (European Commission, 1999). Mekansal planlamalarda öncelikle peyzajların gelecek nesillere bırakılacak “Peyzaj Mirası” olarak ele alınması, sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından çok önemlidir. Bu araştırmada Mersin ili Anamur İlçesi'nin peyzaj yapısını ortaya koymak, peyzaj tiplerini tanımlamak, sınıflandırarak “Peyzaj Karakter Haritası” oluşturmak ve koruma öncelikli alanların saptanması amaçlanmıştır. Materyal olarak mekansal analiz ve istatistiksel veri tabanlı (CBS) sayısal haritalar, CORİNE Arazi Örtüsü Haritası, Landsat TM uydu görüntüleri, Havza ve Orman Amenajman Haritası, 1/50 000 Topoğrafya Haritası, 1/5000 NİP, 1/1000 UİP, 1/1000 Halihazır Harita ve DSİ Raporları, çeşitli araştırma raporları değerlendirilmiştir. Yöntemde analiz aşaması konumsal haritaların CBS ile çakıştırılmasına dayanmaktadır. Veri setlerinde öncelikle peyzaj yapısındaki korunacak potansiyel alanlar ortaya konmuştur. Sentez aşamasında alan özelinde koruma statüleri, değerlendirme kriterleri ve alt kriterlere belirlenerek “Alt Bölgeler” oluşturulmuştur. Peyzaj birimlerinin tanımlanması ve peyzaj karakter alanlarının görselleştirilmesinden oluşan haritalar Arcview GIS 3x vektör formatında değerlendirilmiş ve Arcmap ile sonuçlandırılmıştır. Bulgular kısmında Anamur İlçesi doğa koruma amaçlı bölgeleme yapılarak Orman Potansiyeli, Jeomorfolojik Karakter Bakımından Korunacak Alanlar, Su Potansiyeli ve Kırsal Peyzaj Karakteri Bakımından Korunacak Alanlar, Tarım Potansiyeli ve Koruma Statüleri Bakımından Korunacak Alanlar, Doğal Afet Riski Taşıyan Alanlar olmak üzere yedi alt bölge belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırma alanı özelinde koruma öncelikli öneriler getirilmiştir.