Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

TEZCAN AKMEHMET K.

Yaratıcı Drama Dergisi/Creative Drama Journal, vol.16, no.2, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The concept of ‘living museum’ has been used in different meanings in the field of museology. The aim of this study is to examine the use of the concept of ‘living museum’ and to contribute to current museological terminology . In the study, approaches to the concept of ‘living museum’ were examined by document analysis method in the literatur. The sample of the study is ‘Museum International’ Journal that pulished by ICOM (International Council of Museums). The articles that refer to the concept of ‘living museum’ have been determined in the issues of the
journal between 2000-2016. In these articles, the way in which the concept of ‘living museum’ is addressed is examined fi rstly for each article and then a general view was put forward. The study suggests that the approaches to the concept of ‘living museum’ could be divided into two basic groups as ‘related to museum types’ and ‘related to museum communication methods’. Three of the identifi ed articles are related to a type of ‘living museum’. In the other four studies, the ‘living museum’
is used as opposite to the concept of ‘object-centered’ or ‘stationary museum and it is addressed for museums organizing their activities on the basis of active audience approach related to museum communication methods.

Müzecilik alanyazınında ‘yaşayan müze’ kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ‘yaşayan müze’ kavramının kullanımlarını incelemek ve müzebilim alanındaki terminoloji çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Çalışmada, alanyazında ‘yaşayan müze’ kavramına olan yaklaşımlar doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) tarafından yayınlanan ‘Museum International’ dergisidir. Derginin 2000-2016 yılları arasındaki sayıları ‘living museum’ anahtar kelimesi ile taranmış, içinde ‘yaşayan müze’ kavramı geçen makaleler tespit edilmiştir. Bu makalelerde ‘yaşayan müze’ kavramının nasıl ele alındığı öncelikle tek tek incelenmiş; daha sonra tüm makaleler için toplu bir değerlendirme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların yaşayan müze kavramını hangi anlamda kullandıklarını değerlendirdiğimizde yaşayan müze kavramına olan yaklaşımlarının ‘müze türleri ile ilgili olan’ ve ‘müze iletişim yöntemleri ile ilgili olan’ olarak iki temel gruba ayrılabileceği sonucuna varılmıştır. Tespit edilen makalelerden üç tanesi ‘yaşayan müze’nin bir türü ile ilgilidir. Diğer dört makale ise müze iletişimi yöntemleri açısından ele alınmakta; ‘nesne merkezli’ ya da ‘durağan müze’ kavramının karşıtı olarak, etkinliklerini ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘yorum’ ve ‘kapsayıcılık’ gibi kavramlarla ilişkili ve aktif izleyici anlayışı ile biçimlendiren müzeler için kullanılmaktadır.