METAPHORIC PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ON THE HOMELAND CONCEPT


Sağdıç M., İlhan G. O.

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), vol.38, no.2, pp.104-118, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of the present study is to reveal social sciences teacher candidates perceptions on the concept of "homeland” by

means of the metaphors they use. The study was participated by 100 volunteer teacher candidates teaching within the 2017-2018

academic year in Social Sciences Education, Faculty of Education, Yildiz Technical University in Istanbul. Answers to the following

questions were sought in the study: (1) How do teacher candidates conceptualize their percetions of the concept

“homeland”? (2) How do demographic features of teacher candidates affect their perceptions of “homeland”? The

data of the study were obtained by having the participating social sciences teacher candidates fill in the sentence "Homeland is like

..., because...".Phenomenological design was used in the study and the obtained data were analyzed with content analysis. As a

result of the research, the candidates of Social Studies Teachers have submitted a total of 51 validmetaphorsregarding the concept of

"Homeland". These metaphors are grouped into 4 different conceptual categories by their common characteristics. The Social

Studies Teacher Candidates who participated in the survey perceived the homeland 47% as a vital necessity, 28% as an emotional

space, 17% as a place with a sacred value, and 8% as a place combining the differences.

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “vatan” kavramı ile ilgili algılarını, onların kullandıkları metaforlar

aracılığıyla ortaya koymaktır. Çalışmaya 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal

Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören 100 gönüllü öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada izleyen sorulara cevaplar

aranmıştır: 1) Sosyal Bilgiler öğretmen adayları “vatan” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları nasıl anlamlandırmaktadırlar? 2)

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının demografik özelliklerinin, “Vatan” algıları üzerinde etkileri nasıldır? Araştırmanın verileri, sosyal

bilgiler öğretmen adaylarının “Vatan.... gibidir, çünkü....” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Çalışmada olgubilim deseni

kullanılmış ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adayları “Vatan”

kavramına ilişkin olarak toplam 51 adet geçerli metafor ileri sürmüşler ve bu metaforlar ortak özellikleri bakımından irdelenerek 4

farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler dersi öğretmen adaylarının % 47’si vatanı; yaşamsal

bir gereksinim olarak, % 28’i duygusal bir alan olarak, % 17’si kutsal bir yer olarak, % 8’i farklılıkları birleştiren bir yer olarak

algılamıştır.