The Emotions and Thoughts of Children who Continue to Secondary School and had COVID-19 Disease During COVID-19 Pandemia


Deniz M. E., Yıldırım-Kurtuluş H., Uzun G.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.46-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi sürecinde ortaokula devam eden ve COVID-19 geçiren çocukların duygu ve düşüncelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, çocuklara yedi soru sorulmuş ve alınan cevaplar nitel araştırma modeline uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 10 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların beşi erkek (%50), beşi kızdır (%50). Bununla birlikte araştırmaya katılan çocukların yaşları 10-11 yaş aralığındadır. Bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Veri analizi gerçekleştirilirken Maxqda 2020 analiz programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, COVID-19 salgını sürecinde karantinada olan çocuklar kızgınlık ve üzüntü gibi olumsuz duyguları yoğunlukla hissettiklerini, koronavirüsü en fazla gribe ve kötü adamlara benzettikleri, karantinada kaldıkları sürede en fazla dersleri, teknolojik aletler ile, oyun oynayarak ve odada tek başına sıkılarak vakit geçirdikleri, özgürlüklerinin kısıtlanmasından rahatsız oldukları, evde sıkıldıkları; aile, akraba ve arkadaş gibi yakın çevreleriyle birlikte dışarıda olmayı, özgürce oyun oynamayı ve sarılmayı çok özledikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları, alanyazındaki çalışmalar incelenerek desteklenmiştir.