Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkmaz H.G., Bozkurt S., "ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.20, 2018
Demirhan A., Bozkurt S., Yazici K., "DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞININ TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR, vol.11, 2018
Akbaş H.E., Bozkurt S., Yazici K., "Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı Yapısı ve Yönetim Düşüncesi ile Karşılaştırılması", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2018
Bozkurt S., "A content analysis of servant leadership studies.", , vol.6, pp.190-196, 2017
Doğan A. , Bozkurt S., Demirbaş H.T. , "İŞ-AİLE ÇATIŞMASI, AİLE-İŞ ÇATIŞMASI İLE ÖZYETERLİLİK İNANCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", uluslararası sosyal araştırmalar degisi, vol.10, pp.718-729, 2017
Ertemsir E., Bal Y., Bozkurt S., "A RESEARCH ON DETERMINING THE INFLUENCE OF HRMPRACTICES ON INCREASING ORGANIZATIONAL COMMITMENT", International Journal of Euro-Mediterranean Studies, vol.10, pp.3-28, 2017
Bozkurt S., "ÖRGÜTLERDE SESSİZLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA", The Journal of International Social Research, vol.9, pp.722-733, 2016 (Link)
Bozkurt S., Demirhan A., Bal Y., "Determining the Effect of Job Burnout on Life Satisfaction An Empirical Research for Turkey", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.31, ss.83-94, 2016 (Link)
Behrem Ü., Bozkurt S., "Bes Faktör Kisilik Özelliklerinin Örgütsel AdaletAlgısı Aracılıgıyla Üretkenlik Karsıtı Davranıslar Üzerine Etkisinin Incelenmesine YönelikBir Arastırma", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.1, pp.536-542, 2016
Erkmen T., Bozkurt S., "Moderating Effect of Organizational Commitment on the Relationship Between Work Alienation and Formalization", Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, vol.8, pp.16-23, 2016 (Link)
Doğan A., Bozkurt S., Demir R., "Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", International Journal of Economics and Administrative Studies (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi), pp.375-398, 2015 (Link)
Bozkurt S., "An Investigation of Job and Career Counseling Candidates from the Perspective of Diversity Management", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, pp.589-606, 2013 (Link)
Bozkurt S., Doğan A., Karaeminoğullari A., "An Inspection of Job And Career Consultants Within The Context of Their Attitudes Towards Diversity, Diversity Performance, And Empathy Skills: Are They Sensitive Enough", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.589-606, 2013 (Link)
Bozkurt S., Doğan A., "İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.71-86, 2013 (Link)
Bozkurt S., Bal Y., "Investigation of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Organizational Citizenship Behaviour", International Journal of Innovations in Business, 2012 (Link)
Bozkurt S., "A Review of Human Reources Applications In The Context of Organizational Citizenship Behavior", International Journal of Finance and Management, vol.2, pp.1-9, 2012 (Link)
Doğan A., Bozkurt S., Demir R., "Sosyal Kaytarma Davranışı ile Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi., cilt.12, ss.53-79, 2012 (Link)
Çalişkur A., Demirhan A., Bozkurt S., "Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre incelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.219-236, 2012 (Link)
Bozkurt S., "İnsan Kaynakları Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Doktora tezinden üretilmiştir", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.36-62, 2011 (Link)
Erkmen T., Bozkurt S., "Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.197-228, 2011 (Link)
Bozkurt S., "İnsan Kaynakları Uygulamaları, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.36-62, 2011 (Link)
Erkmen T., Bozkurt S., "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.31, ss.197-228, 2011 (Link)
Çerik Ş., Bozkurt S., "Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.35, ss.77-97, 2010 (Link)
Demirhan A., Bozkurt S., "Banka Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Davranışına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar University, vol.18, pp.3016-3027, 2010 (Link)
Erkmen T., Çerik Ş., Bozkurt S., Özarslan E., "The Development of Spence and Robbins Workaholism Scale with its Validity and Reliability Measurement", International Journal of Business and Management Studies, vol.2, pp.89-95, 2010 (Link)
Çerik Ş., Bozkurt S., "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON VE KARİYER ÇAPALARINA YÖNELİK ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.77-97, 2010 (Link)
Demirhan A., Bozkurt S., "Banka Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Davranışına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar University, vol.18, 2010 (Link)
Karaeminoğullari A., Doğan A., Bozkurt S., "Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross Cultural Adaptability Inventory-CCAI) Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.331-349, 2009 (Link)
Doğan A., Bozkurt S., "İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otellerin Örgütsel Sağlık Durumlarının Çalışanların Algıları İle Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma", İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi - Yönetim Dergisi, cilt.19, ss.61-73, 2008 (Link)
Bozkurt S., "İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otellerin Örgütsel Sağlık Durumlarının Çalışanların Algıları İle Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.60, ss.61-73, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaplan H.A., Bozkurt S., Yazici K., "Examinaon of Digital Human Resources Applicaons in the Context of Law", II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM,ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, ,
Demirhan A., Bozkurt S., Çağlar M., "Reviewing Sustainability Awareness Studies by Content Analysis", 2nd International Sustainability Congress 2017, , , pp.68-69
Yigit B., Bozkurt S., "A content analysis of servant leadership studies ", International Journal of Organizational Leadership, vol.6, pp.190-196, 2017
Akbaş H.E., Bozkurt S., Oktay S., Yilmazer S., "Analyzing the Relationship between Personality Types and Time Management Practices of Turkish Accountants", 3rd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, , , pp.32-32
Yigit B., Bozkurt S., "Effect of Organizational Silence on Organizational Cynicism: an Empirical Study on Healthcare Industry", 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, LETONYA, 21-23 Temmuz 2016, pp.706-714
Bal Y., Bozkurt S., Ertemsir E., "DETERMINING THE INFLUENCE OF HRM PRACTICES ON INCREASING ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN EMPIRICAL RESEARCH FROM TURKEY", , , Haziran 2014
Mutluay Y., Bozkurt S., Büyükbalci P., "IMPROVING SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH ETHICAL LEADERSHIP: A PERCEPTIONS BASED VIEW", , , Eylül 2014
Bozkurt S., Ertemsir E., Bal Y., "A STUDY ON EVALUATING THE VALIDITY AND RELIABILITY OF HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEMS (HPWS) SCALE IN TURKISH", , , Eylül 2014
Doğan A., Bozkurt S., Demir R., "Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Bozkurt S., Demirbaş H.T., Doğan A., "İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması İle Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Doğan A., Bozkurt S., Demirhan A., "Kontrol Odağı İle İşe Yönelik Umut Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Doğan A., Bozkurt S., Demirbaş H., "Kamu Örgütlerinde Örgütsel Politika: Çalışanların Politik Davranışlara Yönelik Algıları", , TÜRKİYE, Mart 2013
Doğan A., Bozkurt S., Demirhan A., "Kontrol Odağı İle İşe Yönelik Umut Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Bozkurt S., Demirbaş H.T., Doğan A., "İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması İle Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Karaeminoğullari A., Bozkurt S., Doğan A., Yavaş-Bozkurt A., "İşyerinde Yalnızlık ve İşkoliklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Kasım 2013
Doğan A., Bozkurt S., Demir R., "Çalışanların Esnek Çalışmaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Karaeminoğullari A., Bozkurt S., "Job Satisfaction and Organizational Justice as Antecedents of Intention to Leave A Model of Intrapersonal Revenge Mechanism", 2nd Internatıonal Conference on Management, Economics and Finance (2nd ICMEF-2013), Sabah, MALEZYA, , pp.183-189
Bal Y., Bozkurt S., Ertemsir E., "A STUDY ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC HRM PRACTICES AND INNOVATION IN ORGANIZATIONS", , , Haziran 2013
Doğan A., Bozkurt S., Karaeminoğullari A., "Sendikaya Bağlılık Ile Örgüte Bağlılık Aynı Anda Mümkün Mü?", , TÜRKİYE, Mayıs 2012
Bozkurt S., Doğan A., "İş Değerleri Ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", , , Nisan 2012
Doğan A., Karaeminoğullari A., Bozkurt S., "An Inspection Of Job And Career Consultants Within The Context Of Their Attitudes Towards Diversity, Diversity Performance, And Empathy Skills: Are They Sensitive Enough", , , Mart 2012
Bozkurt S., Doğan A., Karaeminoğullari A., "Sendikaya Bağlılık ve Sendikadan Duyulan Tatmin Arasındaki İlişki", , TÜRKİYE, Mayıs 2011
Doğan A., Bozkurt S., Demir R., "Sosyal Kaytarma Davranışı İle Algılanan Görev Görünürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Mayıs 2010
Erkmen T., Bozkurt S., Emel Ö., "Comparision of Ethical Codes of Public and Private Organizations in Banking Sector", 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, IConGFE&SR, İstanbul, , , pp.1-11
Bal Y., Bozkurt S., Doğan A., "A Study On The Evolution And Changing Roles Of Human Resources Management From Past To Present", , , Mayıs 2007
Demirhan A., Erdin C., Bozkurt S., Doğan A., "Sağlık Personelinin İş Tatminlerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma", , , Haziran 2007
Karaeminoğullari A., Bozkurt S., Doğan A., "Kültürler Arası Adaptasyon Ölçeği (Cross Culturaladaptabılıty Inventory-Ccai) Ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma"", , TÜRKİYE, Mayıs 2007
Erdin C., Demirhan A., Bozkurt S., Doğan A., "İşyerinde İş Stresi Düzeyinin Ölçümüne Yönelik Özel Sağlık Kurumu Üzerine Bir İnceleme", , , Mayıs 2007
Erdin C., Demirhan A., Doğan A., Bozkurt S., "Demografik Değişkenler Açısından Duygusal Zekanın Sağlık Personeli Üzerinde İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma", , , Haziran 2007
Bozkurt S., Doğan A., Demirhan A., Erdin C., "Kuruma Bağlılık Ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki Ve Banka Ve Sigorta Çalışanları Üzerine Bir Uygulama", , , Mayıs 2007
Doğan A., Bozkurt S., Kavasoğlu B., "İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları ile Şirket Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Mayıs 2006
Bozkurt S., Doğan A., "İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Arasındaki İlişki: Çanakkale İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama", , TÜRKİYE, Mayıs 2006
Doğan A., Bozkurt S., Kavasoğlu B., "İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İşgören Sağlığı Ve İş Güvenliği Uygulamaları Ile Şirket Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", , TÜRKİYE, Mayıs 2006
Bozkurt S., Doğan A., "İş Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (Övd) Arasındaki İlişki: Çanakkale İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama", , TÜRKİYE, Mayıs 2006
Doğan A., Bozkurt S., "İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Örgütsel Sağlıklarının Ölçümü", , TÜRKİYE, Mayıs 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bozkurt S., "",
Oktay S., Bozkurt S., Akbaş H.E., Yazici K., "THE EFFECT OF THE ROLE AMBIGUITIES AND ROLE CONFLICTS PERCEIVED BYEMPLOYEES ON PSYCHOLOGICAL RESILIENCE", in: CHANGING ORGANIZATIONS From the Psychological Technological Perspectives, IJOPEC Publication Limited, 2018
Oktay S., Akbaş H.E., Bozkurt S., Yilmazer S., "AN INVESTIGATION ON FEAS AND INSTITUTE STUDENTS IN TERMS OFENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS AND DEMOGRAPHIC VARIABLES", in: ISSUES IN TOURISMHUMAN RIGHTS SUSTAINABLE ENVIRONMENT, IJOPEC Publication Limited, 2018
Günsel A., Bozkurt S., "Organizational Behavior", Çeviri, Irwin/McGraw-Hill , ankara, 2016
Demirhan A., Bozkurt S., Yiğit B., Çağlar M., "Effect of Human Resources Practices on Sustainable Performance: A Survey of Technopark Companies", in: Social and Economic Perspectives on Sustainability, Erdoğdu M, Mermod A.Y, Aşkun Yıldırım O.B, Eds., IJOPEC Publication, London-İstanbul, pp.115-121, 2016
Günsel A., Bozkurt S., "ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Steven McShane ve Mary V. Glinow’xxdan çeviri)", Nobel Yayıncılık., 2016
Bozkurt S., "Güç ve Politika", Örgütsel Davranış, Örücü Edip, Üngüren Engin, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.385-429, 2013
Bozkurt S., Doğan A., "", Lisans Yayıncılık, ss.385-429, 2013 (Link)
Bozkurt S., "", Lisans Yayıncılık, ss.561-591, 2013 (Link)
Bozkurt S., Bozkurt S., Ertemsir E., "", River Publishers, pp.197-210, 2013 (Link)
Bal Y., Bozkurt S., "", IGI Global Publishing, Hershey-Pennsylvania, USA,, pp.1-9, 2013 (Link)
Bozkurt S., "Çatışma ve Örgütlerde Çatışma Yönetimi", Yönetim ve Organizasyon, Bakan İsmail, Mustafa Paksoy, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.561-591, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi