Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenlere Yönelik Kavram İmajları


Taşpınar Şener Z. , Ünal H.

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 June - 29 July 2019, pp.549-550

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.549-550

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmen adaylarının, bazı özel dörtgenlere yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışma, ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenen 45 ortaokul matematik öğretmen adayı ile belirlenmiştir. Ölçüt olarak, öğretmen adaylarının, birinci sınıf öğrencisi olmaları esas alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin dörtgenlere yönelik tanımlarını ve kavramların birbiri ile ilişkilendirmelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Buna göre, öncelikle, öğrencilerin ‘dörtgen’, ‘dikdörtgen’, ‘kare’, deltoid’, yamuk’ ‘ikizkenar yamuk’ ‘eşkenar dörtgen’ ve ‘paralelkenar’ kavramlarını nasıl tanımladıkları ve bu kavramlara yönelik olabildiğince farklı şekiller çizmeleri istenmiştir. Daha sonra bu kavramların birbirleri ile nasıl ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmak amacıyla, ‘her ……i aynı zamanda…..’dır’. şeklinde boşluk doldurma soruları ile birlikte, kavramlar arasındaki hiyerarşik sınıflandırmayı ortaya çıkarmak amacıyla, kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmen adaylarının, dörtgenlere ilişkin tanımlarının yetersiz olduğu, dörtgen çizimlerinde, sadece bilinen prototipleri çizdikleri ve dörtgenlerin birbirleri ile ilişkilerini ortaya koymada yetersiz oldukları ortaya konmuştur. Bu bağlamda, özellikle temel matematik derslerinde, söz konusu kavramların derinlemesine incelenmesi ve kavramların birbirleri ile ilişkilerinin vurgulanmasının önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.