YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME ETKİNLİKLERİNDE KRONOLOJİK SIRALAMANIN ÖNEMİ


Creative Commons License

Baş B., Tekin E.

Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.63-73, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dinleme, yabancı dil öğreniminin ilk basamak becerisidir ve bu becerinin geliştirilmesi dinleme metinleriyle sağlanmaktadır. Dinleme süreci; ders kitabı, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla gerçekleşebilir. Dinlenilen her şey birer metindir. Bu metinlerin de özellikle yabancı dil öğretiminde önemi büyüktür ve metinler dinleyenler için anlam ifade etmelidir. Dinlediğini anlamanın ölçme değerlendirmesi de dinlenilen metinlere ait etkinlik önermelerinin mantıklı bir sıralamada verilmesi ile gerçekleşebilir. Bu araştırmanın amacı, dinleme metinlerine yönelik etkinliklerde yer alan önermelerin kronolojik sıralamasını tespit ederek bunun sonucunda meydana gelebilecek durumları betimlemektir. Araştırmanın inceleme nesnesi, Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe (B2) ders kitabıdır. Ders kitabında yer alan 36 adet dinleme etkinliğine ait önermelerin kronolojik sıralaması değerlendirilmiştir. Araştırma bir durum çalışmasıdır. Veriler doküman incelemesi ile elde edilmiş ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ders kitabındaki dinleme metinlerine ait etkinliklerin yüzde 45’inin kronolojik açıdan sıralı olmadığı tespit edilmiştir. Sıralamaya dikkat edilmemesinin dinlemede ne gibi sorunlara yol açabileceği çeşitli araştırma sonuçları ile desteklenerek değerlendirilmiştir.