Examination of the Relationship between Reflective Thinking Tendencies and Creative Thinking Levels of Teachers


Creative Commons License

Erol M., Erol A., Çalışır S., Bozan M.

Temel Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.20-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Temel Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.20-29
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yaratıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama araştırması kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Esenyurt ilçesinde görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Resim, Müzik, Beden Eğitimi) öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Ne Kadar Yaratıcısınız?” Yaratıcılık Ölçeği ve Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler T-Testi, İlişkisiz Örneklemler Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), puan değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı ve veriler arasındaki yordama durumunu ortaya koymak için Basit Doğrusal Regresyon analizi gibi istatiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları dikkate alındığın ölçeğin alt boyutlarından sorgulayıcı ve etkili öğretim ve mesleğe bakış açıları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılık belirlenirken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ayrıca ölçeğin açık fikirlilik alt boyutunda 0-5 yıl çalışan öğretmenler 6-10 ve 11-15 arasında görev yapan öğretmenlere göre daha açık fikirli oldukları ve branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre daha araştırmacı oldukları belirlenmiştir. Yansıtıcı düşünme alt boyutları ile yaratıcı düşünme puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiş ve yansıtıcı düşünme puanlarının toplam varyansı %19 düzeyinde açıkladığı belirlenmiştir.