Two Sides of the Coin: Comparison of Administrators’ and Teachers’ Perspectives on Classroom Supervision


Doğan S., Yıldız S., Katıtaş S.

International Innovative Education Researcher, vol.3, no.2, pp.1-31, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Supervision is one of the most important stages of administration and a fundamental component of education.According to relevant legislation, school administrators are responsible for classroom supervision. This researchaimed to determine the perspectives of administrators and teachers on classroom supervision practices. Theresearch was conducted through the basic qualitative research, one of the qualitative research designs. The studygroup consisted of 24 educators, 12 teachers, and 12 administrators working in public schools (kindergartens,primary schools, secondary schools, and high schools) in four different cities of Türkiye during the 2022-2023academic year. Data were collected using semi-structured interview forms developed by the researchers. Educatorsparticipating in the research were identified using convenience sampling method, and the data were analyzed usinginductive content analysis. As a result of the research, it was found that many administrators did not fulfill theirsupervisory duties. Additionally, most administrators reported feeling unqualified to supervise. They attributedtheir reasons for not supervising to heavy paperwork and teachers’ uneasiness. They tended to evaluate teachersbased on feedback from students and parents rather than conducting their own supervisory assessments. Teachers,on the other hand, stated that they were biased towards the subject of supervision due to the negative experiencesthey had during the supervision, they were stressed when the supervision would be done, they saw the supervisionas a waste of time unless guidance and instructional leadership were provided, and they stated that the supervisionmade by the administrators was conducted as a formality; however, it was determined that they preferred thesupervision of the school administrators to the inspectors. At the same time, it was concluded that there wereteachers who found supervision necessary and important, and that a limited number of administrators could carryout supervision in accordance with its purpose and provide guidance and instructional leadership. As a result ofthe study, recommendations were made for supervision to be carried out in accordance with their purpose Supervision is one of the most important stages of administration and a fundamental component of education. According to relevant legislation, school administrators are responsible for classroom supervision. This research aimed to determine the perspectives of administrators and teachers on classroom supervision practices. The research was conducted through the basic qualitative research, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 24 educators, 12 teachers, and 12 administrators working in public schools (kindergartens, primary schools, secondary schools, and high schools) in four different cities of Türkiye during the 2022-2023 academic year. Data were collected using semi-structured interview forms developed by the researchers. Educators participating in the research were identified using convenience sampling method, and the data were analyzed using inductive content analysis. As a result of the research, it was found that many administrators did not fulfill their supervisory duties. Additionally, most administrators reported feeling unqualified to supervise. They attributed their reasons for not supervising to heavy paperwork and teachers’ uneasiness. They tended to evaluate teachers based on feedback from students and parents rather than conducting their own supervisory assessments. Teachers, on the other hand, stated that they were biased towards the subject of supervision due to the negative experiences they had during the supervision, they were stressed when the supervision would be done, they saw the supervision as a waste of time unless guidance and instructional leadership were provided, and they stated that the supervision made by the administrators was conducted as a formality; however, it was determined that they preferred the supervision of the school administrators to the inspectors. At the same time, it was concluded that there were teachers who found supervision necessary and important, and that a limited number of administrators could carry out supervision in accordance with its purpose and provide guidance and instructional leadership. As a result of the study, recommendations were made for supervision to be carried out in accordance with their purpose.

Supervision is one of the most important stages of administration and a fundamental component of education.According to relevant legislation, school administrators are responsible for classroom supervision. This researchaimed to determine the perspectives of administrators and teachers on classroom supervision practices. Theresearch was conducted through the basic qualitative research, one of the qualitative research designs. The studygroup consisted of 24 educators, 12 teachers, and 12 administrators working in public schools (kindergartens,primary schools, secondary schools, and high schools) in four different cities of Türkiye during the 2022-2023academic year. Data were collected using semi-structured interview forms developed by the researchers. Educatorsparticipating in the research were identified using convenience sampling method, and the data were analyzed usinginductive content analysis. As a result of the research, it was found that many administrators did not fulfill theirsupervisory duties. Additionally, most administrators reported feeling unqualified to supervise. They attributedtheir reasons for not supervising to heavy paperwork and teachers’ uneasiness. They tended to evaluate teachersbased on feedback from students and parents rather than conducting their own supervisory assessments. Teachers,on the other hand, stated that they were biased towards the subject of supervision due to the negative experiencesthey had during the supervision, they were stressed when the supervision would be done, they saw the supervisionas a waste of time unless guidance and instructional leadership were provided, and they stated that the supervisionmade by the administrators was conducted as a formality; however, it was determined that they preferred thesupervision of the school administrators to the inspectors. At the same time, it was concluded that there wereteachers who found supervision necessary and important, and that a limited number of administrators could carryout supervision in accordance with its purpose and provide guidance and instructional leadership. As a result ofthe study, recommendations were made for supervision to be carried out in accordance with their purpose Denetim, yönetim süreçlerinin en önemli aşamalarından ve eğitimin en temel bileşenlerden biridir. İlgili mevzuata göre sınıf denetiminden sorumlu kişiler okul yöneticileridir. Bu araştırmayla yöneticilerin ve öğretmenlerin sınıf denetimi uygulamalarına bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 öğretim yılında Türkiye’nin dört farklı ilindeki kamu okullarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapan 12 öğretmen ve 12 yönetici olmak üzere 24 eğitimci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmaya katılan eğitimciler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler tümevarımsal içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda denetim görevini yerine getirmeyen çok sayıda yöneticinin var olduğu, yöneticilerin çoğunun kendilerini denetim konusunda yetersiz buldukları, evrak işlerinin yoğunluğunu ve öğretmenlerin tedirgin olmasını denetim yapmama gerekçeleri olarak sundukları, denetim uygulamak yerine öğrencilerden ve velilerden gelen şikâyetler doğrultusunda öğretmenleri değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerinse müfettişlerin denetim yaptıkları zamanlarda yaşadıkları olumsuz deneyimlerden dolayı denetim konusuna ön yargılı yaklaştıkları, denetim yapılacağında strese girdikleri, rehberlik ve öğretimsel liderlik yapılmadığı sürece denetimi boşa zaman kaybı olarak gördükleri, yöneticiler tarafından yapılan denetimlerin formaliteden yapıldığını ifade ettikleri, buna rağmen okul yöneticilerinin denetimini müfettişlere tercih ettikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda denetimi gerekli ve önemli bulan öğretmenlerin de var olduğu, sınırlı sayıda yönetici tarafından amacına uygun şekilde denetim gerçekleştirilip rehberlik ve öğretimsel liderlik yapılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda denetimlerin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur.