Investigation into the Relationship between the 7th Grade Students’ Reflective Thinking Skills towards Problem Solving and their Math Achievement and Attitudes


Creative Commons License

Altuntaş L. A. , Erişen Y.

TÜRKİYE EĞİTİM DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.280-293, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : TÜRKİYE EĞİTİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.280-293

Abstract

Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersi tutumu ve ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma evrenini İstanbul ili Maltepe ilçesinde bulunan dört (4) devlet okulundaki 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya 215 kız, 237 erkek olmak üzere toplam 452 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere “Matematik Tutum Ölçeği” ile “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi” ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin bir problem durumunda çoğunlukla yansıtıcı düşündüklerini, fakat “sorgulama” becerilerinin “nedenleme” ve “değerlendirme” becerilerine göre düşük olduğu göstermiştir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları genellikle olumludur. Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersindeki akademik başarı arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu, akademik başarısı yüksek öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha çok yansıtıcı düşündükleri tespit edilmiştir