Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of different model structure and prior distribution in continual reassessment method

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.49, ss.95-109, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comprehensive comparison of phase I dose escalation methods

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE, cilt.45, ss.26-36, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GENERALISATION OF MOOD'S TEST TO FACTORIAL DESIGNS TO DETECT HETEROGENEITY OF VARIANCES

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, cilt.57, ss.535-544, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysing organic food buyers' perceptions with Bayesian networks: a case study in Turkey

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.42, ss.1572-1590, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foreign Direct Investment and Profit Transfers: The Turkish Case

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.15, ss.383-395, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variable selection for heteroscedastic data through variance estimation

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.34, ss.567-583, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factor effects on the variance in a replicated two-way treatment structure in an agricultural system

JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS, cilt.4, ss.166-184, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organik Ürün tüketicilerinin organik pazarlara gitmesini etkileyen faktörler üzerine bir saha çalışması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.133-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motives of buying organic products and habits of organic buyers in Turkey

Journal of Food Agriculture & Environment, cilt.11, ss.539-548, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cari Açık ve Bütçe Açığını Etkileyen Faktörlerin Nedensellik İlişkilerinin Diyagram Yoluyla Gösterimi: Türkiye örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.405-416, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayes Yönteminin Meta Analizinde Kullanılması

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.21-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalization of Klotz's test

Journal of Applied Sciences, cilt.9, ss.2916-2924, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler

Celal Bayar üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi dergisi, cilt.14, ss.109-120, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş tatmini ve organizasyon yapısı: Kamu üniversiteleri üzerine ampirik bir inceleme

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler dergisi, cilt.23, ss.83-97, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ormansızlaşan arazilerin subjektif değerleri:İstanbul Anadolu yakasına yönelik ampirik bir Çalışma

İktisat İşletme ve Finans dergisi, cilt.20, ss.123-131, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigating Determinants of Foreign Direct Investment with Bayesian Model Averaging

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

Cox proportional hazards regression with tree-structured modeling in patients with nasopharyngeal cancer

37th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, Birmingham, England 2016, Birmingham, İngiltere, 21 Ağustos 2016, ss.1

Determinants of FDI Evidence from panel regression analysis

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.154-155

Lojistik Regresyon ve Bankacılık Verileri Üzerine Bir Uygulama

15th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.455-463

BAYESIAN MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION MODEL OF ORGANIC FOOD BUYERS DATA

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.394-404

Transfer Pricing Manupulation and Profit Transfers of Multinational Firms

Academy of International Business (AIB) 2013 İstanbul konferansı, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2013, ss.49

İMKB 100 ENDEKSİ ÜZERİNDE MONTE CARLO SİMULASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK RİSKE MARUZ DEĞERİN HESAPLANMASI

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 26 Mayıs 2011, ss.125-131

Parametrik Olmayan Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Katsayıların Tahminlemesi

7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2010, ss.103-104

Logit Model Application on Diagnosis of Iron Deficiency Anemia

XVI th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics

The Success Factors of In Vitro Fertilization

International Conference on Trends and Perspectives in LINEAR STATISTICAL INFERENCE AUGUST 22-25, ISTANBUL

Application of generalized Estimating Equations (GEE) for longitudinal data

XVI th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics

BAYESIAN MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION MODEL OF ORGANIC FOOD BUYERS DATA

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu