Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretmeni Adayları Osmanlı Türkçesi Dersi Hakkında Ne Düşünüyor?

Türkiyat Mecmuası, cilt.30, sa.1, ss.129-160, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nde Devrik Cümleler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.59, ss.89-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ADAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN “EDEBİYAT ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA ANALİZİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.104-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.679-692, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Savād-i Taʻlīm Of Shīr-Muĥammad ‘Muʼnis:’ A Chaghatay Turkic Treatise On The Craft Of Writin From 19th-Century Central Asia (Introduction-Text Edition-Word Index)

Turkish Studies / International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.431-483, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.315-337, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hendiadyoins in Chagatai Based on Gadayi's Divan

Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, sa.52, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Munis Harezmi (1778 1829) ve Eseri: Firdevsü’l-İkbal

Folklor/Edebiyat, cilt.20, ss.221-236, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Bir Zebur: İmlâ Özellikleri Ve Metin Örnekleri

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ss.219-237, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Munis Harezmî’xxnin Firdevsü’xxl-İkbâl İsimli Eserinde Ölmek Fiili ile Ölüm Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.211-233, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Munis’xxin Avaz Inak’xxa Mersiyesi

Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.2029-2057, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Eserlerde İslâm İnancıyla İlgili Terimler

Türkiyat Mecmuası, cilt.22, ss.39-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasanın Yazım ve Noktalama Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.5, ss.298-316, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıcada i/e Meselesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.2, ss.200-211, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanca Osmanlıca Karamanlıca Bir Sözlük Leksikon Ellinoturkikon

Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.725-742, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Bir Zarf fiil Eki: IncAs

Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.1242-1252, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Zarf Fiil Eklerinden Örnekler

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, ss.131-152, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Bir Eser Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi

Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.3, ss.367-408, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma Cumhuriyet Gazetesi Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.1, ss.311-327, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanlıca Bir Esere Göre Karamanlıcada Arapça ve Farsça Kelimeler

Turkish Studies / International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.3, ss.480-501, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kemal Tahir’xxin Esir Şehir Üçlemesinde Bir Zarf-fiil Eki:-mAcAsInA

2nd International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.96

Yunan Harfli Türkçe (Karamanlıca) Metinlerde GeçenAlessevi(e) Kelimesinin Anlamı Üzerine

2nd International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.101

Osmanlı Türkçesi Öğretimi Ana Kaynakları Osmanlıca Ders Kitaplarına Genel Bir Bakış

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019), Uppsala, İsveç, 25 - 26 Nisan 2019, ss.36

Seyf-i Sarayi’xxnin Gülistan Tercümesindeki Bir Kelimenin Anlamı Üzerine

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 19 Ekim 2018, ss.26

Türkçe Şekil Bilgisi Öğretiminde Osmanlı Türkçesinin Yeri Üzerine

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Üsküp, Makedonya, 9 Temmuz - 09 Kasım 2018, ss.87

Tarihi Boyunca Türkçede Devrik Cümleler

1st Internation Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.271

Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin ”Öğrenci” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.248

Türkçede Sözdiziminin Esnekliği

1st Internation Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.270

Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” Adlı Hikâyesindeki Devrik Cümlelerin Anlamsal İşlevleri

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017, ss.190

KARAMANLIDIKA PHONETIC

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, Bulgaristan, 19 Ağustos 2017, ss.79

Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (IBAD 2017), 20 - 23 Nisan 2017, ss.55

Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (IBAD 2017), İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017 - 23 Nisan 2107, ss.54

WRITING EDUCATION BASED ON MUNIS KHAREZMI’S SAVAD-I TALIM

International Conference On Sustainable Development

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2014

Diğer Yayınlar