Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Metaphors on the Concept of Teacher among Preservice Turkish Teachers

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.46, ss.65-84, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde DeyimlereYönelik Bir Uygulama Önerisi

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kitaplarında Çocuk Kahramanların Etkileşimde Bulunduğu Doğa Elemanları Üzerine Bir Araştırma

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, cilt.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi, cilt.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılar İçin Akademik Türkçe Kitapları Üzerine Bir İnceleme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, ss.75-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İkiÇalışma Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.47-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar

International Journal of Bilingualism Studies, cilt.1, ss.3-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Dinleme Metinlerinin Öğrencilerin Söz Varlığına Etkisi

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çocuk Edebiyatında Doğa-Çocuk İlişkisi

Turkish Studies, cilt.13, ss.1609-1652, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupalı Türkler Ana Dili Eğitimi Çalıştayları Üzerine Bir Değerlendirme

TURKOPHONE Türkçe Konuşurların Akademik Dergisi, cilt.5, ss.16-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metin Kahramanlarının Rol Model Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.634-652, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, cilt.11, ss.213-232, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Ruhi Şirin’in Eserleri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Değerlendirme(Eğitsel İletiler Örneklemi)

International Journal of Social Science Research, cilt.7, ss.62-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of prospective Turkish Teachers regarding Literature Circles

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, ss.53-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tweet Atma Becerileri Üzerine BirAraştırma

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.42-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, cilt.9, ss.95-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of a Listening Education Course on the Listening Behaviors of Prospective Turkish Teachers

International Journal of Higher Education, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılar Türkçe Öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi

Ekev Akademi Dersisi, cilt.20, ss.559-576, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.149-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR YILDIZ TÖMER ÖRNEKLEMİ

International Journal of Language’xxs Education and Teaching, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ CAPSLER

International Journal of Language’xxs Education and Teaching, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.6, ss.328-336, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müziksel-Ritmik Zekâya Yönelik Etkinliklerin Dil Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi

NWSA e-journal of new world science academy, ss.120-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Taşımalılık Değişkeni Açısından Değerlendirilmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.269-285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEKİR YILDIZ IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE KAÇAKÇI ŞAHAN ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.118-127, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of students about visuals used in Turkish language course and workbooks

Educational Research and Reviews, cilt.8, ss.1256-1262, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ders Kitaplarında Değer Eğitimi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.657-669, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Kaplanın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcunun Bir Ocak Söndü Adlı Eserinin İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.243-255, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmenlerinin Kavratma Güçlükleri

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.1917-1937, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creative Thought In Turkish Teaching Language

Educational Research and Reviews, ss.408-416, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk ve Ortaöğretimde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yeni Kompozisyon Teknikleri

MİLLÎ EĞİTİM, cilt.39, ss.66-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Eğitim Teknolojilerinde Yeni Bir Materyal:Wiimote İnteraktif Beyaz Tahta

Pusula Dergisi Bursa Kitap Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Fuarı Eğitim Özel Sayısı, 2010 (Hakemsiz Dergi)

”İlköğretim II.Kademe Türkçe Programı İle Çoklu Zekâ Programının Örtüşme Düzeyi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,, ss.213-229, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriyeli Mülteciler Bağlamında Çokdilli ve ÇokkültürlüEğitim

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019

Tunceli Masallarının Değerler Dünyası

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019

İsa ile Nisa Adlı Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme

2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 26 - 27 Ekim 2019

Oyun Tabanlı Öğrenme Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretimi

3. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu ISOEVA, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

Eleştirel Düşünme Temelli Dinleme / İzleme Etkinlik Örnekleri

ASOS Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 19 - 21 Nisan 2019

Osmanlı Tokadı Adlı Dijital Oyunun Kora ŞemasınaGöre Analizi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 01 Aralık 2018, ss.556-564 Creative Commons License

Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Modernite ve Teknoloji Eleştirisi

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018 Creative Commons License

Tuncel Altınköprü’nün Macera Geçidi Serisinin Hypermetin Bağlamında İncelenmesi

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 19 - 20 Ekim 2018

Matematik Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.266-268

Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.406-408

Kelime Öğretimini Destekleyici Bir Materyal Önerisi: Kelimelik

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Söz Varlığına Etkisi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.5

Çocuk Edebiyatının İçerik Özellikleri Açısından “Köprüaltı Çocukları”

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 20 - 21 Ekim 2017

“Maarif Vekili Tevfik İleri”nin Türkçe Hassasiyeti

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” Serisinde Mizahın İnşası”

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 20 - 21 Ekim 2017

Avrupalı Türkler Ana Dili Eğitim Çalıştayları Üzerine Bir Değerlendirme

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Öneriler

NTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, 19 - 21 Ekim 2017

Türkçe Eğitimi ve Sanal Gerçeklik

NTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, 19 - 21 Ekim 2017

STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Önerileri

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.21

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.50

Cumhuriyetin İlk Çeyreğinde Türkçe Eğitimi Üzerine Yazılan İki Eser Üzerine Bir DEğerlendirme

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, 28 - 30 Eylül 2017

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkis

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, 28 Eylül - 30 Aralık 2017

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.51

Pikolo İle Felsefe Öğreniyorum Serisinin Eğitsel İletiler Evreni Üzerine Bir Değerlendirme

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 Mayıs - 14 Eylül 2017, no.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları

III rd International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2016

DELICACIES OF TURKISH LANGUAGE IN THE MOVIE THE TURNING

Second International Symposium on Language Education and Teaching, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Millî eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi

Eğitimde Gelecek arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi, 28 - 30 Nisan 2015

Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi

VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı., İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015

Türkçe Eğitiminde Bir Sosyal Medya Materyali Capsler

1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015

Web 2.0 Araçlarının Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Tutumlarına Etkisi

I. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language, 24 - 26 Nisan 2015

Using Web 2 0 tools in English language teaching ICT for language learning

ICT for language learning, Floransa, İtalya, 11 - 13 Kasım 2014

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.372-375

Çocuk Edebiyatında Şiddet

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2 - 04 Temmuz 2010

İlköğretim II.Kademede Yazılı Anlatım Türlerini Ayırt Etme Sorunu

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2 - 04 Temmuz 2010

İlköğretim birinci kademede bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Dokuzuncu Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları:Mecazlı Söyleyişler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Eğitsel İletiler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Türkiye, 28 Nisan 2010

Gülsüm Cengizin Eserlerindeki Ana Karakterlerin Model Olma Açısından İncelenmesi

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010

Aile ve İletişim

Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Aile Haftası Etkinlikleri

Millî Eğitim Şûralarında Değerler Eğitimi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiyede Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın

Kitap & Kitap Bölümleri

Dinleme Eğitimi

Türkçe Öğretimi, Kavruk Hasan, Kurnaz Hasan, Editör, Nobel, Ankara, ss.111-132, 2019

Muallim Naci’nin Mekteb-i Edeb’inde Değerler Eğitimi

Prof. Dr. Halim Serarslan’a Armağan, Dilek Ceran, Derya Yıldız, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.231-243, 2018

Serbest Okuma-Yazma Dönemi

İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Ömer YILAR, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.204-219, 2015

Mor Kaftanlı Selanik Romanında Lozan Mübadelesi

Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler Dağler Dağler Viran Dağler, Yeliz Okay, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.281-295, 2014

Ömer Seyfettinin Hikâyelerinde Bulgar İmajı

Türk-Bulgar İlşkileri Üzerine Makaleler, Okay Y., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.168-176, 2013

Edirnede Divan Edebiyatı Geleneği

Edirne İçin, Yeliz Okay, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.187-198, 2013

Türkçe Dersi Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Yeni Türkçe Programına Uygunluğu

Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Engin yılmaz, Mehmet Gedizli, Erdal Özcan, Yonca Koçmar, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.250-258, 2012

Şiir Metinlerinin İşlenişinde Tema-Konu Karmaşası ve Çözüme Yönelik Öneriler

Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Leyla subaşı Uzun, Ümit Bozkurt, Editör, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, ss.303-313, 2010

Ansiklopedide Bölümler

”Temiz, Nihan”

T.CKültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019

”Şenol Kalyoncu, Nermin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”Türkeş, Neşe”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”Koçer, Neslihan”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”Şeker, Hüsnan”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”Soysal Aydın, Nevin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”İnce, Nejla”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniersitesi, ss., 2019

”Güney, Hüseyin”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019