Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Metaphors on the Concept of Teacher among Preservice Turkish Teachers

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.46, ss.65-84, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.1-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Mustafa Ruhi Şirin’in Eserleri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Değerlendirme(Eğitsel İletiler Örneklemi)

International Journal of Social Science Research, cilt.7, ss.62-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Perceptions of prospective Turkish Teachers regarding Literature Circles

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, ss.53-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tweet Atma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.42-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Electronic Writing Experiences of Turkish Teacher Candidates at WATTPAD Environment

Higher Education Studies, cilt.7, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, cilt.9, ss.95-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Söz Varlığı Çalışması: Atasözleri

Millî Eğitim Dergisi, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The Effect of a Listening Education Course on the Listening Behaviors of Prospective Turkish Teachers

International Journal of Higher Education, cilt.5, ss.254-262, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Evaluation of the 2006 and 2015 Turkish Education Program in Secondary School Curriculum in Turkey in Terms of Critical Thinking

Journal of Education and Learning;, cilt.5, ss.38-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yabancılar Türkçe Öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi

EKEV Akademi Dergisi, cilt.20, ss.559-576, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.149-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.6, ss.328-336, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Taşımalılık Değişkeni Açısından Değerlendirilmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.269-285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKÂYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

NWSA E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCE ACADEMY, cilt.9, ss.120-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

BEKİR YILDIZ’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE “KAÇAKÇI ŞAHAN” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.118-127, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Views of students about visuals used in Turkish language course and workbooks

Educational Research and Reviews, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkçe Ders Kitaplarında Değer Eğitimi

The Journal of Academic Social Science Studies, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Mehmet Kaplanın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcunun Bir Ocak Söndü Adlı Eserinin İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkçe Öğretmenlerinin Kavratma Güçlükleri

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.1917-1937, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.23-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creative Thought In Turkish Teaching Language

Educational Research and Reviews, cilt.6, ss.408-416, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri İle İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programı İlişkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.286-315, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Teknolojilerinde Yeni Bir Materyal:Wiimote İnteraktif Beyaz Tahta

Pusula Dergisi Bursa Kitap Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Fuarı Eğitim Özel Sayısı, 2010 (Hakemsiz Dergi)

İlk ve Ortaöğretimde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yeni Kompozisyon Teknikleri

Milli Eğitim Dergisi, ss.66-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim II.Kademe Türkçe Programı İle Çoklu Zekâ Programının Örtüşme Düzeyi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.213-229, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 01 Aralık 2018, ss.556-564
Link

Matematik Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.266-268

Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.406-408

Kelime Öğretimini Destekleyici Bir Materyal Önerisi: Kelimelik

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.12

Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Söz Varlığına Etkisi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.5

“Maarif Vekili Tevfik İleri”nin Türkçe Hassasiyeti

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.1

Avrupalı Türkler Ana Dili Eğitim Çalıştayları Üzerine Bir Değerlendirme

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.2

Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatlarında Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.3

Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” Serisinde Mizahın İnşası

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2017, ss.30-35

Türkçe Eğitimi ve Sanal Gerçeklik

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.20

STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Önerileri

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.21

Çocuk Edebiyatının İçerik Özellikleri Açısından “Köprüaltı Çocukları”

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2017, ss.15-20

Cumhuriyetin İlk Çeyreğinde Türkçe Eğitimi Üzerine Yazılan İki Eser Üzerine Bir DEğerlendirme

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.69

Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.50

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi İçin Teknoloji Kullanımı: Web 2. 0 Araçları

III. International Congress of Teaching Turkish As A Foreign Language, Tiran, Arnavutluk, 18 Mayıs 2017, ss.2-3

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.51
Link

Pikolo İle Felsefe Öğreniyorum Serisinin Eğitsel İletiler Evreni Üzerine Bir Değerlendirme

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.388-389

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, İtalya, 13 - 14 Kasım 2014, ss.372-375

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları:Mecazlı Söyleyişler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu

Aile ve İletişim

Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Aile Haftası Etkinlikleri

Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi

VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

İlköğretim II.Kademede Yazılı Anlatım Türlerini Ayırt Etme Sorunu

III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

DELICACIES OF TURKISH LANGUAGE IN THE MOVIE “THE TURNING”

Second International Symposium on Language Education and Teaching

Gülsüm Cengizin Eserlerinde Eğitsel İletiler

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu

Millî Eğitim Şûralarında Değerler Eğitimi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiyede Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın

Çocuk Edebiyatında Şiddet

II.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünce

II.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Gülsüm Cengizin Eserlerindeki Ana Karakterlerin Model Olma Açısından İncelenmesi

Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Serbest Okuma-Yazma Dönemi, Yılar Ö., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.204-219, 2015

Türk-Bulgar İlşkileri Üzerine Makaleler

Ömer Seyfettinin Hikâyelerinde Bulgar İmajı, Okay Y., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.168-176, 2013

Edirne İçin

Edirnede Divan Edebiyatı Geleneği, Yeliz Okay, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.187-198, 2013