Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES REGARDING THE LEARNING-THROUGH-EXAM METHOD

HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION, vol.44, pp.287-299, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Economic and Political Analysis of Initial Teacher Education from Consensus and Conflict Perspectives in Documents of International Institutions

International Journal of Curriculum and Instructional Studies , vol.12, no.1, pp.1-25, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Human Rights and Democracy Education Course in Elementary Teacher Education Through Action Research*

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.51, no.1, pp.659-687, 2022 (International Refereed University Journal)

DEVELOPMENT OF THE GOAL SETTING SKILLS SCALE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS: ITS VALIDITY AND RELIABILITY

International Online Journal of Primary Education, vol.10, no.2, pp.456-468, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Curriculum Literacy Phenomenon From The Eyes of Teacher Educators In The Field of Curriculum and Instruction*

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.14, no.87, pp.1-23, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Kesit Akademi Dergisi, vol.7, no.26, pp.161-181, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.51, pp.123-152, 2021 (International Refereed University Journal)

What Do Stakeholders and Social Media Say About Teaching Turkish asa Foreign Language to Children?

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.8, no.4, pp.364-381, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Dokümanlarının Öğretmen Eğitimindeki Ekonomik ve Politik Olgular Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.75, pp.480-498, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of an attitude scale towards asking questions for elementary education students

Elementary Education Online, vol.19, no.4, pp.2237-2248, 2020 (International Refereed University Journal)

Impact of writing course design based on 5E Learning Model on writing skill instruction and development.

International Online Journal of Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.760-783, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Needs Analysis of Curriculum Design of the Human Rights, Citizenship, Democracy and Child Rights Course for Teacher Candidates

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.9, no.1, pp.105-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.25, pp.39-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma Çemberi Yönteminin Ortaokul 7. SınıfÖğrencilerinin Okuma- Anlama Becerilerine Etkisininİncelenmesi

Yıldız Journal of Educational Research, vol.2, no.2, pp.73-87, 2017 (International Refereed University Journal)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.7, pp.445-461, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL AĞIRLIKLI BEŞİNCİ SINIF İNGİLİZCE PROGRAMINA YÖNELİK İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Turkish Studies, vol.12, pp.259-280, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.62, pp.15-36, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğretmen Eğitiminde Ders Araştırması Modeli ve Türkiye’de Hizmet Öncesi Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Bir Model Önerisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.1224-1237, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.6, pp.248-270, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metaphorical Analysis of Teacher Trainers’ Conceptualization of Constructivist Education

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.4, pp.51-68, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Eğitiminde Dramatizasyon: Öğrenme Kuramlarının Öğretimi Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.9, pp.49-62, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes toward Studying, Academic Procrastination and Multiple Mediation Analysis between Them

Kuramsal Eğitimbilim, vol.7, pp.505-527, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Web Based versus Lecture Based Instruction in Teaching Development Theories in Teacher Education

World Journal on Educational Technology, vol.5, pp.445-457, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reflections of Prospective Teachers Toward a Critical Thinking-Based Pedagogical Course: A Case Study

International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, vol.5, no.2, pp.42-50, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pozitivist ve Postpozitivist Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartışmalarının Yönetim ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.113-141, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırmalarda Bilimsel Araştırma Süreci İstatistiksel Teknikler ve Yapılan Hatalar

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, vol.1, pp.339-344

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLİ ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SORUNU

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 December 2021, pp.330-341

Economic and Political Issues in Preservice Teacher Education Curricula in Turkey: 1998, 2007, 2018

9. International Congress on Curriculum and Instruction, İzmir, Turkey, 04 November 2021

60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA YARATICILIK İLE BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

10. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 September 2021, pp.47-55

Program Özerkliği: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Nasıl Yapmalıyız?

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 June 2021

Faculty Members' Views on the Scope of Curriculum Lıteracy and Teachers’ Curriculum Literacy Competencies

Faculty Members' Views on the Scope of Curriculum Lıteracy and Teachers’ Curriculum Literacy Competencies, Burdur, Turkey, 25 March 2021

TIMSS Sınavı Bağlamında İlköğretim 8.Sinif Matematik ÖğretimProgramı

VI.YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.97

Economic and Political Issues to affect Teacher Education Curriculum in Turkey: Analyzing International Documents

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019

Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması

VI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerin Soru Sormaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.71

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin Tasarlanması: Sınıf Eğitimi ÖğretmenAdaylarına Yönelik İhtiyaç Analizi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.710-713 Sustainable Development

4.sınıf Öğrencilerinin Soru Sormaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

6.Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.706-709

Curriculum Design of Turkish as Foreign Language Coursefor Primary School Children

XI.International Congress of Educational Research, Krakow, Poland, 17 - 19 September 2018

Eğitimin Özelleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği; Türkiye Bağlamındaki Öğretmen Adaylarına Uyarlama Çalışması

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17), Mağusa, Cyprus (Kktc), 07 December 2017, pp.63

Tasarımcı Öğretmen Araştırma Modelinin Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimleri Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.67-68

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.617-610

TIMSS Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG Matematik Soruları Kapsamında İncelenmesi

4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 May 2017, pp.168-170 Sustainable Development

Ders Araştırmasına Lesson Study Yönelik Uygulamalı Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi.

25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016, pp.34-35

Anlamaya Dayalı Tasarım Hizmet İçi Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 October 2015, pp.100-101

Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Uygulamalarında Ders Araştırması Modeli

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 October 2015, pp.4-6

Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Araştırmalarının Paradigmalar ve Tarihsel Süreç Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme

I.Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015, vol.1, pp.582

Son 10 Yılda Öğretmen Adaylarının Mesleki Özellikleri İle İlgili Yapılan Araştırmaların Meta-Sentezi

The 6th International Congress on New Trends in Education,, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.127

Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.353-354

Öğretmen Adaylarının Öğretim Model, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Algıları: Metaforik Bir Analiz

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.201-202

Using Student Journals in the Process Evaluation of a Teacher Education Course

Balkan Society for Pedagogy and Education, Bucharest, Romania, Bucuresti, Romania, 28 - 30 June 2012, vol.1, pp.91

Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeğinin İşletme Çalışanları Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, vol.1, pp.202-207

Çok Değişkenli Grup Karşılaştırmalarında Yapısal Eşitlik Modelinin Kullanılması.

4. İstatistik Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2005, vol.1, pp.162-163

Books & Book Chapters

Anlamaya Dayalı Tasarım (Understanding by Design-UbD)

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.4-16, 2021

Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Araçları

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.48-68, 2021

Bilişsel Kuram: Bilgiyi İşleme Kuramı

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Davut Hotamam, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.113-150, 2021

Yedi Adımda Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Hazırlama

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor: Farklı Derslerde Ubd Tasarım Örnekleri, SERTEL ALTUN, BANU YÜCEL TOY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.17-27, 2021

UbD ile Tasarıma Başlarken

in: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, ASOS, Ankara, pp.145-152, 2020

Anlamaya Dayalı Tasarım

in: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, ASOS, Ankara, pp.15-34, 2020

Communicative Based Aviation English Course Through Collaborative Learning

in: Education in Changing World, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.149-160, 2018

Migration Movements, Government Policies and Demographic Structure in Turkey

in: Demography and Development: Migration, Education, Democracy and Life Quality, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Editor, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, pp.1-69, 2001 Sustainable Development