Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Sınav Yoluyla Öğrenme Yöntemine İlişkin Görüşleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.287-299, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Incorporating critical thinking in the pedagogical content of a teacher education programme: does it make a difference?

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.35, ss.39-56, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What Do Stakeholders and Social Media Say About Teaching Turkish asa Foreign Language to Children?

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.4, ss.364-381, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Dokümanlarının Öğretmen Eğitimindeki Ekonomik ve Politik Olgular Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.75, ss.480-498, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of an attitude scale towards asking questions for elementary education students

Elementary Education Online, cilt.19, sa.4, ss.2237-2248, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Impact of writing course design based on 5E Learning Model on writing skill instruction and development.

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.7, sa.3, ss.760-783, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Needs Analysis of Curriculum Design of the Human Rights, Citizenship, Democracy and Child Rights Course for Teacher Candidates

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, cilt.9, sa.1, ss.105-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.39-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Çemberi Yönteminin Ortaokul 7. SınıfÖğrencilerinin Okuma- Anlama Becerilerine Etkisininİncelenmesi

Yıldız Journal of Educational Research, cilt.2, sa.2, ss.73-87, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), cilt.7, ss.445-461, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Eğitiminde Ders Araştırması Modeli ve Türkiye’de Hizmet Öncesi Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Bir Model Önerisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.42, ss.1224-1237, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.62, ss.15-36, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, sa.6, ss.248-270, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaphorical Analysis of Teacher Trainers’ Conceptualization of Constructivist Education

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.4, ss.51-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Eğitiminde Dramatizasyon: Öğrenme Kuramlarının Öğretimi Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.49-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ders Çalışmaya Yönelik Tutum Akademik Erteleme ve Aralarındaki Çoklu Aracılık İlişkisi

Kuramsal Eğitimbilim, cilt.7, ss.505-527, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Based versus Lecture Based Instruction in Teaching Development Theories in Teacher Education

World Journal on Educational Technology, cilt.5, ss.445-457, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Inquiry in the Evaluation of a Pedagogical Course from the Prospective Teachers' Points of View

The Qualitative Report, cilt.17, sa.1, ss.143-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections of Prospective Teachers Toward a Critical Thinking-Based Pedagogical Course: A Case Study

World Academy of Science, Engineering and Technology, cilt.5, sa.2, ss.42-50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nicel Araştırmalarda Metodoloji Sorunları Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.64, ss.15-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pozitivist ve Postpozitivist Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartışmalarının Yönetim ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.113-141, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırmalarda Bilimsel Araştırma Süreci İstatistiksel Teknikler ve Yapılan Hatalar

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TIMSS Sınavı Bağlamında İlköğretim 8.Sinif Matematik ÖğretimProgramı

VI.YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.97

Economic and Political Issues to affect Teacher Education Curriculum in Turkey: Analyzing International Documents

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması

VI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 Ekim 2019

İngilizce Hazırlık Başlangıç Seviyesi Programının Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi

28.ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.144-147

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerin Soru Sormaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.71

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin Tasarlanması: Sınıf Eğitimi ÖğretmenAdaylarına Yönelik İhtiyaç Analizi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.710-713

4.sınıf Öğrencilerinin Soru Sormaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

6.Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.706-709

Curriculum Design of Turkish as Foreign Language Coursefor Primary School Children

XI.International Congress of Educational Research, Krakow, Polonya, 17 - 19 Eylül 2018

Eğitimin Özelleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği; Türkiye Bağlamındaki Öğretmen Adaylarına Uyarlama Çalışması

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17), Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 07 Aralık 2017, ss.63

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.617-610

TIMSS Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG Matematik Soruları Kapsamında İncelenmesi

4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.168-170

Ders Araştırmasına Lesson Study Yönelik Uygulamalı Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi.

25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2016, ss.34-35

Anlamaya Dayalı Tasarım Hizmet İçi Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.100-101

Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Uygulamalarında Ders Araştırması Modeli

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2015, ss.4-6

Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Araştırmalarının Paradigmalar ve Tarihsel Süreç Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme

I.Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.582

Son 10 Yılda Öğretmen Adaylarının Mesleki Özellikleri İle İlgili Yapılan Araştırmaların Meta-Sentezi

The 6th International Congress on New Trends in Education,, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.127

Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, cilt.1, ss.353-354

Öğretmen Adaylarının Öğretim Model, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Algıları: Metaforik Bir Analiz

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, cilt.1, ss.201-202

Using Student Journals in the Process Evaluation of a Teacher Education Course

Balkan Society for Pedagogy and Education, Bucharest, Romania, Bucuresti, Romanya, 28 - 30 Haziran 2012, cilt.1, ss.91

Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeğinin İşletme Çalışanları Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, cilt.1, ss.202-207

Çok Değişkenli Grup Karşılaştırmalarında Yapısal Eşitlik Modelinin Kullanılması.

4. İstatistik Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2005, cilt.1, ss.162-163

Kitap & Kitap Bölümleri

UbD ile Tasarıma Başlarken

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, Ankara, ss.145-152, 2020

Anlamaya Dayalı Tasarım

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, Ankara, ss.15-34, 2020

Communicative Based Aviation English Course Through Collaborative Learning

Değişen Dünyada Eğitim, Serkan Dinçer, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.149-160, 2018

Türkiye’de Göç Hareketleri, Devlet Politikaları ve Demografik Yapı

Nüfus ve Kalkınma: Göç, Eğitim, Demokrasi, Yaşam Kalitesi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Editör, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, ss.1-69, 2001