Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Okul Mutluluğu Yordayıcısı Olarak Mesleki Doyum ve Mesleki Tükenmişlik

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.468

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VIRTUAL LONELINESS AND ACADEMIC DESPERATION IN UNIVERSITY STUDENTS

IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.404-405

CİSEF ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2023, pp.15

Emotional Autonomy and Cognitive Dıstortıons As Predictors of Smartphone Addiction in Adolescents

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 June 2022, pp.377-379 Creative Commons License

The Mediating Role of Flow and Mindfulness in the Relationship Between Cognitive Flexibility and Authenticity

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.114

Investigation of Positive Body Image in Adults in Terms of Fear of Compassion

VIII. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.309-315 Creative Commons License Sustainable Development

Prediction of Digital Parenting Self-Efficacy in terms of Parent's Acceptance of Their Children's Internet Use

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 21 - 23 July 2022, pp.119-120

DUYGUSAL ZEKÂ TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 September - 03 October 2021, pp.131-135

ANNE BABASI BOŞANMIŞ 12-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİSİ VE DEPRESYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE İNCELEME

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 September - 03 October 2021, pp.560-569

MERHAMET TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MERHAMET DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 September - 03 October 2021, pp.272-275

MERHAMET TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MERHAMET DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021

ERGEN SOSYOTELİST DAVRANIŞLARININ (PHUBBING) YORDAYICILARI OLARAK EBEVEYN SOSYOTELİZMİNE MARUZ KALMA VE EMPATİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN YAŞAMDA ANLAM VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021 Sustainable Development

RUMİNASYON İLE ÇÖZÜM ODAKLI DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021

UYUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK, ŞEFKAT KORKUSU VE ÖZELEŞTİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021

ÇİFTLERDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021

Self-Compassion and Fear of Compassion as Predictors of Resilience

6. TURKCESS International Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.191 Creative Commons License

Evli Bireylerde Duygusal Dışavurumun Öznel ZindeliğiYordaması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Evlilik doyumunun evlilikte bilinçli farkındalık ve sorun çözme açısından incelenmesi

V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.525

Partner Abuse Scalası'nın geçerlik ve güvenirlik çalışması

8. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 6 - 10 March 2019, pp.207

Development of the Health (Mental and Physical) Questionnaire of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi/, 25 - 27 October 2018

Development Of The Personal-Social Problems Scale Of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Mizah Tarzları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Meta Analizi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis

Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, 6 May - 09 June 2018

Investigating The Predictive Role of Alexithymia on Loneliness and Resilience in Turkish University Students

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.32

Predictive Roles of Emotional Intelligence and Big Five Personality Traits on Fear of Missing out

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.31

Development of Mindfulness in Marital Relationship Scale: Validity and Reliability Analysis

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.65

Investigating the Predictive Effect of Offence -Specific Forgiveness and Assessing Attributions In Marriage on Marital Satisfaction

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 June 2018, pp.24

Investigation of Job Satisfaction, Compassion and Emotional Responsiveness in Health Workers

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.38

Happiness and Big Five Personality Traits as Predictor of Compassion In Turkish University Students

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.31

An Investigation of Romantic Relationship Satisfaction: A Descriptive Study in Young Adulthood

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, Serbia And Montenegro, 06 May 2018, pp.33

Şefkat Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April 2018, pp.52

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 October 2017

Kendine İyi Davranmanın Psikolojisi

2nd International Academic Research Congress, 18 October 2018 - 21 October 2017

DUYGUSAL ZEKÂ VE MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN EĞİTİMDE STRES ÜZERİNE ETKİSİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 October 2017

Siber zorbalıkla başa Çıkmanın Yordayıcıları Olarak Ergen Ebeveyn İlişkisi Algılanan Sosyal Destek ve Genel Öz Yeterlik

3. International Symposium On Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017

Öz Anlayış Temelli Yaklaşımın Psikolojik Danışmada

3.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 6 - 09 July 2017

THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 07 June 2017, pp.132

Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.130

An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.131

The effect of ınterpersonal problem solvıng skılls on the adjustment levels of adolescents.

Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, Netherlands, 7 - 09 June 2017, pp.132

KENDİNE İYİ DAVRANMANIN PSİKOLOJİSİ: ÖZ ANLAYIŞ

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

PDR MESLEK YASASI VE PDR’NİN GELECEĞİ

PDR MESLEK YASASI, Turkey, 04 May 2017

Self-Compassion Oriented Approach in Psychological Consultation

ERPA International Congresses on Education 2017, 18 May - 21 January 2017

The comparative study married couples marital adjustment and depression levels

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, 21 June 2015 - 23 June 2016

Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents

ERPA International Educational Sciences Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 July 2016 Creative Commons License

Bilinçli Farkındalık ile Öznel İyi Oluş: İyimserliğin Aracı Rolü

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Bilinçli Farkındalık ile Öznel İyi Oluş İyimserliğin Aracı Rolü

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 - 03 May 2016

Decision making styles and mindfulness: The mediating role of self-esteem.

96th Western Psychological Association Annual Convention., 01 May 2016

Duygusal Zekanın Psikolojik İyi Oluş Ve Bilinçli Farkındalığı Yordama Düzeyi

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 September 2015

The Analysis of the Relationship of Social Skills Problem Solving and Bullying in Adolescents

II. WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, 28 - 30 May 2015

The Effects of Parental Attidudes on The Level of Subjective Well Being and Life Satisfaction.

Bahçeşehir University Counselling in International Perspective: Global Demands and Local Needs Congress, 01 April 2008

SELF ESTEEM AND DECISION MAKING: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

11th International Conference On Further Education In The Balkan Countries, 01 March 2008

Akademik Erteleme ve Denetim Odağının Duygusal Zeka Yeteneklerine Göre İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Duygusal Zekânin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İZMİR., 01 March 2007

Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2005

Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenlerin Kuruluşa Geliş Nedenlerinin İncelenmesi

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2005

Books & Book Chapters

Etik Karar Verme Modelleri

in: Psikolojik Danışmada Etik Vaka Kitabı, M. Engin Deniz,Ümüt Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-27, 2023

Makale Vaka Analizi

in: Psikolojik Danışmada Etik Vaka Kitabı, M. Engin Deniz,Ümüt Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-27, 2023

Being A Child During the War

in: Savaş Sürecinde Çocuk Olmak, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.58-71, 2023

Post-Traumatic Stress Disorder and Dissociative Disorders: A Psychotraumatological and Integrative Approach

in: Psikotravmatoloji, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.70-78, 2022

Prevention of Behavioral and Psychological Disorders in Childhood and Adolescence and Family Interventions

in: Family Psychopathology, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.144-151, 2021

Eğitim Psikolojisi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

Gelişim Psikolojisi Konularına Giriş: Kavramlar, İlkeler,Dönemler

in: Eğitim Psikolojisi, Deniz Mehmet Engin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.27-56, 2018

Kişisel Rehberlik

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, DENİZ Mehmet Engin, ERÖZKAN Atılgan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.146-189, 2017

Eğitim Psikolojisinin İçeriği

in: Eğitim Psikolojisi, DENİZ Mehmet Engin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-25, 2017

Kişilik Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Deniz, ENGİN, Editor, PEGEM A AKADEMİ, Ankara, pp.5, 2017

Bedensel ve Devinimsel Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Mehmet Engin Deniz, Editor, Pegem Akademi, pp.57-81, 2017

Metrics

Publication

267

Citation (WoS)

1098

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

1030

H-Index (Scopus)

14

Project

13

Thesis Advisory

118

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals