Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fraktal Boyut ve Lakünarite İndeksi ile Corıne Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflarının Mekânsal Değişimlerinin Analizi: Ankara Örneği

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Eskişehir, Turkey, 18 - 20 September 2018

Görüntü Sınıflandırma Arayüzü: Python Ve K-Ortalama Yöntemi

VII. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 20 September 2018

Comparation of the Carbon Footprint and Sequestration for aForest and Neigbour Two Districts

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Kiev, Ukraine, 3 - 04 May 2018 Sustainable Development

Investigation of urban growth effects on forest area by creating different simulation scenarios

2018 Geoinformation for Disaster Management Conference, Gi4DM 2018, İstanbul, Turkey, 18 - 21 March 2018, vol.42, pp.87-92 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonuyla Jeotermal Saha Araştırmalarına Yönelik Bir Model Oluşturulması

IV. Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi, 21 - 24 February 2018, pp.162-163

The Seafloor Morphology Offshore Cide-Sinop, Southern Black Sea

9th Congress of theBalkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 05 November 2017, pp.1

Seismic Stratigraphy and Structure Offshore Cide-Sinop, SouthernBlack Sea

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 05 November 2017, pp.1

Topographic And Bathymetric Dems Southern Black Sea

Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, Antalya, Turkey, 27 September 2016, pp.1

Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması

5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 October 2014, pp.1

Kızılırmak Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişimi

5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 October 2014, pp.1

Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda Çeşitli Veri Toplama Yöntemlerinin İncelenmesi

5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 October 2014, pp.1

Jeotermal Alanların CBS Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Araştırılması Akarçay Havzası Afyonkarahisar Örneği

5. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 October 2014, pp.1

Geo Statistical Interpolation Of Meteorological Data İn Aegean Region

9th International Statistics Day Symposium – ISDS’2014 (IGS 2014), Antalya, Turkey, 10 May 2014, pp.1

GIS Based Analytical Hierarchy Process For Spatial Decision Problems

9th International Statistics Day Symposium – ISDS’2014 (IGS 2014), Antalya, Turkey, 10 May 2014, pp.1

Configuration Of Development Planning Business Process Within The Scope Of Turkish National Geographic Information System TNGIS For Turkey

IMCW2013: 4th International Symposium On Information Management in A Changing World, Limerick, Ireland, 04 September 2013, pp.1

Analysing The Effects Of Land Use Land Cover Changes On Rainfall Runoff By Using Remote Sensing And GIS A Case Study South Marmara Basin

Rspsoc Annual Conference 2013: Earth Observation For Problem Solving, Glasgow, United Kingdom, 04 September 2013, pp.1 Sustainable Development

Analysis Of Temporal Changes İn Samsun-Turkey Vegetation By Using Different Vegetation Indices And Comparison Of Vegetation Indices

Rspsoc Annual Conference 2013: Earth Observation For Problem Solving, Glasgow, United Kingdom, 04 September 2013, pp.1

A simulation model of urban growth driven by the Bosporus bridges

The 6th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems: Environmental and Urban Challenges (IF&GIS' 2013), 12 - 15 May 2013

Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması

14. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2013, pp.1

Bina Bilgi Modeli-CBS Entegrasyonu

TMMOB CBS Kongresi, Ankara, Turkey, 31 October 2011, pp.1

Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution TOPSIS For Spatial Decision Problems

International Symposium On Geo-İnformation For Disaster Management, Antalya, Turkey, 03 May 2011, pp.1

Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak Alanların CBS-ÇÖKA Yöntemi İle Belirlenmesi

13.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 April 2011, pp.1

Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat

13.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 April 2011, pp.1

Üç Boyutlu Araç Modelleme

TUFUAB VI. Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 February 2011, pp.1

GIS-Based Multi-Criteria Decision Analysis (GIS): The Ordered Weighted Averaging (OWA) Approach

The 21st International Conference On Multiple Criteria Decision Making, Jyvaskyla, Finland, 01 January 2011, pp.1

Implementation Of Campus Cultural Heritage Database With Support Of The Photogrammetry

23rd International CIPA Symposium, Prag, Czech Republic, 01 January 2011, pp.1

Gökova Körfezi Sismik Yansıma Ve Çok-Işınlı Batimetri Verilerinin Yorumu

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara, Turkey, 23 November 2010, pp.1

GIS-Based Decision Support Systems For Integrated Water Resources Management

International Sustainable Water And Wastewater Management Symposium, Konya, Turkey, 26 October 2010, pp.1

Üç Boyutlu Modellemede Fotogrametri İle Jeodezik Altyapının Bütünleştirilmesi

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 24 October 2010, pp.1

Meteorolojik Verilerin CBS Ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleriyle Konumsal Enterpolasyonu

Uluslararası Katılımlı I. Meteoroloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 October 2010, pp.1

Automated Correction Of Topological Problems Of Vectorized Data For GIS

4th World Engineering Congress 2010, Sarawak, Malaysia, 02 August 2010, pp.1

Site Selection For New Buildings With GIS & MCDM

Gi4DM Geomatics For Crisis Management, Torino, Italy, 02 February 2010, pp.1

Simulating landuse changes driven by a 3rd bosphorus bridge

Special Joint Symposium of ISPRS Commission IV and AutoCarto 2010, in Conjunction with ASPRS/CaGIS 2010 Special Conference, Florida, United States Of America, 15 - 19 November 2010, vol.38 identifier

Integration Of Geographical Information Systems And Multi-Criteria Decision Analysis

2nd International Symposium On Information Management İn A Changing World, İstanbul, Turkey, 01 January 2010, pp.1

Multi-Criteria Decision Support Interface Implementation For Site Selection

24 th International Cartographic Conference, Santiago, Chile, 01 January 2009, pp.1

İlköğretim Donatı Standartlarının Ve Uygulamasının CBS İle İrdelenmesi

TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 01 January 2007, pp.1

Toplam Kalite Yönetimi

11.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2007, pp.1

A 3D Mobile Mapping System: Data Generation, Network Analysis, Simulation And Navigation

5th International Symposium On Mobile Mapping Technology, Padua, Italy, 01 January 2007, pp.1

Afet Bilgi Yönetimi, CBS Ve Planlama

Deprem Bölgelerinde CBS Nin Önemi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 01 January 2007, pp.1

Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV İle Belirlenmesi

YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 01 January 2007, pp.1

3B Bina Ve Bina İçi Topolojik Ağ Modellerinin Otomatik Olarak Üretilmesi Ve Üretilen Modeller Üzerinde Geliştirilen 3B Ağ Analizi Ve Navigasyon Uygulamaları

Belediyecilik Uygulamalarında Üç Boyutlu Modern Veri Toplama, Görüntüleme Ve Modelleme Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 2007, pp.1

Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi

11.Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2007, pp.1

Akıllı Binalarda Tahliye Güzergahının Üç Boyutlu Ağ Analizleri İle Belirlenmesi

Yapı Ve Kentte Bilişim ’06 IV. Kongresi, Ankara, Turkey, 01 January 2006, pp.1

Priliminary result of bathymetric and seismic data from the Srait of Çanakkale (Dardanelles)

IGCP 521 "Black Sea-Mediternnean Corridor dıuring last 30 ky: Sea level change and human adaptation. Frist Plenary Meeting, İstanbul, Turkey,October 8-15, 2005, İstanbul, Turkey, 08 October 2005, vol.1, pp.61-62

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Topoloji Kavramı

10. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March 2005, pp.1

Dünya Ve Ülkemizde Ulusal Veri Ve Bilgi Altyapısına Yönelim Ve İhtiyaçların Belirlenmesi

10. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2005, pp.1

A Multifunction Web Based Metadata Tool Design And Implementation For NSDI

ISPRS Workshop On Service And Application Of Spatial Data Infrastructure, Hangzhou, China, 01 January 2005, pp.1

Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesi-Terkos Örneği

HKMO Orman Kadastrosu Ve 2B Sorunu, Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 2004, pp.1

3D Modelling And Visualization Using Photogrammetric Data

24th Urban Data Management Symposium, Venedik, Italy, 01 January 2004, pp.1

E-Devlet

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2003, pp.1

İstanbul’da Deprem Riski Ve Kentsel Mekanda Planlama Alternatif Arayışları

Küçükçekmece Ve Yakın Çevresi Teknik Kong, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2003, pp.280-293

Fatih Camii Fotogrametrik Rölöve Çalışmaları

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 2003, pp.1

Dünyada Ve Türkiye' De E-Devlet Kavramı Uygulamaları

9. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2003, pp.1

Monitoring Urban Growth: Büyükçekmece

3rd International Symposium Remote Sensing Of Urban Areas, İstanbul, Turkey, 01 January 2002, pp.1

The Earthquake Damage Of Yalova in Turkey

Fourth Turkish - German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 01 January 2001, pp.1

Valuation And Management Of Real Estates Using GIS

Third Turkish - German Joint Geodetic Days, İstanbul, Turkey, 01 January 1999, pp.1

Physical Analysis With GIS

Second Turkish - German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 01 January 1997, pp.1

Veriden Bilgiye Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 1996, pp.1

CBS İle Sosyo Ekonomik Yapı Araştırmasına Yönelik Bir Uygulama

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 1996, pp.1 Sustainable Development

İmar Faaliyetlerine Yönelik KBS

Bilişim 96, TBD 13. Ulusal Bilişim Kurultayı, İstanbul, Turkey, 01 January 1996, pp.1

Belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı

TUFUAB I. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 January 1995, pp.1

Implementation Of Urban Information System For Public Works And A Pilot Project

First Turkish - German Joint Geodetic Days, İstanbul, Turkey, 01 January 1995, pp.1

İmar Faaliyetlerine Yönelik Kent Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması

1. Ulusal CBS Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 01 January 1994, pp.1

İstanbul Kent Bilgi Sistemi İçinde Sayısal Fotogrametrik Haritaların Niteliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bilgi Sistemleri Semineri, İstanbul, Turkey, 01 January 1990, pp.1

Books & Book Chapters

A Simulation Model of Urban Growth Driven by the Bosphorus Bridges

in: Information Fusion and Geographic Information Systems, Vasily Popovich, Christophe Claramunt, Manfred Schrenk, Kyrill Korolenko, Jérôme Gensel, Editor, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, pp.237-248, 2013

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın Jeolojik Evrimi

in: Türk Boğazları, Ece N. J., Kanpolat, H., Alpdoğan G, Editor, Engin Yayıncılık, pp.208-227, 2011

Automatically Extracting 3D Models and Network Analysis for Indoors

in: Innovations in 3D Geo Information Systems, Alias Abdul-Rahman, Sisi Zlatanova, Volker Coors, Editor, Springer-Verlag , London/Berlin, Berlin, pp.395-404, 2006

ANALİTİK RAPOR KİTAP - I

in: ERZURUM – ERZİNCAN – BAYBURT BÖLGESEL GELİŞME PLANI, AyşenÖkten, Betül Şengezer, İclal Dinçer, Editor, Tayf Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, pp.8-15, 2005

The New Zoning Approach for Earthquake Risk Assessment

in: Geo-information for Disaster Management, Peter van Oosterom, Elfriede M. Fendel , Editor, Springer Berlin Heidelberg, pp.1225-1237, 2005

Metrics

Publication

154

Citation (WoS)

220

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

212

H-Index (Scopus)

9

Project

10

Thesis Advisory

38

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals