Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teacher Perceptions on the Use of 5E Learning Cycle Model in Social Studies Courses

Journal of History Culture and Art Research , cilt.9, sa.2, ss.40-49, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Darülfünun’dan Günümüze Fen-Edebiyat Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Rolü

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.46, ss.350-364, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Genel Kültür Meselesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.43, ss.1-15, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de ilköğretim okullarında coğrafya öğretiminin tarihsel gelişimi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.395-412, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018 Yılı Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programının Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Pedagoji Dersleri Açısından Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.130-144, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de Güncel Coğrafya Ders Kitaplarında İstanbul Temasının Eleştirel Analizi

Ulakbilge, sa.45, ss.133-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Views of School Administrators toward Issues of School Siting: A Geographical Analysis

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.1-16, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Historical Development of Interdisciplinary Teaching Approaches in Social Studies Education in Turkey

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, sa.2, ss.390-403, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.3, ss.159-174, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “VATAN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

lnternational Journal of Geography and Geography Education, cilt.38, ss.104-118, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The role of apiculture in rural development in Turkey

European Journal of Science and Technology, cilt.5, sa.9, ss.48-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY SENIOR STUDENTS SELF EFFICACY BELIEFS REGARDING GEOGRAPHY

International Journal of Eurasia Social Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin İstanbul'a İlişkin Algılarının Şehir İmajı Açısından Analizi

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.2, ss.1267-1283, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teacher Candidates’ Perceptions of Geotourism

Mevlana International Journal of Education (MIJE), cilt.4, sa.1, ss.123-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of interdisciplinary teaching approach in geography education

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.49, ss.386-410, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of Secondary Education School Principals on Geography Teachers and Lessons

International Online Journal of Educational Sciences, 2013, 5(3), 611-620, cilt.5, sa.3, ss.611-620, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography teacher candidates' approach to the traffic issue in Istanbul

World Applied Sciences Journal, cilt.24, ss.1382-1389, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Attitudes of the Students of Geography Department in Contemporary World Issues A Case Study from Turkey

Journal of International Environmental Application & Science, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography teachers' metaphors concerning the concept of “Geography”

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.10, ss.637-645, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yukarı Kızılırmak Havzası’nın İklimi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, sa.58, ss.1-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liselerde Coğrafya Derslerde Etkinlik Kitabının Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprü Çayı Havzası'nın Nüfus Özellikleri

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.123-166, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göç Hareketinin Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Grubuna Etkisi Sivas Örneği

Marmara Coğrafya Dergisi, sa.22, ss.295-324, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Burdur Küçük Sanayi Sitesi Çalışanlarının Mesleklerine ve Eğitimlerine İlişkin Görüşleri

Yenifikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.35-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.26, ss.233-246, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprü Çayı Havzası'nın İklimi

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.1, sa.19, ss.69-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprü Çayı Havzası’nda Alternatif Turizm Olanakları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.19-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÜNCEL COĞRAFYA ÖĞRETMENLIĞI LISANS PROGRAMININ DEĞERLENDIRILMESI

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN GENEL KÜLTÜR MESELESİ

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafi Kavramlara İlişkin

International Euroasia Congress onScientific Researches and Recent Trends-V, 16 - 19 Aralık 2019

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

International Euroasia Congress onScientific Researches and Recent Trends-V, 16 - 19 Aralık 2019

The Effect of the Course Applications on Students' Attitudes and Achievements in the Museum Environment in Social Studies

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.105-107

Developments in Geographical Terms in Geography Textbooks from Ottoman to Present in Turkey

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.140-142

TÜRKİYE’DE CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKOKUL VE ORTAOKUL PROGRAMLARI İÇİNDECOĞRAFYA EĞİTİMİNİN YERİ

1.Uluslararası Eğitim ve SosyalBilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.629-636

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımınına Göre Değerlendirilmesi

X. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid / Macedoni, 27 - 28 Ekim 2018

Sosyal Bilgiler Eğitiminde CBS Kullanımı

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.272-273

İstanbul, Tarihi Yarımadadaki Ortaokulların Lokasyon Problemleri

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.212

Sosyal Bilgiler Dersi Öğrencilerinin Kentsel Anlamda Yakın Çevre Algısı: İstanbul Örneği

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.188

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Türkiye’deki Enerji Projeleri Hakkındaki Yaklaşımları

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.194

Social Studies Teacher Candidates’ Metaphors Concerning the Concept of ‘Homeland’

International Congress on 75th Anniversary of Turkish Geography Society", Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2017, ss.10

Analysis from Geographical Perspective of Comments Relation to School Location of School Administrators on Duty in Istanbul

CUI '16IV. International Contemporary Urban Issues Conference, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2016, ss.82

Temperature Fluctuations and Change in Istanbul

Climate Change and Climate Dynamics, CCCD-2014, 01 Ekim 2014

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayarının Balkanlar ve Ülkeleri Algısı

Yıldız International Conference on Research and Educational Sciences, 1 - 03 Eylül 2014

CUMHURİYETİN KURULUŞ DÖNEMİNDE COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI

TCD Uluslararası Kongresi, Muğla, Muğla, Türkiye, 04 Haziran 2014, ss.205

Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Döneminde Türkiye'de Coğrafya Ders Kitaplarında Afrika

- 3. International Conference on Interdisciplinary Research in Education 2014,, 01 Mayıs 2014

Geography Teacher Candidates Perceptions of Geotourism

VI INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS - ITC´13, Lisbon, Portekiz, 27 - 29 Kasım 2013, ss.78-79

The role of apiculture in rural development in Turkey

3th Asian Apicultural Association (AAA) Conference-2016

Kitap & Kitap Bölümleri

GIS in social studies education

The reflection technology of social studies education, Erol koçoğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.33-51, 2019

İklim Bilimi (Klimatoloji): Dünya Atmosferi ve İklim Sistemi

Genel Fiziki Coğrafya, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.133-189, 2019

Yer'i Şekillendiren İç Kuvvetler: Deprem ve Volkanizma

Yer Bilimi, Mete Alım,Serkan Doğanay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.126-154, 2019

Faik Sabri Duran

İSTANBUL’UN YÜZLERİİSTANBUL’UN 1OO EĞİTİMCİSİ, Mustafa Gündüz, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.126-129, 2017

Türkiye'nin İklimi

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem Hayır Kanat, Editör, Nobel, Ankara, ss.49-68, 2016

Dünyada Tarım Kaynaklı Sorunlar

Günümüz Dünya Sorunları, Fatih Aydın,Ersin Gündoğdu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.486-501, 2016

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafi Mekânlara Dayalı Öğrenme Ortamları

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Ramazan Sever,Erol Koçoğlu, Editör, Pegem Yayınları, Ankara, ss.119-133, 2015