Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Breaking Pint of Turkish History: Zenta Clamity

Turkish Studies , no.16, pp.1779-1793, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Normatif Medya Kuramları Bağlamında Türkiye'de Basın ve Siyaset İlişkisi [1924-1960]: Cumhuriyet Gazetesi

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022

Bigadiç Bademli Mahallesi'ndeki Üç Yatırların Tarihsel ve Kültürel Yönden Ele Alınması

Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası , Balıkesir, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.1-2

Bab-ı Meşihat Personnel Who Were Born in Bafra according to Ulama Registries of Meşihat Who Served Last Period of Ottoman Empire

I.BAFRA SEMPOZYUMU “Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra”, Samsun, Turkey, 3 - 06 November 2022, pp.29-30 Sustainable Development

Southeast Asia Muslims before the World War I: Burma, Java, and the Philippines [1900-1914]

XIX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 October 2022, pp.63-64

Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Trabzon Doğumlu Nâibler

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu-I, Trabzon, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.1-2

Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı'nın Son Döneminde Görev Yapmış İzmir Doğumlu Ulema

Şehir Kültü Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 27 March 2022

İbn Haldûn’dan Naîmâ’ya Osmanlı Tarihçiliği

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık – Tarih ve Tarihcilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, vol.2, pp.677-687 Creative Commons License

Ziya Nur Aksun ve Tarih Anlayışı

8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.1-2

Lost Villages from Alaiye to Alanya

800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 22 October 2021, pp.395-406 Creative Commons License Sustainable Development

Köprülü Amcazâde Hüseyin Paşa [1644-1702]

III. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.14

II. Abdülhamid’xxten Günümüze Eğitim Teknolojileri

II. Uluslararası 29 EKim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 31 October 2020, vol.1, pp.275-282

Period of Sultan Kalavun and Dynasty: Foreign Policy of the Memluk State and Mamluks in Africa

Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozyumu, Jibuti, Djibouti, 15 - 16 November 2014, pp.135-158 Creative Commons License

Milli Mücadele Dönemi Sağlıklı Toplum Çabasında Sifilizin Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1785-1793

Turkish State Tradition from Bozkır to Islamic Period

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1617-1621

Osmanlı Devleti’nde Köleliğin ve Köle Ticaretinin Hukuki Alt Yapısı

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, vol.1, pp.229-238

Türk Devlet Anlayışı ve İran Devlet Anlayışının Etkileşimi

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, vol.1, pp.223-228

Migrations from Lebanon to America end of the Nineteenth Century

5th International Conferance on Social Sciences, Tunis, Tunisia, 2 - 07 October 2019, pp.39-44

Necip Halil’in Filipin Başşehbenderliğine Atanması ve Filipin Adalarındaki Çalışmaları

Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı I: Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi, Konya, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1

The Stories in the Era of Turkish Seljukian and Their Importance for the Turkish History of Education

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.77-91

The Struggle Between Grand Vızıer Amcazade Hüseyın Pasha and Shaykh Al-Islam Feyzullah Effendi and the Accession of Ahmed The Third To Throne

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti v Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.789-802

History Education in Pluralistic Societies

X. IBANESS Congress Series, Ohrid, Macedonia, 27 - 28 October 2018, pp.350-353

Effects of the Thoughts of Imam-I Birgivi A Defender of Followers of Sunnah on Kadizadelis Movement

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 19 October 2018, pp.1-15

Armenian Migration From Bitlis to the United States of America and Activities of the Armenian Diaspora in the United States of America (1878-1915)

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 11 October 2018, no.102, pp.102-103

As a Material of Social Studies Teachers for Investigation Films Usage by Teacher's Vision

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.20-21

Use of Auras in Educational Newspapers

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.38-39

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Siber Suçlara Karşı Bilinç OluşturmadaDijital Vatandaşlık

IV. Yıldız Sosyal BilimlerKongresi Kapsamında SunumaKabul Edilen Bildiriler, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.1-10

Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi

100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 - 22 December 2017, pp.27

The Culture of Coexistence in the Ottoman Empire: The Case of Mardin

Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin, Mardin, Turkey, 27 April - 29 July 2017, pp.57-64

Bir Medeniyet ve Kültür Merkezi Olarak Şanlıurfa

Uluslararası Medeniyetler Beşiği Olarak Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.149-153

Strategic Importance of Belgrade City

6th International Balkan Annual Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro, 01 November 2016, pp.11-17

Karlowitz Peace Under Guns and Turkish Diplomacy in Karlowitz

1st International Conference on Studies in Turkology, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

Alâiye Beyliği nin Ortaya Çıkış Sürecinde Alâiye Üzerinde Osmanlı Memluk Ve Karamanoğullarının Egemenlik Mücadelesi

Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-2, Karaman, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.126-137

Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, Konya, Turkey, 05 May 2016, pp.535-541

Honey Production and Methods of Treatments with Honey at the Historical Documents

13th Asian Apicultural Association Conference April, Jidde, Saudi Arabia, 24 - 26 April 2016

Osmanlı Devletinden İran a Ermeni Göçü ve Sonuçları 1878 1915

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 June 2010, vol.4, pp.1171-1184

XIX Yüzyılda Osmanlı Nehir ve Göllerinde Yapılan Silah Kaçakcılığı

Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013, vol.1, pp.613-620

Sofia, a Scientific and Cultural City

II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Podgorica, Serbia And Montenegro, 01 May 2014, pp.377-396

Bir Muhalefet Olarak İmam ı Birgivi ve Sosyal Hayata Etkileri

Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 7 - 09 November 2013, pp.381-387

Sultan Kalavun ve Hanedanı Döneminde Afrika da Memlükler

Uluslararası Unutulan Kıta Afrika ve Türkler, Cibuti, Djibouti, 15 - 16 November 2014

Amcazade Hüseyin Paşa Dönemi Denizcilik Alanında Yapılan Faaliyetler

Uluslararası Pîrî Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 September 2013, vol.3, pp.325-338

A Tradition of Living Together and the Ottoman Empire

International Conference on Education, Culture and Identity, Sarayaova, Bosnia And Herzegovina, 6 - 08 July 2013, vol.1, pp.23-24

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Yönlendirilmesinde Gelecek Vizyonu Projesi

Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 September 2012, pp.1-10

Şarkikaraağaç'ta Cumbalı Evler ve Kapı Tokmakları Üzerine Bir İnceleme

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Turkey, 14 September 2012, pp.207-213

Türkler'de Mezar Kültü Ölü Gömme ve Mezartaşı Geleneği

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Turkey, 14 September 2012, pp.215-220

Islahatçı Bir Devlet Adamı Olarak Amcazade Hüseyin Paşa

Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 May 2012, pp.1

Tarihi Alanya - Bozkir Yolu ve Bu Yolun Tarihi Seruveni

XII. Alanya Tarih Kültür Sempozyumu, Antalya, Turkey, 04 May 2012, vol.1, pp.292-296

Osmanli Burokrasisinde Gurunlu Memurlar (1879-1919)

Uluslararası Gürün Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 September 2011, vol.1, pp.135-142

Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Kütüphaneleri İçersindeki Önemi

7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi-Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Ankara, Turkey, 6 - 10 October 2009, vol.2, pp.2771-2784

Köprülü Sülalesi ve Köprülülerin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri

Vezirköprü Sempozyumu, Samsun, Turkey, 09 October 2010, pp.495-510

1700 İstanbul Antlaşması Sonrası Karadeniz de Türk Rus Ticari İlişkileri ve Karadeniz in Güvenliği

1. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9 - 11 October 2008

Gaziantep’te Osmanlı Döneminde Kurulup Günümüzde Varlığını Devam Ettiren Vakıflar

Halep ve Antep Vakıfları, Halep, Syria, 21 December 2009, vol.1, pp.199-205

II. Körfez Savaşı Sonrası Türkiye ve Ortadoğunun Güvenliği

Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 October 2009, pp.452-459

Osmanlı Devletinin Son Döneminde Merzifonlu Memurlar (1879-1909)

Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, Amasya, Turkey, 15 October 2009, pp.539-553

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’nın Kırım’la İlgili Çalışmaları (1697-1702)

Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Simferopol(Akmesçit), Ukraine, 22 May 2008, pp.21-24

XVII. Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Ermeniler

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 May 2008, vol.4, pp.81-96

XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Toplumunda Bir Arada Yaşama ve Demokrasiye Örnek Uygulamalar

İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 19 April 2008, pp.167-174

XVII. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devletinde Şiddet ve Devletin Aldığı Tedbirler

Uluslararasi Turk Kulturunde Beden Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 03 April 2007, pp.1

Antalya Gundogmus'ta Anlatilan Alageyik Efsanesi ve Avcilar Uzerindeki Etkisi

Uluslararsi Turk Kulturunde Av Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 November 2006, pp.1

XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyıl Başlarında Denizli ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri ve İç Güvenlik

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 06 September 2006, vol.1, pp.395-398

XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Rüşvet

Uluslararasi Turk Kulturunde Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2005, pp.1 Sustainable Development

Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar

Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II, Isparta, Turkey, 16 May 1998, vol.3, pp.279-282

Books & Book Chapters

Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlı'nın Son Döneminde Görev Yapmış Bafra Doğumlu Meşihat Personeli

in: Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bafra, Osman Köse, Editor, Berikan, Ankara, pp.417-428, 2023

Bâb-ı Meşîhat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Trabzon Doğumlu Nâibler

in: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon-1, Öztürk Temel, Kolay Arif, Editor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, pp.543-556, 2023

Osmanlı Yönetiminde Alanya'nın İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı [1471-1923]

in: Alanya: Kadim Medeniyetler Kalesi, Orhan Karaoğlu, Editor, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul, pp.85-109, 2023

Bigadiç Bademli [Nizan] Mahallesi’ndeki Üç Yatirlarin Tarihsel ve Kültürel Önemi

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALIKESİR’İN KÜLTÜREL MİRASI - 1, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Editor, Palet, Konya, pp.185-198, 2022 Creative Commons License

Türklerde İslamiyet Sonrası Eğitim Anlayışı

in: Türk Dünyası Uygarlık Tarihi, Metin Eriş; Korkut Tuna, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.155-173, 2022

Bâb-ı Meşihat Ulema Sicil Dosyalarına Göre Osmanlının Son Döneminde Görev Yapmış İzmir Doğumlu Ulema

in: Şehir Kültür ve Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir, Turan Gökçe; Hüseyin Çalış, Editor, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, pp.643-662, 2022

European History

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021 Creative Commons License

Fırat'tan Tuna'ya 1: KUT

İdeal Kültür, İstanbul, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Balıkesir Foundation Inventory according to The Archive Record of The General Directorate of Foundations

in: Karesi'den Balıkesir'e (Şehrin Siyasi ve Sosyoekonomik Tarihinden Kesitler), Zeki Çevik,Ahmet Köç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.53-66, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Çağdaş Siyasal Akımların Tarihsel ve Düşünsel Temelleri

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Yusuf Sayın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2021 Creative Commons License

Osmanlı Yönetiminde Alâiye [1471-1923]

in: Alâiye'den Alanya'ya, Ekrem Kalan,Mahmut Demir, Editor, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, pp.45-84, 2021 Creative Commons License

Effects of the Thoughts of Imam-i Birgivi, A Defender of Followers of sunnah, on Kadizadelis Movement

in: Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî, Mehmet Bayyiğit,Mehmet Özkan,Ahmet Ali Çanakc,Adem Hamdy Abdelghany, Editor, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir, pp.363-374, 2021 Creative Commons License

Sultan İkinci Abdülhamid Döneminde Mesleki Eğitim

in: İstanbul Ticaret Odası Kurucusu Sultan İkinci Abdülhamid Han: Ahde Vefa, R.K. subaşı-T. Kanıcı, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.29-48, 2021

Sultan İkinci Abdülhamid ve Eğitimde Modernleşme

in: İstanbul Ticaret Odası Kurucusu Sultan İkinci Abdülhamid Han: Ahde Vefa, R. K. Subaşı-T. Kanıcı, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.11-28, 2021

Bir Ahlak Eğitimcisi Olarak Kınalızâde Ali Efendi

in: Büyük Eğitimciler, Arıcı Ali Fuat, Editor, Pegem, Ankara, pp.93-102, 2020 Creative Commons License

Tarihi Çağlar, Zaman ve Mekan Sınırları

in: Yeni ve Yakınçağ, Selim Hilmi ÖZKAN, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.15-18, 2020

Ottoman History 2

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019

Ottoman History 1

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019

Filipin Başşehbenderliğinin Açılması ve Necip Halil'in Faaliyetleri (1919-1912)

in: Yeni ve Yakınçağlarda Osmanlı Diplomasisi, Ahmet Dönmez, Editor, Grafiker, Ankara, pp.299-316, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Kuruluş Meselesi ve Osmanlı Kimliği

in: Osmanlı Tarihi 1, Selim Hilmi Özkan, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.3-13, 2019

Bitlis’ten Amerika’ya Ermeni Göçü ve Amerika’da Ermeni Diasporasının Faaliyetleri (1878-1915)

in: Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, Editor, Bitlis Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.527-535, 2019

New and Modern History

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2018

Strategic Importance of Belgrade City

in: TURKEY AND SERBIA: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans, Metin Ünver, Editor, Eski Babil, İstanbul, pp.11-17, 2018 Sustainable Development

Mustafa III

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Şeker, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.79-86, 2018

Struggle of Influence between Grand Vizier Amcazade Hüseyin Pasha and Şeyhülislam Feyzullah Efendi and Thirth Ahmet's Throne

in: Ottoman Empire and Nevşehir in Tulip Period, İlyas Gökhan,Hüseyin Saraç,Gökçe Özcan, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.789-802, 2018

Yeni Çağ’da Osmanlı-Batı İlişkileri ve Doğu Dünyası(1453-1789)

in: Yeni ve Yakın Çağ, Selim Hilmi Özkan, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.177-211, 2018

İslam Öncesi, İslami Döneme Geçiş, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Kuruluş Dönemlerinde Eğitim

in: Chronological and Thematic History of Turkish Education, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.1-24, 2018

Osmanlı Devleti ve Diplomasi

İdeal Kültür Yayyıcılık, İstanbul, 2017

Medieval History

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2016

Ahi and Ahi Organization in Ottoman Period

in: Akhism and Professional Ethics, Ömer Akdağ, Editor, Karatay Üniversitesi, Konya, pp.82-91, 2016

Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa (1644-1702)

Türkiye Âlim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, 2015

XIX. Yüzyılın Sonlarında Alâiye’li Memurları Sosyo-Ekonomik Durumları

in: Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Hasan Bahar, Editor, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, pp.457-477, 2015

Bir İlim ve Kültür Şehri Sofya

in: Balkanlar da Osmanlı Mirası ve Defter i Hâkâni, Temizer, Abidin; Özcan, Uğur, Editor, Libra, İstanbul, pp.377-396, 2015

Tarihi Bir Değer Olarak Köprülüler

in: Geçmişten Günümüze Samsun Canik ve Değerleri, Köse Osman, Editor, Canik Belediyesi, Samsun, pp.773-786, 2015

Osmanlı Devletinden İran’a Ermeni Göçü (1878-1915)

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler, Metin Hulagu, Editor, Turk Tarih Kurumu, Ankara, pp.315-325, 2014

Osmanlı dan Cumhuriyet e Gündoğmuş

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Konya, 2011

XVII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Temiz Toplum Anlayışı

in: Cleaninng book, Emine Gürsoy Naskalı, Salih Mehmet Arçın, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.159-167, 2009

Expert Reports

Bilirkişi

Mahkeme, pp.4, İstanbul, 2019

Metrics

Publication

143

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

36

H-Index (TrDizin)

3

Project

18

Thesis Advisory

9

Open Access

35
UN Sustainable Development Goals