Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The future of education utilizing artificial intelligence in Turkey

HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS, vol.9, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Suggestions on Education during the COVID-19 Pandemic Process

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi ISSN 2651-, vol.4, no.1, pp.1-10, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.550-572, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Developing Media Literacy through Activities

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.3, pp.631-642, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Study of Reliability and Validity for Citizenship Knowledge and Skill Scale

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.4, pp.715-734, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğrencilerin Emniyet (Polis) Hizmetlerine Yönelik Yaklaşımları

International Journal of Social Science Research, vol.8, no.2, pp.126-141, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Epistemological Dimensions of The Constructivist Learning Theory

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, vol.14, no.20, pp.1735-1746, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde Görsel Materyallerin Analizi Yoluyla Bir Değerlendirme

The Journal of Academic Social Science Studies, no.78, pp.73-82, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relationship Between Parental Attitudes and the Study Habits of Gifted Children

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.6, pp.17-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Iranian Asylum Seeker and Refugee Pupils’ Experiences at a Turkish Primary School

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.4, pp.266-280, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Toplumsal Hafızanın Siyasal Alan Tarafından İnşa Sürecinin Sosyal Bilgiler/Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları

Turkish History Education Journal, vol.8, pp.60-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Social Studies Education with Cinema Films: A Case Study

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, pp.230-254, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Felsefesinde İnsan Doğasının Rolü

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), vol.2, pp.62-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim felsefesinin yansıması olarak öğrencilerin defterlerini çözümleme: sosyal bilgiler dersi

Electronic Turkish Studies, vol.13, pp.693-705, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vatandaşlık Duygusu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.3, no.2, pp.26-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

High School Students’ Social Media Usage Habits

Journal of Education and Practice, vol.8, pp.99-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social problem solving levels of pre-service social studies teachers

Educational Research and Reviews, vol.12, no.4, pp.220-229, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıflarda Uyguladıkları Öğretim Stratejilerine Etkisi

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.19, pp.443-460, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Action Research on Using Drama in Human Rights Education

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.4, pp.108-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Analizi (The Analysis Of Epistemological Beliefs Of Nominate Social Sciences Teachers)

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction], vol.1, no.2, pp.2-11, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role Of Global Cıtızenshıp Educatıon In Thesolutıon Of Internatıonal Problems (Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü)

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.277-290, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi’nin Gelişimi

2. Türk Eğitim Kongresi, 24 December 2020

Eğitim felsefesinin bir yansıması: Eğitim fakültelerinin akreditasyon Çalışmaları

IV. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 December 2020

Eğitim Sosyolojisi Kitaplarının Eğitim Felsefesi Kuramları Açısından Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Dönemi)

II. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS-2), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Kimlik Olgusu

II. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS-2), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

İran ve Türkiye Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında ”Kültürel Miras” Ssunumu

II. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS-2), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019

Tarihi Mekanların/Eserlerin Amacı Dışında Kullanımı: Tarihsel Hafıza Sorunu

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.171-173

Toplumsal Hafızanın Taşıyıcısı Mahalleler: Türkiye’den Örnekler

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.330-332

Çocuk Hikayelerinin Resimleştirilmesi Yoluyla Kavram Öğretimi

International Fiedl Education Material Symposium, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.60-61

Meşrutiyetten Günümüze Vatandaşlık Eğitimini Etkileyen Dönüm Noktaları

1. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2018

Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel Tarih Uygulamaları: Mahallemin Tarihi

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 10 - 12 May 2018, pp.698-711

Osmanlı Şehzade ve Sultanlarının Kullanmış Olduğu Eğitim ve Oyun Materyalleri (19. yüzyıl)

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), 3 - 05 May 2018

Osmanlı’da Tıbbiye Eğitiminde Kullanılan Eğitim Dili ve Materyallerin Türkçeleştirilme Süreci

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), 3 - 05 May 2018

Ders Kitaplarında Disiplinlerarası Anlayışa Bir Örnek: Makber

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS2018), 12 - 14 April 2018

The Social Studies Student Teachers’ Perceptions Of Global Citizenship

International Symposıum on Social Studies Education VI., Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017 Sustainable Development

Social Studies Student Teachers’ Attitudes Towards Citizenship Concept

International Symposıum on Social Studies Education VI, 4 - 06 May 2017

Sosyal Medya Kullanım Amacı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2017), 27 - 29 April 2017, no.7, pp.86-87

High School Students Social Media Usage Habits

4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2016, Elazığ, Turkey, 06 October 2016, pp.10

Social Problem Solving Levels of Preservice Social Sciences Teachers

International Symposıum on Social Studies Education V. Pamukkale University, Denizli, Turkey, 28 April 2016, pp.433

Ottoman Citizenship Education Textbook Malumat ı Medeniye ve Ahlakiye

International Symposıum on Social Studies Education IV. Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey, 24 April 2015, pp.126

Citizenship according to Atatürk in the light of Medeni Bilgiler

International Conference on Interdisciplanary Research ın Education (ICOINE 2014, Milano, Italy)., Milan, Italy, 29 - 31 October 2014

Keloğlan Çizgi Filmlerinin Değerler Eğitimi Açısından Analizi

International Symposıum on Social Studies Education III. Gazi University, Ankara, Turkey, 24 April 2014, pp.10

Islamic Perception in Western World

International Symposıum on Social Studies Education II. Aksaray University, Turkey, Aksaray, Turkey, 28 April 2013, pp.10

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıf İçi Uyguladıkları Öğretim Stratejileri İle İlişkisi

International Symposıum on Social Studies Education II. Aksaray University, Turkey, Aksaray, Turkey, 26 April 2013, pp.10

The Analysis of Epıstemologıc Belıefs of Socıal Scıence Teachers

International Congress of Educatıonal Research. Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 09 May 2012, pp.10

The Role of Global Citizenship Education in the solution of International Problems

International Symposıum on Social Studies Education. Marmara University, İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 27 April 2012, pp.10 Sustainable Development

Teachers Manners In Value Transfer And Approaches

International Symposıum on Social Studies Education. Marmara University, İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 27 April 2012, pp.10

Eğitimde Epistemolojik İnançlar ve Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Eğitim Öğretim Sürecindeki Rolü

II. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi. Marmara University, İstanbul, Turkey, Turkey, 11 - 13 March 2011

Books & Book Chapters

Anayasal Vatandaşlık

in: Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21.Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Zafer İbrahimoğlu, Gülten Yıldırım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.84-99, 2019

Other Publications