Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, pp.1-28, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy

International Journal of Special Education, vol.24, pp.29-44, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.9, no.3, pp.18-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Öğrencilerinin Çoklu ZekâProfilleri: Ortaokul ve Lise Geniş Örneklem Çalışması

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.19, no.3, pp.2239-2264, 2018 (International Refereed University Journal)

An Action Research to Cope with the Negative Attitudes of Kindergarteners Toward School

Journal of Education and Practice, vol.9, no.16, pp.74-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalişması

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.398-410, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

MANAS Journal of Social Studies, vol.7, pp.77-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarinin Medya ve Televizyon Okuryazarlik Düzeyleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.7, pp.262-274, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Levels of Primary School Teachers' Ability to Use Metacognitive Reading Strategies

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.1, pp.20-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları

Manas Journal of Social Researches, vol.7, no.1, pp.15-24, 2018 (International Refereed University Journal)

Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda DışlanmışlıkDüzeylerinin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.45-58, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Davranışlarının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.3, pp.564-585, 2017 (National Refreed University Journal)

İlkokul Öğretmenlerinin Üst-bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.4, pp.51-64, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Kuantum Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Kelime Öğrenme Üzerine Etkileri

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.2, no.2, pp.95-107, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

Journal of Osh State University, vol.8, pp.24-34, 2017 (International Refereed University Journal)

The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on their Attitudes towards School

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.9, no.2, pp.70-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFL Proficiency in Language Learning and Learner Autonomy Perceptions of Turkish Learners

International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), vol.8, no.11, pp.117-122, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, pp.305-315, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeylerinin ve Fen Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.105-116, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Internet Addiction on Academic Achievement

European Journal of Education Studies, vol.3, no.5, pp.38-58, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Smart Board Applications on Students' Attitudes in Pattern Teaching.

The European Journal of Social and Behavioural Sciences EJSBS, pp.2405-2422, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.9, pp.243-267, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beş – Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), vol.2, no.1, pp.1-25, 2017 (National Refreed University Journal)

Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumları

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, no.1, pp.307-318, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers

Journal of Education and Practice, vol.8, no.3, pp.195-201, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Peer Support On University Level Students’ English Language Achievements

Journal of Education and Practice, vol.8, no.1, pp.76-81, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Gaiming The Effect Of Time And Space Concepts To Six-Year-Old Children In Computer Assisted Instruction (CAI)

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.1803-1820, 2016 (International Refereed University Journal)

Transformational Learning of Three Adult Academicians

ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, vol.6, no.1, pp.299-307, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sıfatlara Dayalı 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JERET), vol.5, no.2, pp.118-131, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faculty members' understanding on constructivist approach

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.6, pp.8-21, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stili Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme

EDUCATION SCIENCES, vol.10, no.4, pp.237-252, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.19-42, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Distance Education Applications Based On Smart Board On Students’ Achievement And Skills In Pattern Preparation Techniques

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.15, no.3, pp.254-267, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Validity And Reliability Study Of Identificatıon Scale For Utilization Degree Of Basic Scientific Process Skills Of Pre-School Teachers

Journal of Research in Education and Teaching (JRET), vol.3, no.2, pp.345-364, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Computer Assisted Instruction on Preschool Students’ Attitudes Towards Computer

Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, vol.30, pp.109-116, 2013 (Other Refereed National Journals)

Determination of Secondary Students’ Social Skill Levels

Inonu University Journal of The Faculty of Education, vol.14, no.2, pp.121-137, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, vol.2, pp.299-319, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.4, pp.156-163, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Virtual Training In Vocational Education Footwear Training

Journal of Educational and Instructional Studies In The World, no.2, pp.19-23, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level Özeti Basıldı

World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, pp.73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.128-152, 2010 (National Refreed University Journal)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öğretmen Tutumları

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.393-406, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.93-104, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bilişsel Stillerine Göre, Okulöncesi Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.5, pp.561-576, 2009 (Other Refereed National Journals)

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

Education, vol.1, pp.1357-1365, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okulöncesi Çocukların Bilişsel Sitillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.21, pp.407-420, 2009 (National Refreed University Journal)

Çocuk Yuvası ve Ailesiyle Yaşayan Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.1-13, 2009 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Çocuklara Yönelik Duygusal Beceri Ölçeği Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.42, no.1, pp.403-420, 2009 (Other Refereed National Journals)

Suç İşleyen ve İşlemeyen Çocukların Düşünme Becerileri ve Ahlaki Yargılarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.25, pp.335-350, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Ebeveynliğe Yönelik Tutumları

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.413-428, 2008 (National Refreed University Journal)

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Bilişsel Stillerine Göre Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.20, pp.561-576, 2008 (Other Refereed National Journals)

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler

Milli Eğitim Dergisi, vol.1, no.162, pp.139-157, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yeni Program Geliştirme Anlayışına Dayalı Olarak Hazırlanan Bir Program Tasarımının Öğrenci Başarısına Etkisi

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.99-113, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları

Türk Egitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.427-439, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Açık-Uçlu Öğrenme Nedir?

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.3, pp.57-65, 2000 (National Refreed University Journal)

Eğitimde Çoklu Ortam (Multimedya)

Eğitim ve Bilim, vol.22, no.108, pp.3-8, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kavram Öğrenme ve Öğretme İlkeleri

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.69-76, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.3, no.4, pp.479-498, 1997 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Teknolojisine Etki Eden Güçler (çeviri)

Eğitim ve Bilim, vol.20, no.99, pp.1-12, 1996 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar Destekli Öğretimin Gerçekleşme Biçimleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.1, no.4, pp.573-580, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Düşünce Süreçlerini Anlamaya Yönelik Etkinlik ve Uygulama Örnekleri

3. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Urfa, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.311

BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRECİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞA YÖNELİK ALGILARI

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 June 2019, pp.112

5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Akademik Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkileri: Bir Meta-Analiz Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.43

“Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği” Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.55

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.44

Coping With The Negative Attitudes of Kindergarteners Towards School

DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.12

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.72

Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.71

Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri

1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.77 Sustainable Development

Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample

1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 December 2017, pp.311-313

Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students

International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, Kyrgyzstan, 14 - 15 December 2017, pp.21

Investigating The Effect of Kindergarteners’ Perceptions of School on Their Attitudes towards School

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.22

İstasyon ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerinin Uygulandığı Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Eğitim Araştırmaları Kongresi. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK), İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.90

Sosyal Bilgiler Araştırma Ödevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

2nd World Congress on Lifelong Education, WCLE., Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017

İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları

1. International Academic Research Congress, (INES), Antalya, Turkey, 03 November 2016, pp.1348-1355

The Effect of Smart Board Applications on Students Attitudes in Pattern Teaching

International Conference on Education & Educational Psychlogy,(ICEEPSY), Rodos, Greece, 11 - 15 October 2016, pp.3401

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.34

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research  (ICSSER), İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.122 Sustainable Development

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİ

Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.65

Beş Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.15-16

Sıfatlara Dayalı 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

7th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.76-77

Üniversitelerde Uluslararasılaşmanın Boyutları ve Ölçütleri

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.5

Transformative Learning Theory And Educational Experiences of Adults

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya, Turkey, 05 November 2015, pp.36

Validity And Reliability Study of Computer Aided Multiple Intelligences Scale for First Stage of The Primary School

International Conference on Innovation in Social Science, Literature and Education, Dubai, United Arab Emirates, 01 July 2015, pp.137

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF COMPUTER AIDED MULTIPLE INTELLIGENCES SCALE FOR FIRST STAGE OF THE PRIMARY SCHOOL1

International Conference on Arts, Social Science, Economics and Education, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 June 2015

The Attitudes of 5th and 8th Grade Students and Their Parents Towards Learning English

3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT), İstanbul, Turkey, 23 May 2015, pp.117

Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, no.214, pp.123

The Effect Of Distance Education (By Using Smart Board) On Students’ Achievement In Pattern Making Techniques Teaching

5. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (JRET), Antalya, Turkey, 15 - 17 April 2014, pp.34

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri

4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.17

The Reliability and Validity Study of School-Oriented Attitude Scale and a Research Sample

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION, Konya, Turkey, 20 - 22 November 2013, pp.57 Creative Commons License

The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables

International Symposiumon Changes and New Trends in Education, Konya, Turkey, 20 - 22 November 2013, pp.67

3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri

4th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 25 April 2013, pp.56

Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level

World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.35

Virtual training in vocational education: Footwear Training

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., Antalya, Turkey, 17 May 2012, pp.19-23

An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills

International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Germany, 13 April 2011, pp.347-360

A Comparative Study on Pre-School Teachers’ and Student Teachers’ Attitudes towards Sexual Education- The Case of Turkey

International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Rome, Italy, 22 October 2010, pp.121-132

Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara/TURKEY, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.33-42

Impacts of parental attitude towards sexual identity development on child's sexual identity development

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1408-1413 Sustainable Development identifier identifier

The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1431-1436 Sustainable Development identifier identifier

Social skills and problem behaviour of children with different cognitive styles who attend preschool education

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1554-1560 identifier identifier

Basic factors that affect general academic motivation levels of candidate preschool teachers

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1357-1365 identifier identifier

Mesleki Eğitim Fakültelerinde, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Dersinde Karşılaşılan Temel Sorunlar

ICITS. 2nd. International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.89

A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use

International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, Spain, 24 March 2008, pp.956-967

Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors

International Technology Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 11 - 13 March 2008, pp.671-680

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.196-201

Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri

5th. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 13 - 15 September 2005, pp.246-255

Öğrencilerin Hypermedya Ortamlarında Proje Tabanlı Öğrenme Etkinliklerinin, Bazı Özellikleri Açısından İncelenmesi

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir. Turkiye, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2004, pp.54-76

Öğrencilerin Web Ortamında Bilgi Araştırırken Kullandıkları Bilişsel Stratejiler

Computer Engineering Department of Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey., İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2004, pp.23-45

Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 13 - 15 July 2004, pp.34

Books & Book Chapters

Temel Kavramlar

in: Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim ve Eğitim Programlarına Yansımaları, Çeliköz Nadir ve Azmi Türkan, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.3-26, 2022 Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Düşünme ve Düşünme Becerileri

in: Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim Ve Eğitim Programlarına Yansımaları, Çeliköz Nadir ve Azmi Türkan, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.186-213, 2022 Sustainable Development

Üniversite Öğrencileri İçin Sabır Eğilimleri Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, Erdal Hamarta,Coşkun Arslan,Sebahattin Çiftçi,Onur Köksal ve A. Naci Çoklar, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.11-21, 2018 Creative Commons License

Cognitive Learning Theories

in: LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models, Zeki Kaya & A. S. Özdemir, Editor, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.31-45, 2016 Creative Commons License

Asynchronous Distance Education Practice in Teaching Pattern Making Techniques: Its Effect on Students Success and Skill Development

in: PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I NASTAVA , Neven ; Lukenda, Editor, Medunarodna, Mostar, pp.183-194, 2014

Bilişsel Kuramlar

in: Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya,Z., Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-171, 2012 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı

in: ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarımı, Demirel Ö,Eralp E., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.111-144, 2007 Sustainable Development

Öğretmenlik Mesleği

in:  Eğitim Bilimlerine Giriş, Özdemir Ç., Editor, Ekinoks, Ankara, pp.329-390, 2006

The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood

in: Research on Education, Marina-Stefania Giannakaki,Gregory T. Papanikos,Yiannis Pozios,Jhon Kelvyn Richards, Editor, Athens Institute For Education And Research, Athens, pp.701-710, 2006

Sınıf Ortamı ve Fiziksel Organizasyonu

in: Sınıf Yönetimi, Arı, R. ve Deniz, M. E., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.55-88, 2006

Ölçme Değerlendirme

in: Öğretmen Adayları İçin KPSS Deneme Sınavları : KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.151-202, 2004

Öğretmenlik Mesleği ve Etiği

in: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özdemir, Ç., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.329-390, 2003

Program Gelştirme

in: Öğretmen Adayları İçin KPSS – Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Cemaloğlu, N., Editor, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, pp.38-96, 2003

Japon Eğitim Sistemi

Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 1996 Creative Commons License Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications