Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Impact of Renewable and Fossil Fuel Energy on Environmental Degradation: Evidence from USA by Nonlinear Approaches

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.0, pp.1-19, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Recommendations for ammonia borane composite pellets as a hydrogen storage medium

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.43, no.45, pp.20354-20371, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.5, pp.1605-1623, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Comparison of Learning Strategies for Mathematics Achievement in Turkey with Eight Countries

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.4, pp.2594-2598, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

USING PISA 2003, EXAMINING THE FACTORS AFFECTING STUDENTS' MATHEMATICS ACHIEVEMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.44-54, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

How economic freedom affect the ease of doing business? Cross-country quantile regression mixture approach

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.39, no.5, pp.434-442, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Role of Economic Freedom in Interpreting Corruption Perception

INTERNATIONAL AND MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES-RIMCIS, vol.10, no.3, pp.40-63, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Housing prices in emerging countries during COVID-19: evidence from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING MARKETS AND ANALYSIS, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Türkiye’de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Bir Araştırma

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.426-444, 2021 (National Refreed University Journal)

Do Monetary Policy Measures Affect Foreign Exchange Rates during the COVID-19 Pandemic? Evidence from Turkey

Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol.15, no.2, pp.175-202, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Relationship between Mobility and COVID-19 Pandemic: Daily Evidence from an Emerging Country by Causality Analysis

Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, vol.10, pp.1-10, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of Influential Factors on Non-Performing Loans: Evidence from Turkey

International Journal of Monetary Economics and Finance, vol.13, no.6, pp.569-584, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effectiveness of Different Machine Learning Algorithms on Basketball Players’ Shooting Performance

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.256-269, 2019 (National Refreed University Journal)

A Research upon Psychological Harassment (Mobbing) in Turkish Banking Sector

Journal of Yaşar University, vol.14, no.54, pp.180-195, 2019 (National Refreed University Journal)

Determination of Countries’ Position Using Better Life Index: Entropy Based MultiMoora Approach

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.353-366, 2018 (National Refreed University Journal)

The Network Analysis of the Domestic and International Air Transportation Structure of Turkey

Mugla Journal of Science and Technology, vol.4, no.2, pp.148-155, 2018 (National Refreed University Journal)

Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.642, pp.41-68, 2018 (Other Refereed National Journals)

Borsalarda Oynaklık Üzerine Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.6, pp.1-15, 2018 (Other Refereed National Journals)

Churn Propensity Model for Customers Who Made a Complaint in Retail Banking

European Journal of Business and Social Sciences, vol.6, no.11, pp.48-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Döviz Kurlarını Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Belirlenmesi: MARS Yöntemi ile Bir İnceleme

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.1, pp.209-229, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketici Güven Endeksine Göre Ülkelerin Kümelenmesi ve İnsani Gelişme Endeksi İle Değerlendirilmesi

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.5, no.4, pp.39-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Students’ Profiles According to Home Educational Resources and Mathematics Achievement via Latent Class Analysis

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.503-518, 2017 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.21-38, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Entropy Approaches to Working Correlation Structures for Repeated Measurements

European Journal of Social Sciences, vol.54, no.1, pp.45-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Support Vector Boundaries in Generalized Maximum Entropy for Multilevel Models

International Journal of Statistics and Probability, vol.5, no.6, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Measuring Efficiency and Total Productivity using Data Envelopment Analysis: An Empirical Study from Banks of Turkey

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.6, no.2, pp.711-717, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Latent Class Analysis of the Youths’ Attitudes towards Smoking

International Journal of Health Sciences and Research, vol.6, no.2, pp.308-314, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Usage of Two Level Random Intercept Model Specifications in the Analysis of Achievement in Mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, pp.3106-3115, 2013 (International Conference Book)

Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinde Entropiye Dayalı Korelasyon Matrisi Yaklaşımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.91-100, 2013 (National Refreed University Journal)

Using Entropy Working Correlation Matrix in Generalized Estimating Equation for Stock Price Change Model

Journal of Asian Scientific Research, vol.2, no.4, pp.228-239, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers’ professional development and students’ mathematics performance: Findings from TIMSS 2007

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.15, pp.3252-3257, 2011 (International Conference Book)

Teachers co-learning through mutual collaboration and students’ mathematics performance in TIMSS 2007

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.15, pp.3258-3262, 2011 (International Conference Book)

Effects of students’ and schools’ characteristics on mathematics achievement: Findings from PISA 2006

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.1, pp.3099-3103, 2010 (International Conference Book)

The use of computers on students’ mathematics achievement: Finding from PISA 2003

International Journal of Human Sciences, vol.7, no.2, pp.1-18, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Matematik Başarısının İki Aşamalı Bernoulli Modeli Kullanılarak İncelenmesi

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.175-185, 2010 (Other Refereed National Journals)

Measuring the Efficiency of Secondary Schools in Different Regions in Turkey Using Data Envelopment Analysis

The International Journal of Research in Teacher Education, vol.1, no.1, pp.52-64, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of quality of educational resources on mathematics achievement: Turkish Case from PISA-2006

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.1855-1859, 2010 (International Conference Book)

Öğrencilerin Matematiğe Karşı Tutumlarının Matematik Başarısı Üzerine Etkisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.50-70, 2010 (National Refreed University Journal)

Effects of Computer Use on Students’ Mathematics Achievement in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.1802-1804, 2009 (International Conference Book)

Factors Affecting Turkish Students’ Achievement in Mathematics

Journal of US-China Education Review, vol.6, no.6, pp.47-53, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Başarısına Etki Eden Bazı Faktörlerin HLM ile İncelenmesi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.12, pp.63-75, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Küresel Kriz Sonrasında Takipteki Kredileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.492

Generalization and Compounding Statistical Distributions, Goals and Benefits: A Review

11th International Statistics Congress, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.147

Karma Modellerde Kantil Regresyon Yaklaşımı le Türkiye’de Matematik Başarısı Farklılıklarının İncelenmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK 2019), Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Examining the Maps of Air Transport Network Characteristics

1st International Conference on Data Science and Applications-ICONDATA 2018, Yalova, Turkey, 04 October 2018, pp.54-55

A Shinny App for Subgroup Discovery Using Activity Region Finder (ARF)

11th International Statistics Days Conference-IGS 2018, Muğla, Turkey, 03 October 2018, pp.55

Gizli Sınıf Regresyon Analizi ile Evdeki Eğitim Kaynaklarına Göre Başarı Profilinin Belirlenmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.299

Klasik ve Entropi Temelli Optimal Portföy Seçim Yöntemlerinin Karşılaştırılması: BİST-30 Uygulaması

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.122

Assessing the Youths’ Attitudes Toward Smoking Using Latent Class Analysis

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2015), Edirne, Turkey, 07 May 2015, pp.465-466

Lojistik Regresyon ve Bankacılık Verileri Üzerine Bir Uygulama

15th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.455-463

An Evaluation of Scientific Publications by Using Social Network Analysis

9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), Antalya, Turkey, 10 May 2014, pp.61

Comparison of Ordinal Logistic Regression Models: An Application of Customer Loyalty

9th International Statistics Day Symposium (ISDS 2014), Antalya, Turkey, 10 May 2014, pp.62

Assessing the Relationship between Educational Performance and Attitudes of Turkish Students

1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Priştine, Kosova, 3 - 07 September 2012, pp.300

Comparison of Learning Strategies for Mathematics Achievement between Turkey and Its Neighbours

12th International Econometrics, Operation Research and Statistics Symposium, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.402-408

Comparison the Performance of Players Playing Guard Position in NBA in 2009-2010 Season

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2011/12th International Econometrics, Operation Research and Statistics Symposium), Denizli, Turkey, 01 May 2011, pp.653-667

Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinde Korelasyon Yapılarının İncelenmesi

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2011/12th International Econometrics, Operation Research and Statistics Symposium), Denizli, Turkey, 01 May 2011, pp.323-333

The Effects of Turkish Students’ Learning Strategies on Mathematics Achievement: Findings from PISA

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.265-267

Öğrencinin Aile Yapısının ve Sahip Olduğu İmkanların Matematikte Başarılı Olmasında Etkileri

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.268-271

Measuring Efficiency of Secondary Schools in Different Regions in Turkey Using Data Envelopment Analysis

1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.268-271

Matematikte başarı üzerine öğrencilerin kendileriyle ilgili görüşleri

6. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 03 May 2009, pp.476-484

Books & Book Chapters

Evaluating The Effectiveness of The Coordination Between Internal Control And Internal Audit: A Survey-Based Analysis on Turkish Banking Sector

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume II, Prof. Dr. Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.1-16, 2021

Presence and Representation of Women on Board of Directors: A Survey-Based Research upon Companies in Turkey

in: The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies, Elif Nuroğlu,Çiydem Çatak, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.105-133, 2020 Sustainable Development

Quantile Regression Approach For Mixed Models to Analyze the Differences of Mathematics Achievement in Turkey

in: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Okur B.,Dayanç Kıyat B.,Ateşok E., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.539-550, 2019