Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İş Hayatında Sebat, Umut ve Kariyer İyimserliği Arasındaki İlişkiler

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.1, pp.1, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kariyer Geleceği Algılamalarının İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi

Business and Economic Research Journal, vol.11, no.4, pp.1097-1118, 2020 (National Refreed University Journal)

Duygusal Zekânın Duygusal Emek Davranışı ve Çalışanların Müşterilere Yönelik Davranışına Etkisi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.1-16, 2020 (National Refreed University Journal)

The Role of Graphs in Environmental Disclosures: An Empirical Evidence From Turkey

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,, vol.22, pp.12-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygusal Zekâ Çatışma Yönetim Stratejilerini Nasıl Etkilemektedir? Çalışan Algısına Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.93-108, 2020 (National Refreed University Journal)

The Effects of Self-esteem and Locus of Control on Self reported Personal Reputation

Gurukul Business Review (GBR), vol.15, pp.12-23, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

The Effect of Corporate Reputation on Consumer Behavior and Purchase Intentions

Management Research and Practice, vol.10, no.4, pp.21-32, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

The Effect of Organizational Justice and Psychological Capital on Perceived Job Performance

Gurukul Business Review (GBR), vol.14, pp.1-5, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Constructing the CEO Personal Brand: The Case of Four Pioneering CEOs in Turkey

CORPORATE REPUTATION REVIEW, vol.21, no.2, pp.37-49, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Moderating Role of Psychological Wellbeing: Organizational Virtuousness and Work Engagement

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.50, no.10, pp.668-674, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kariyer Planlamanın Örgüte Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.123-146, 2017 (Other Refereed National Journals)

How University Reputation Practices and Reputation Perceptions Are Related?

Kafkas İİBF Dergisi, vol.8, no.15, pp.19-24, 2017 (National Refreed University Journal)

Vignette Development for Determining the Personality Characteristics of Resilient Leader

Research Journal of Business and Management, vol.3, no.4, pp.141-146, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Work-Family, Family-Work Conflict and Turnover Intentions among The Representatives of Insurance Agencies

Journal of Business, Economics and Finance, vol.3, no.3, pp.302-312, 2014 (Other Refereed National Journals)

An empirical research about whistleblowing behavior in accounting context

Journal of Accounting and Organizational Change, vol.10, pp.229-243, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dimensions of Online Customer Engagement

Journal of Business, Economics and Finance, vol.3, no.1, pp.106-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Sermaye Ölçeğininin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması’’

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi

JSS Balkan Journal of Social Sciences, 2013 (Other Refereed National Journals)

An Investigation Turkish Business and Economics Students’ Perceptions of Corporate Social Responsibility

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), vol.5, no.30, pp.69-80, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Role of Trust On The Relationship Between Organizational Engagement and Corporate Reputation

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisii, vol.19, no.1, pp.47-58, 2012 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması Whistleblowing

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.14, no.2, pp.33-52, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Mediating Role of Psychological Ownership on The Relationship Between Internal Locus of Control and Organizational Commitment

International Journal of Business and Management Studies, vol.4, no.2, pp.171-185, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bilişim Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.55-72, 2012 (National Refreed University Journal)

Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik olarak İncelenmesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.19, pp.89-103, 2012 (National Refreed University Journal)

Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BERJ (Business and Economic Research Journal),, vol.3, no.4, pp.107-121, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki ve Dünya’daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.289-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çalışanların Örgüte Cezbolması

Marmara Üniversitesi İİBF Dergi, vol.30, no.1, pp.655-667, 2011 (Other Refereed National Journals)

Insider Trading from the Perspectives of Two Ethical Theories: Utilitarianism and Kant’s Approach

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.1, pp.1-8, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Insider Trading From the Perspectives of Justice and Virtue Ethics

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.513-526, 2010 (National Refreed University Journal)

The Development Of Spence And Robbins Workaholism Scale With Its Validity And Reliability Measurement

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.1, pp.1-8, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Theoretical Framework About How Organizations Promote Their Corporate Social Responsibility Initiatives

International Journal of Business and Management, vol.1, no.2, pp.39-47, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Muhasebe Mesleğinde Etik Algısı ve Etik Dışı Davranışlarla İlişkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.32, pp.175-184, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Water Disclosures Determinants in Listed Turkish Companies- The Fuzzy Set Analysis

International Symposium Energy Management and Sustainability 2022, İstanbul, Turkey, 6 - 08 April 2022

Green Human Resource Management (GHRM) and Environmental Sustainability of Companies

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.1-2

Corporate Culture in Integrated Reporting

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.1-2

Bir Kamu Kurumunda Eğitim İhtiyaç Analizinin Katılımcı Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.423-435

Sustainability Disclosures and Impression Management on Social Media

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.1-2

Readibility of Corporate Reports and Impression Management

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.1-2

The Effect of Authentic Leadership on Organizational Commitment and Burnout

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 May 2017, pp.1029-1035

Mezun Bakış Açısıyla Üniversitenin İtibar Uygulamaları

4. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 March 2016

An Investigation of Ethical Decision Making of Accounting Profession in Turkey

Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 07 June 2011, pp.314-327

A Study About The Relationship between Political Behavior and Ethical Climate in Banking Sector

3nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 07 June 2011

A Study About The Relationship Between Burnout And Ethical Climate In Banking Sector

Eurasia Business and Economics Society (EBES), İstanbul, Turkey, 01 June 2011

An Empirical Study on Job Involvement and Motivational Needs of Accountants

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2011 Conference, İstanbul, Turkey, 01 June 2011, pp.159-178

A Comparison Of Ethical Codes Of Public and Private Organizations with The Perspectives Of Global Impact In Banking Sector

, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 09 June 2010

Sivil Toplum Örgütlerinin Kaynak Yetersizliği

IV. International NGO’s Conference, Çanakkale, Turkey, 19 October 2007

Whistleblowing At Work: A Study About Employee Perceptions

International Conference On Business, Management And Economics (Icbme), İzmir, Turkey, 13 June 2007

The Relationship Between Social Needs and Political Behaviors in Organizations

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Turkey, 13 June 2007

Çatışma Yönetimi ve Duygusal Zeka İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

International Symposium Emotional Intelligience and Communication, İzmir, Turkey, 07 May 2007

Bilgi Toplumunda Sivil Toplum Örgütleri ve Medya İlişkisi

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 03 November 2006

Writing Styles of CEO Statements in Sustainability Reports

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, pp.1036-1042

The Effect of Employment Value Preposition on Employee Retention: A Research on Private Sector in Turkey

AICSS (Annual International Conference on Social Sciences,, İstanbul, Turkey, pp.1

Books & Book Chapters

Strateji ve Toplum: Etik ve Sosyal Sorumluluk

in: Strateji- Yönetsel Bağlam Çerçevesinde Güncel Okumalar, Mehmet Kaplan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.253-266, 2021

Climate change disclosures in different cultures: A study of sustainability reports

in: The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era, Seung Ho Park,Maria Alejandra Gonzalez-Perez,Dinorá Eliete Floriani, Editor, Springer, London/Berlin , Geneve, pp.1, 2020 Sustainable Development

İfşa Davranışı (Whistleblowing)

in: Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Şerif Şimşek,Adnan Çelik,Tahir Akgemci,Ahmet Diken, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, 2020

İtibar Yönetimi

in: Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.363-386, 2019

Psikolojik Sermaye

in: Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.263-288, 2019

Diversity Management in Sustainability Reports: A Case Study From Turkey

in: Diversity within Diversity Management, Andri Georgiadou, Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Miguel R. Olivas-Lujan, Editor, Emerald Publishing, -, 2019

CEO Sociability in Twitter: Findings of Fortune 500 CEO’s

in: Management and Technological Challanges in Digital Age, Melo, Pedro Novo, Machado, Carolina, Editor, Crc Press, -, 2018

Possible Outcomes for Whistleblowers after They Speak Out

in: Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Bian, Jing, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Editor, Springer, -, 2018

Reputation Indicators of Participating Companies to UN Global Compact

in: Sustainability and Social Responsibility of Accounting Global Systems: A Global Approach, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Said, Roshima, Editor, Springer, -, 2018

Çalışan Tutkunluğu Stratejisi

in: Amstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Yonca Gürol, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2017

Çalışma Amaçlarının Kişisel İtibarla İlişkisi

in: Değerli İnsana, ‘‘Değer’’li Çalışmalar, Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Araştırmalar, Çinko, M., Turgut, Tülay, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017

İtibar Yönetimi ve Sosyal Beceriler

in: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Köksal Büyük, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2016

Inseparable Parts of Sustainability: Business, Climate Change and Integrated Reporting

in: Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editor, Emerald, -, pp.25-44, 2016

Company Policies to Adapt Climate Change Plan: A Case Study on Turkey

in: Climate Change and the 2030 Corporate Agenda for Sustainable Development, Gonzalez-Perez, Maria Alejandra, Leonard, Liam, Editor, Emerald Group Publishing Limited, pp.159-175, 2016 Sustainable Development

Leadership Styles in Organizations Participating the UN Global Compact

in: International Business, The UN Global Compact: Fair Competition and Environmental and Labour Justice in International and Domestic Markets, Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editor, Emerald, -, pp.159-173, 2015

Ethical Dilemmas and Decision Making In Accounting

in: Corporate Governance: An International Perspective, Idowu, Samuel O., Caliyurt, Kiymet Tunca, Editor, Springer, pp.241-252, 2014

Differences in Reputation Measurement between Companies and Nonprofit Organizations

in: Corporate Reputation in Theory and Practice, Orhan SAMAST, Banu BAYBARS HAWKS, Editor, İtibar Yönetimi Enstitüsü, 2014

The Role of Leader Reputation on Determining Corporate Reputation

in: New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editor, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp.95-104, 2013

The Influence on Corporate Social Responsibility Activities on Building Corporate Reputation

in: International Business, Sustainability and Corporate Social Responsibility, Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editor, Emerald Publishing, -, pp.133-150, 2013 Sustainable Development

How do Weak and Strong Culture Influence on Corporate Reputation

in: New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editor, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-53, 2013

Other Publications