Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect Of Thinking Education Course On The Success Of Social Studies Course

International Journal of SocialScience Research, cilt.8, ss.161-185, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis on inclusion of social studies economy concepts in coursebooks

Educational Research and Reviews, cilt.10, no.2414766, ss.1861-1875, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysing instructors view regarding the efficiency of the Turkish history subjects presented in Turkey social studies textbooks

Educational Research and Reviews, cilt.10, no.2414865, ss.92-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Beşinci Sınıf Ders Kitaplarında Turizm Kavramının Yeri

International Journal Of Field Education, cilt.1, no.5875288, ss.42-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aile ve Kadın Temalarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Veriliş Biçimlerinin İncelenmesi Nitel Bir Araştırma

Folklor/Edebiyat, cilt.20, no.2414121, ss.107-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Research Of Acquisition Levels Of Concepts Regarding Social Studies Lesson: A Quantitative Research

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, no.2414034, ss.183-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Examınation Of Textbooks, Workbooks And Teacher’s Guide Books Of Social Studies In Terms Of Learning Styles

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.22, no.2415251, ss.41-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of The Ways The Materials Concerning Historic and Cultural Assets in Social Studies Textbooks are Presented

International Journal of Academic Research, cilt.6, no.156271, ss.157-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Examınatıon Of 8th Grade Schoolbooks And Teacher's Guıde Book of Cıtızenshıp And Democracy In Terms Of Learnıng Styles

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), cilt.1, ss.51-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Stillerine Ve Öğrenme Sürecindeki Bireysel Farklılıklara Yönelik Algıları

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE VE ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ BİREYSEL FARKLILIKLARA YÖNELİK ALGILARI

International Journal Social Science Research, cilt.2, ss.68-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.51-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine Ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.21-39, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.308-325, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA TARİHİ ŞAHSİYETLERİN ELE ALINIŞI HAKKINDAÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.290-306

TARİH DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.329-338

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DİL KULLANIM HASSASİYETİ NOKTASINDA ARAŞTIRILMASI

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.2312-2318

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ KAYNAKÇA GÖSTERME HASSASİYETLERİAÇISIDAN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.395-420

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ HARİTA KULLANIM YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.2189-2199

TARİH DERS KİTAPLARINDA VERİLEN HARİTALARIN PEDAGOJİK YETERLİLİKLERİNİNİNCELENMESİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.319-329

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GELENEKSELKÜLTÜREL ÖGELERİN VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS 2019), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2019, ss.369-394

Osmanlı da Adab ı Muaşeret

Bozok Üniversitesi, Tarih Düşünce Topluluğu, Yozgat, Türkiye, 21 Ekim 2016

Kutül Amare Zaferi

Kastamonu Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans programı, Kastamonu, Türkiye, 30 Nisan 2016

Kutül Amare ve Halil Paşa

Bozok Üniversitesi, Tarih ve Medeniyet Kulübü, Yozgat, Türkiye, 27 Nisan 2016

2013 KPSS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVINDA ÇIKMIŞ OLAN SORULARIN DEĞERLENDİRLMESİ

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE GÖRÜŞLERİ

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SOSYAL BECERİLER

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS KİTAPLARINDA ÇOCUK HAKLARI KONUSUNUN VERİLİŞ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

I. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

İLKÖĞRETİM OKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAMLARININ KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

II. ULUSLARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2005

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu

2013 KPSS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavında Çıkmış Olan Soruların Değerlendirilmesi

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Görüşleri

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sosyal Beceriler

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.

Kitap & Kitap Bölümleri

Karakter ve Değerler Eğitimi

İNSANİ VE KÜLTÜREL KALKINMA SÜRECİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ, Halil Ekşi,Ahmet Katılmış, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.253-279, 2020

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

DİNLER TARİHİ DERS KİTAPLARININ KAYNAK GÖSTERMEHASSASİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, PROF. DR. Ayhan AYTAÇ, PROF. DR. Giray Saynur DERMAN, PROF. DR. Mustafa TALAS, Editör, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.327-347, 2019

DEĞER SİZSENİZ DEĞER SİZSİNİZ

BABIALİ KÜLTÜR YAYINCILIK, İstanbul, 2018

ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stillerine Göre), Bayram TAY, Şükran UÇUŞ GÜLDALI, Murat BAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.493-521, 2017

Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi

Hayat Bilgisi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Bayram Tay Şükran Uçuş Güldalı Murat Baş, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.493-521, 2017

FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI

17. BÖLÜM - SİNGAPUR, Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.415-429, 2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı, Dursun Dilek, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.545-570, 2016

FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI

SİNGAPUR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMI, CEMİL ÖZTÜRK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.415-429, 2011