Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Deneyimleri

17. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 March 2024

Okul Müdürlerinin Rol Belirsizliği

INTERNATİONAL EJER CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.529-531

University Students' Sense of Belonging: The Role of Campus Facilities

The 5th International Symposium on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1

PISA 2015 FEN BAŞARISIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE VE İTALYA KARŞILAŞTIRMASI

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.486-494

JAPONYA VE FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMASİSTEMİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.361-378 Sustainable Development

The Effect of School Principals’ Instructional leadeship Behaviors on Teacher’s Job Satisfaction

International Symposium on new Issues in Teacher Education, 30 August - 01 September 2016

A new trend: Talent management in public schools

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi ölçeği geliştirme çalışması

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması.

IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., Ankara, Turkey, 01 June 2015, pp.1

The Relationship Between Teachers Attitudes Towards Learning and Teaching Profession

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14, 11 - 14 September 2014

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., Antalya, Turkey, 07 April 2014, pp.1

Evaluation of Teachers' Opinions Towards Disapproved Behaviors Of Students

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1050-1058 identifier

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

Öğretmenlerin iş doyumlarının bireysel değişkenlere göre incelenmesi

International Association of Social Science Research (IASSR), 19 - 21 June 2013

Ethic Behaviours Of Schools Administrations

IV.World Conference On Educatıonal Scıences, 2 - 05 February 2012

Student safety in primary schools A sample of Büyükçekmece county

World Conference On Educational Sciences, 4 - 07 February 2009

İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

Tezli EYTPE Programlarının Ders ve Öğretim Üyesi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi

Eğitim Yöneticileri ce Deneticileri Derneği Eğitim Yönetimi Kongresi Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2007

New Curriculum and New Challenges: What do School Administrators Really Do?

XIII World Congress Comparative Education Societies, Sara jevo, 2 - 05 May 2007

Sources of Stres in Teachers

XXXI Annual Congress Of The European Association For Behavioural Cognitive Therapies., 11 - 15 September 2001

Job Satisfaction Levels of the Instructors of the Faculty of Arts and Sciences of Yıldız Technical University

XXXI Annual Congress Of The European Association For Behavioural Cognitive Therapies., 11 - 15 September 2001

Öğretim Elemanlarının Akademik Tükenmişlik Düzeyleri

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

Books & Book Chapters

iş analizi

in: eğitimde insan kaynakları yönetimi, Kaya Yıldız, Editor, Asos yayınları, Elazığ, pp.59-98, 2022

İnsan Kaynağının Değeri

in: Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editor, ASOS, Elazığ, pp.361-385, 2020

Teacher Performance Evaluation System inEducational Organizations

in: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero,Hasan Arslan,Giovanna Gianturco, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.51-59, 2019

Comarative Study of Teacher Training and Appointment System in Japan, Finland and Turkey

in: th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education Full Text Book, gürkan kalkan, Editor, Library of Congress Cataloging Distribution Service , Alabama, pp.361-379, 2017

A new trend: Talent management in public schools

in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan,Mehmet Ali Içbay,Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.103-117, 2016

sınıf ortamının fiziksel özellikleri

in: etkili sınıf yönetimi, hüseyin kıran kazım çelik, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.59-78, 2015

örgütsel değişme

in: yönetimde çağdaş yaklaşımlar, Cevat elma kamile demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.345-375, 2014

Other Publications

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

3

Project

8

Thesis Advisory

36

Open Access

39
UN Sustainable Development Goals