Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Out of Border Education: The Inclusion of Syrian Refugees in Higher Education

International Online Journal of Educational Sciences, vol.13, no.3, pp.705-721, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Rol Ambiguity of School Principals

Journal of Qualitative Research in Education, vol.9, no.1, pp.335-359, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining the Relationship Between School Mindfulness and Organizational Trust

International Education Studies, vol.1, no.13, pp.14-25, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Correlations between Teachers’ Personality, Psychological Safety Perception and Teacher Voice

Eurasian Journal of Educational Research, vol.20, no.85, pp.185-204, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETENEK YÖNETİMİNE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Journal of Turkish Studies, vol.147, pp.3967-4002, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.481-499, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nepotism in primary school

İnternational Online Journal of Educational Sciences, no.2, pp.162-175, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Talent Management in Educational Organizations: A Scale Development Study

European Journal of Education Studies, vol.3, no.10, pp.404-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Who Should Evaluate Teachers’ Performance at Schools?

Journal of Education and Practice ., no.8, pp.168-177, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.392-417, 2017 (National Refreed University Journal)

Professional Anxiety Level of Pre-Service Teachers in Turkish Context,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.3, pp.63-73, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Teachers’ Opinions Towards Disapproved Behaviors of Students

Kastamonu Eğitim Dergisi(ISI Index-Zoological Record), vol.24, no.2, pp.643-654, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Relationship between Teachers' Job Satisfaction and Loneliness at the Workplace

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.66, pp.263-280, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Maarif Müfettişlerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel BağlılıklarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.172-189, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship between Supervisors’ Loneliness at Work and Their Organizational Commitment

International Online Journal of Educational Sciences, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, vol.25, no.251, pp.139-156, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2014, no.15, pp.31-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının akademik öz yeterlikleri ile öğretmen öz yeterlilikleri arasındaki ilişki

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.10, pp.1167-1184, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

the relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels

Procedia social and behavioral sciences, no.46, pp.2457-2461, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Çalışma Yaşam Kalitesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2012, no.11, pp.31-38, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okullarında Çalışan İngilizce Okutmanlarının Örgütsel Adanmışlık Düzeyi.”

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.9, pp.39-51, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Curriculum and New Challenges What do School Administrators Really Do

International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, vol.4, no.2, pp.112-116, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Student safety in Primaty School: A Sample of Büyükçekmece County

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.1, pp.281-284, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Eğitim Bakanlığı’nda İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi.

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, no.20, pp.212-222, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bilim ve Yayın Etiği

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi., no.8, pp.225-237, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Kişisel Ve Mesleki Değerlerinin Belirlenmesi

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 04 July 2022

Publication Fetishism in Higher Education: Academician Views

VII. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

The Roles of Interest and Pressure Groups on Developing Educational Policies in Turkey

” Lifelong education is more than a degree! ”UNEC logo ENG.png5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, 9 - 11 July 2019 Sustainable Development

Okul Müdürlerinin Rol Belirsizliği

INTERNATİONAL EJER CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.529-531

University Students' Sense of Belonging: The Role of Campus Facilities

The 5th International Symposium on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1

PISA 2015 FEN BAŞARISIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE VE İTALYA KARŞILAŞTIRMASI

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, KİEV, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.486-494

JAPONYA VE FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMASİSTEMİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.361-378 Sustainable Development

The Effect of School Principals’ Instructional leadeship Behaviors on Teacher’s Job Satisfaction

International Symposium on new Issues in Teacher Education, 30 August - 01 September 2016

A new trend: Talent management in public schools

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi ölçeği geliştirme çalışması

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi Ölçeği Geliştirme Çalışması.

IInd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS., Ankara, Turkey, 01 June 2015, pp.1

The Relationship Between Teachers Attitudes Towards Learning and Teaching Profession

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14, 11 - 14 September 2014

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables

International Society for Teacher Education İSFTE, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2014

Investigation of professional anxiety levels of preservice teachers according to different variables.

34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference., Antalya, Turkey, 07 April 2014, pp.1

Evaluation of Teachers' Opinions Towards Disapproved Behaviors Of Students

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1050-1058 identifier

Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

Öğretmenlerin iş doyumlarının bireysel değişkenlere göre incelenmesi

International Association of Social Science Research (IASSR), 19 - 21 June 2013

Ethic Behaviours Of Schools Administrations

IV.World Conference On Educatıonal Scıences, 2 - 05 February 2012

Student safety in primary schools A sample of Büyükçekmece county

World Conference On Educational Sciences, 4 - 07 February 2009

İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

Tezli EYTPE Programlarının Ders ve Öğretim Üyesi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi

Eğitim Yöneticileri ce Deneticileri Derneği Eğitim Yönetimi Kongresi Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2007

New Curriculum and New Challenges: What do School Administrators Really Do?

XIII World Congress Comparative Education Societies, Sara jevo, 2 - 05 May 2007

Eğitim Bilimleri ve İlişkili Alanlarda Yayın Yapan Ulusal Dergilerin İncelenmesi

XV. Eğitim Bilimleri Kongresi- Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006

Sources of Stres in Teachers

XXXI Annual Congress Of The European Association For Behavioural Cognitive Therapies., 11 - 15 September 2001

Job Satisfaction Levels of the Instructors of the Faculty of Arts and Sciences of Yıldız Technical University

XXXI Annual Congress Of The European Association For Behavioural Cognitive Therapies., 11 - 15 September 2001

Öğretim Elemanlarının Akademik Tükenmişlik Düzeyleri

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

Books & Book Chapters

İnsan Kaynağının Değeri

in: Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editor, ASOS, Elazığ, pp.361-385, 2020

Teacher Performance Evaluation System inEducational Organizations

in: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero,Hasan Arslan,Giovanna Gianturco, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.51-59, 2019

Comarative Study of Teacher Training and Appointment System in Japan, Finland and Turkey

in: th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education Full Text Book, gürkan kalkan, Editor, Library of Congress Cataloging Distribution Service , Alabama, pp.361-379, 2017

A new trend: Talent management in public schools

in: Contemporary approaches in education and communication, Hasan Arslan,Mehmet Ali Içbay,Alejandro J. Gallard Martínez & S. Lizette Ramos de Robles, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.103-117, 2016

sınıf ortamının fiziksel özellikleri

in: etkili sınıf yönetimi, hüseyin kıran kazım çelik, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.59-78, 2015

örgütsel değişme

in: yönetimde çağdaş yaklaşımlar, Cevat elma kamile demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.345-375, 2014

Other Publications