Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Key For Managers: Conceptualization of Personality Types

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.8, no.1, pp.84-93, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Bibliometric Analysis of the Eclectic Paradigm in Turkish Literature

Istanbul Management journal, no.91, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

COVID-19 DÖNEMİNDE E-TİCARET SEKTÖRÜ İNCELEMESİ VE STRATEJİ ÖNERİLERİ

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, vol.6, no.27, pp.353-367, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sanal Çalışma Ortamlarının Getirdiği Zorluklar: Sanal Mesafe Kavramı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.46, pp.10-23, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yabancı pazarlara giriş stratejilerini belirleme: Analitik hiyerarşi süreci (AHP) tabanlı bir analiz

Business & Management Studies: An International Journal, vol.9, no.2, pp.714-736, 2021 (International Refereed University Journal)

Covid-19 Salgını Bağlamında Türkiye’de Turizm Sektörünün Swot Analizi

Journal of Travel and Tourism Research, vol.18, pp.22-50, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Work-Related Identity Differences: Individual and Organizational Outcomes

Yıldız Social Science Review, vol.7, no.1, pp.15-22, 2021 (International Refereed University Journal)

The Evolution of Diversity Climate Research: A Review and Synthesis

Istanbul Business Research, vol.1, no.49, pp.36-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Akademisyenliğin Karanlik Yönü: Y Kuşağinda Cam Tavan

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ERKEN ULUSLARARASILAŞMADA AĞ İLİŞKİLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI: TURKUAZ YATAK ÖRNEĞİ

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.7, no.5, pp.2489-2524, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİNAMİK YETENEKLERİN PAZAR VE MÜŞTERİ PERFORMANSINA ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Süleymen Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, pp.349-363, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütlerde Cinsel Yönelim Temeline Dayalı Kimlik: Farklılık İklimi Algısı, Bireysel Ve Örgütsel Çıktıların İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.315-324, 2019 (Other Refereed National Journals)

STRATEJİK UYUMLAŞMA OLGUNLUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYEUYARLANMAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.361-383, 2019 (National Refreed University Journal)

Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Istanbul Management Journal, pp.75-95, 2019 (National Refreed University Journal)

Gelişmekte Olan Ülke Çokuluslu İşletmelerin Uluslararasılaşma Teorileri: Bir Literatür Taraması

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

From past to present born global phenomenon:a thematic analysis

Economics and Business Review, vol.18, no.2, pp.80-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AKADEMİSYENLERDE CAM TAVAN SENDROMUNUN GÜÇ MESAFESİ İLE İLİŞKİSİ

Öneri Dergisi, vol.13, pp.52-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A NEW SCALED AGILE MATURITY MODEL FOR SOFTWAREDEVELOPMENT PROJECTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE (IJAECS) (, vol.5, no.4, pp.48-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İhracat Şirketleri Sürdürülebilirlik İfadeleri ÜzerineBir İçerik Analizi

Istanbul Management Journal, vol.29, pp.1-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Two case studies to explore pros/cons and to assess applicability of Nexus maturity model

African Journal Of Business Management, vol.12, pp.154-160, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Tükenmişlik Arasındaki İlişkininİncelenmesi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Ampirik BirAraştırma

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.181-205, 2017 (International Refereed University Journal)

Türk ÇUİ’xxlerinin Stratejik Kadrolama Faaliyetlerinin İncelenmesi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (YSBED), vol.1, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Çokuluslu İşletmelerinin Stratejik Kadrolama Faaliyetlerininİncelenmesi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.127-140, 2017 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE’ DEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN MİSYON İFADELERİ ANALİZİ

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.28, pp.61-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Ödül Almış Genç Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.10-22, 2017 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL HASTANELER İÇİN KÜRESEL PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.2, no.3, pp.31-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile İşletmelerinin Uluslararasılaşma Stratejileri Saruhan Şirketler Grubu Örneği

International Journal of Research in Business and Social Science, vol.5, no.5, pp.19-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A theoretical overview on challenges and solutions for global project management

Pressacademia, vol.2, no.3, pp.238-250, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Look Over The Concepts Of Work And Leisure Throughout ImportantHistorical Periods

Journal Of American Academy Of Business, vol.2, no.1, pp.12-19, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foreign Market Entry Strategies In The Formerly Socialist Countries: A CaseStudy

Journal Of American Academy Of Business, vol.1, no.2, pp.262-270, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Görevlendirilen Çokuluslu İşletme Yöneticilerine Uygulanan Eğitim Ve Geliştirme Programlarının Kapsamı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.269-276, 2000 (National Refreed University Journal)

Yönetimin Geleceği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.61-84, 1998 (National Refreed University Journal)

1990’lı Yıllarda A.B.D. Ve Avrupa Üniversitelerindeki Uluslararası İşletme Eğitimlerinin Karşılaştırılması

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.11, pp.17-27, 1998 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çokuluslu İşletmelerde Denizaşırı Görevli (Expatriate) Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Çalışma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.9, pp.77-80, 1998 (National Refreed University Journal)

Yönetim Uygulamalarında Postmodernizm

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.8, pp.35-39, 1997 (National Refreed University Journal)

Çokuluslu İşletmelerde Liderlik Geliştirme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.7, pp.1-5, 1997 (National Refreed University Journal)

Çokuluslu İşletmelerde Global Planlama

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.7, pp.1-4, 1997 (National Refreed University Journal)

Teknolojik Yeniliklerin İşletme Yöneticiliğine Etkileri

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.1, no.5, pp.17-21, 1996 (National Refreed University Journal)

Değişen Dünyada Kadın Yöneticiler Ve Türk İşletmeleri

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.1, no.3, pp.41-47, 1995 (National Refreed University Journal)

Çokuluslu İşletme Yöneticileri İçin Eğitim Ve Geliştirmenin Önemi Ve Niteliği

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.1, no.1, pp.81-86, 1994 (National Refreed University Journal)

Çokuluslu İşletmelerin Yönetici Kaynaklar

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.215-222, 1991 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknoloji Firmalarında Davranışsal Yenilikçiliğin Örgütsel Performansa Etkisinin İncelenmesi

International Research, Development, Innovation and Technology Management Congress (IRDITech Management’19), 03 May 2019

STRATEGIC ENTREPRENEURIAL POSTURE, ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND FIRM PERFORMANCE RELATIONSHIP IN FAMILY BUSINESSES

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.487-499 identifier

The Evolution of Employee Willingness on Organizational Agility Journey

International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS, Havana, Cuba, 22 June 2018, pp.10-20

THE EVOLUTİON OF EMPLOYEE WİLLİNGNESS ONORGANİZATİONAL AGİLİTY JOURNEY

International Conference on Social Science and Economics, 22 - 23 June 2018

Dünya’da Kurulan İlk Üniversiteler: Müzeleri Ve Kurumsallaşma Çalışmaları

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE MÜZELERİ BİRLİĞİ KONFERANSI, Edirne, Turkey, 04 May 2018, pp.10-20

Türkiye ve Rusya Krizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, Uşak, Turkey, 26 April 2018, pp.10-20

TÜRKİYE’DEKİ Y KUŞAĞI KADIN AKADEMİSYENLERDE CAM TAVAN SENDROMU: NİTEL BİR ÇALIŞMA

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29 - 31 March 2018 Sustainable Development

A NEW SCALED AGILE MATURITY MODEL FOR SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS

International Conference on Economics and Business Management, Prag, Czech Republic, 21 - 22 February 2018

The Role of University Museums on the Corporate Image of Universities

3 rd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2017, İstanbul, Turkey, 26 October 2017, vol.1, pp.10

Örgütsel Sinizmin Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 September 2017, vol.1, pp.10

Türk ÇUİ'leri İçin Expat Değerlendirme ve Seçim Kriterleri: Bireysel, Kurumsal ve Durumsal Kriterler Üzerine Bir Çalışma

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, İstanbul, Turkey, 07 September 2017, pp.10

Örgüt Yapısının Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Teknopark Şirketlerinde Bir Araştırma

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Turkey, 20 May 2017, pp.10

Ticaretin Kolaylaştırılması ve İthalat-İhracat Rakamları Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Değerlendirmeler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), Uşak, Turkey, 20 April 2017, pp.10

Stratejik Liderlik ve Örgütsel Başarı: Nortel Networks Vakası

International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Turkey, 13 April 2017, pp.10

Üniversite Müzelerinde Örgüt Kültürünü Anlamaya Yönelik Bir Çerçeve Çizmek

4th International University Museums Association Platform Conference, İstanbul, Turkey, 07 April 2017, pp.10

Drawing A Framework for Understanding Organizational Culture in University Museums

4th International University Museum Association Platform Conference, 7 - 08 April 2017

Kurumsal Yönetim Ve Müzeler; Üniversite Müzelerinin Öncü Rolü

4th. International Universities Museums Conference, İstanbul, Turkey, 07 April 2017, pp.10

Impact of Psychological Distance on Pricing Decisions of Global Companies

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 November 2016, pp.456

Global Proje Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler Ve Geliştirilen Çözümler Üzerine Teorik Bakış

Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK), İstanbul, Turkey, 04 June 2015, pp.10-20

A modern perspective on organization structure organigraphs and its relation with firm business model

1st Annual Conference on Social Sciences (AICSS), İstanbul, Turkey, 21 May 2015, pp.10-20

Linking entrepreneurial orientation to firm performance: the role of differentiation strategy and innovation performance

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, vol.210, pp.358-367 identifier

The Core Competence Concept: A Way To Gain Competitive Advantage For Organizations

9th Annual International Conference On Management, Atina, Greece, 04 July 2011, pp.10-20

Contemporary Issues in Human Resource Management (HRM) in Turkey

International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, 04 September 2006

Globalization and Management Literature: A study on the Ph.D. Thesis in Management Completed During 1990-2007 in Turkey

International Symposium on Globalization Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 March 2008, pp.10-20

E Learning and an Implementation in Yildiz Technical University

18th Information Resources Management Association International Conference, Vancouver, Canada, 19 - 23 May 2007, pp.1411-1415

Strategies Of International Firms In Transition Economies

3rd International Management Conference, Angers, France, 29 November 2001, pp.10-20

Gendered Aspects Of Career Development Experiences Of University Professors In Turkey

18th Annual International Labour Process Conference, Glaslow, United Kingdom, 25 April 2000, pp.10-20

Books & Book Chapters

Creating Organizational Culture in University Museum

in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri, Fethiye Erbay - Mutlu Erbay, Editor, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, pp.202-209, 2018

Expatriate Staffing in Foreign Subsidiaries of Multinationals: A Literature Review

in: Driving Multinational Enterprises Through Effective Global Talent Management, Khaled Tamzini, Tahar Lazhar Ayed, Editor, Igı Global, 701 E. Chocolate Ave. Hershey, Pa 17033, Usa, pp.19-49, 2017

İşletme Bilimine Giriş

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

The Core Competence Concept: A Way to Gain Competitive Advantage for Organizations

in: The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, Koveos P., Editor, Athens Institute For Education & Infocus Research Services, Atina, pp.179-186, 2015

The Core Competence Concept: A Way to Gain Competitive Advantage for Organizations

in: The Crisis and Emerging Markets A Multidisciplinary Analysis, PETER KOVEOS, Editor, ATINER PUBLISHING, ATİNA, pp.179-186, 2015

Organizasyonlarda Karma KuşaklarınEtkin Yönetimi

in: Örgüt Yönetimi Bir Derleme, İdil Tamer, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.61-78, 2015

İşletme Bilimine Giriş, Beta Yayınevi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

Temel İşletmeciğe Giriş

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Leading the Organizational Dynamics of E-Business Firms

in: Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy, In Lee , Editor, Igı Global, Illinois, pp.296-304, 2010

Temel İşletmecilik – İşletme Ve Çevresi

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul, 2009

Örgütsel Kriz Kavramı Ve Örgütsel Değişkenler İle Kriz Arasındaki İlişkilerin İrdelenmesi

in: Kriz Yönetimi, Haluk Sümer Ve Helmut Pernsteiner, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.115-143, 2009

Yönetim Süreç Uygulama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999

Yönetim Teori Süreç ve Uygulama

Der Yayınları, İstanbul, 1997

Gelecek Yönetim Uygulamaları

Marmara Üniversitesi S.B.E. Yayını, İstanbul, 1995

İşletme Yönetim Modelleri Araştırması

Marmara Üniversitesi S.B.E. Yayını, İstanbul, 1995