Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arms Smuggling across Ottoman Borders in the Second Half of the 19th Century

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.18, ss.297-312, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Cumhuriyet Döneminde Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.159-174, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.1-16, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyyahların Piri Evliyâ Çelebi: Seyahat mı? Şefaat mı?

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.4, ss.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar’da Bir Osmanlı Şehri: Sofya (1385-1878)

Avrasya Etüdleri, no.50, ss.279-314, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hristiyan Birliği Projeleri ve Ermeniler(XVII ve XVIII. Yüzyıl)

Yeni Türkiye, no.61, ss.1313-1320, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devletinden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’te Ermeni Faaliyetleri(1878-1915)

Yeni Türkiye, no.62, ss.1800-1809, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı – Avusturya İlişkilerinde Macarların Durumu

AVRASYA ETÜDLERİ, no.41, ss.283-295, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye Alanya Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, no.3, ss.169-182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika

Avrasya Etüdleri Dergisi, cilt.2, no.40, ss.287-300, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gündoğmuş(Antalya) ve Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi ve Bu Efsane Üzerine Bir Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Karadeniz Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, no.4, ss.47-55, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alaiye Sancağının İdari Yapısı ve Nüfus Durumu

Uluslararası Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(TUBAR), no.29, ss.275-291, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyılda Alâiye Sancağında Dokuma ve Tekstil Sanayisinde Kullanılan Ürünlerin Üretimi

Arış, cilt.4, no.5, ss.50-60, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar

HİSTORY STUDİES, cilt.2, no.3, ss.273-284, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İdaresinde Telafer

Türk Dünyası Araştırmaları, no.184, ss.79-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devletinde Yabancı Dil Eğitimi

Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, no.16, ss.1783-1800, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Telafer in Stratejik Önemi ve Türkmenler

Avrasya Etüdleri Dergisi, no.36, ss.137-155, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Türk Fransız İlişkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.19, ss.61-72, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası

Turkish Studies, no.16, ss.1779-1793, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyılın Başlarında Basra'nın Güvenliği Meselesi ve Osmanlı Devleti'nin Bölgede Aldığı Tedbirler

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.11, ss.137-147, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk İngiliz İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, ss.189-203, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XVII Yüzyılın Sonları ile XVIII Yüzyılın Başlarında Osmanlı Rus İlişkileri ve Karadeniz in Güvenliği Meselesi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, no.14, ss.47-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Viyana Kuşatması, Karlofça Antlaşması ve Avrupa Birliği Üçgeninde Türkiye ve İngiltere

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.71, ss.26-29, 2006 (Hakemsiz Dergi)

XV ve XVI Asırlarda Osmanlı Toplumunda İlmi Zihniyetin Kaynakları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, ss.87-98, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sultan Kalavun ve Hanedanı Dönemi Memlûk Devleti'nin Dış Politikası ve Afrika'da Memlûkler

Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozyumu, Jibuti, Cibuti, 15 - 16 Kasım 2014, ss.135-158 Creative Commons License

Milli Mücadele Dönemi Sağlıklı Toplum Çabasında Sifilizin Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1785-1793

Bozkır İlinden İslami Döneme Geçişte Türk Devlet Geleneği

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1617-1621

Osmanlı Devleti’nde Köleliğin ve Köle Ticaretinin Hukuki Alt Yapısı

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaycan, 16 - 19 Aralık 2019, cilt.1, ss.229-238

Türk Devlet Anlayışı ve İran Devlet Anlayışının Etkileşimi

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaycan, 16 - 19 Aralık 2019, cilt.1, ss.223-228

Migrations from Lebanon to America end of the Nineteenth Century

5th International Conferance on Social Sciences, Tunis, Tunus, 2 - 07 Ekim 2019, ss.39-44

Necip Halil’in Filipin Başşehbenderliğine Atanması ve Filipin Adalarındaki Çalışmaları

Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı I: Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.1

Türkiye Selçukluları Döneminde Menâkıpnâmeler ve TürkEğitim Tarihi Açısından Önemi

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.77-91

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ile Şeyhülislam Feyzullah Efendi Arasında Nüfuz Mücadelesi ve III. Ahmed'in Tahta Çıkışı

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti v Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.789-802

History Education in Pluralistic Societies

X. IBANESS Congress Series, Ohrid, Makedonya, 27 - 28 Ekim 2018, ss.350-353

Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivi ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekatına Tesiri

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 Ekim 2018, ss.1-15

Bitlis’ten Amerika’ya ermeni Göçü ve Amerika’da Ermeni Diasporası’nın Faaliyetleri

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 11 Ekim 2018, no.102, ss.102-103

Eğitim İçerikli Gazetelerde Aurasma Kullanımı

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.38-39

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bir Materyal Olarak Film Kullanımının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.20-21

Osmanlı’da Birlikte Yaşama Kültürü: Mardin Örneği

Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin, Mardin, Türkiye, 27 Nisan - 29 Temmuz 2017, ss.57-64

Bir Medeniyet ve Kültür Merkezi Olarak Şanlıurfa

Uluslararası Medeniyetler Beşiği Olarak Orta Doğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.149-153

İbn Haldundan Naima’ya Osmanlı Tarihciliği

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık – Tarih ve Tarihcilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 Nisan 2017, ss.1-13

Strategic Importance of Belgrade City

6th International Balkan Annual Conference, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 01 Kasım 2016, ss.11-17

Karlowitz Peace Under Guns and Turkish Diplomacy in Karlowitz

1st International Conference on Studies in Turkology, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, Konya, Türkiye, 05 Mayıs 2016, ss.535-541

Honey Production and Methods of Treatments with Honey at the Historical Documents

13th Asian Apicultural Association Conference April, Jidde, Suudi Arabistan, 24 - 26 Nisan 2016

Alaiye Beyliğinin Ortaya Çıkış Sürecinde Alaiye Üzerinde Osmanlı-Memluk ve Karamanoğullarının Egemenlik Mücadelesi

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II, Karaman, Türkiye, 23 Ekim 2015, ss.126-137

Osmanlı Devletinden İran a Ermeni Göçü ve Sonuçları 1878 1915

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010, cilt.4, ss.1171-1184

Bir İlim ve Kültür Şehri Sofya

II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 01 Mayıs 2014, ss.377-396

Bir Muhalefet Olarak Imam-i Birgivi ve Sosyal Hayata Etkileri

Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.381-387

A Tradition of Living Together and the Ottoman Empire

International Conference on Education, Culture and Identity, Sarayaova, Bosna-Hersek, 6 - 08 Temmuz 2013, cilt.1, ss.23-24

XIX. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Nehir ve Göllerinde Yapılan Silah Kaçakçılığı

Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 02 Mayıs 2013, cilt.1, ss.613-621

Öğrencilerin İlgi ve Yetenek Alanlarına Göre Yönlendirilmesinde Gelecek Vizyonu Projesi

Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2012, ss.1-10

Şarkikaraağaç'ta Cumbalı Evler ve Kapı Tokmakları Üzerine Bir İnceleme

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Türkiye, 14 Eylül 2012, ss.207-213

Türkler'de Mezar Kültü Ölü Gömme ve Mezartaşı Geleneği

Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Isparta, Türkiye, 14 Eylül 2012, ss.215-220

Islahatçı Bir Devlet Adamı Olarak Amcazade Hüseyin Paşa

Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2012, ss.1

Tarihi Alanya - Bozkir Yolu ve Bu Yolun Tarihi Seruveni

XII. Alanya Tarih Kültür Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 04 Mayıs 2012, cilt.1, ss.292-296

Osmanli Burokrasisinde Gurunlu Memurlar (1879-1919)

Uluslararası Gürün Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Eylül 2011, cilt.1, ss.135-142

Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Kütüphaneleri İçersindeki Önemi

7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi-Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2009, cilt.2, ss.2771-2784

Köprülü Sülalesi ve Köprülülerin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri

Vezirköprü Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 09 Ekim 2010, ss.495-510

1700 İstanbul Antlaşması Sonrası Karadeniz de Türk Rus Ticari İlişkileri ve Karadeniz in Güvenliği

1. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9 - 11 Ekim 2008

Gaziantep’te Osmanlı Döneminde Kurulup Günümüzde Varlığını Devam Ettiren Vakıflar

Halep ve Antep Vakıfları, Halep, Suriye, 21 Aralık 2009, cilt.1, ss.199-205

Osmanlı Devletinin Son Döneminde Merzifonlu Memurlar (1879-1909)

Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 15 Ekim 2009, ss.539-553

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’nın Kırım’la İlgili Çalışmaları (1697-1702)

Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Simferopol(Akmesçit), Ukrayna, 22 Mayıs 2008, ss.21-24

XVII. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devletinde Şiddet ve Devletin Aldığı Tedbirler

Uluslararasi Turk Kulturunde Beden Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Nisan 2007, ss.1

Antalya Gundogmus'ta Anlatilan Alageyik Efsanesi ve Avcilar Uzerindeki Etkisi

Uluslararsi Turk Kulturunde Av Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2006, ss.1

XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyıl Başlarında Denizli ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri ve İç Güvenlik

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 06 Eylül 2006, cilt.1, ss.395-398

XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Rüşvet

Uluslararasi Turk Kulturunde Hediye Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2005, ss.1

Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar

Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II, Isparta, Türkiye, 16 Mayıs 1998, cilt.3, ss.279-282

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Tarihi 1

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019

Osmanlı Tarihi 2

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019

Filipin Başşehbenderliğinin Açılması ve Necip Halil'in Faaliyetleri (1919-1912)

Yeni ve Yakınçağlarda Osmanlı Diplomasisi, Ahmet Dönmez, Editör, Grafiker, Ankara, ss.299-316, 2019 Creative Commons License

Bir Ehl-i Sünnet Müdafii İmam-ı Birgivî ve Görüşlerinin Kadızadeliler Harekâtına Tesiri

Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakc, Adem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir, ss.689-709, 2019

Bitlis’ten Amerika’ya Ermeni Göçü ve Amerika’da Ermeni Diasporasının Faaliyetleri (1878-1915)

Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, Editör, Bitlis Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.527-535, 2019

Osmanlı Kuruluş Meselesi ve Osmanlı Kimliği

Osmanlı Tarihi 1, Selim Hilmi Özkan, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.3-13, 2019

Yeni ve Yakın Çağ Tarihi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2018

Startegic Importnce of Belgrade City

TURKEY AND SERBIA: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans, Metin Ünver, Editör, Eski Babil, İstanbul, ss.11-17, 2018

Mustafa III

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Şeker, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.79-86, 2018

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ile Şeyhülislam Feyzullah Efendi Arasında Nüfuz Mücadelesi ve III. Ahmet’in Tahta Çıkışı

Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan,Hüseyin Saraç,Gökçe Özcan, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.789-802, 2018

Yeni Çağ’da Osmanlı-Batı İlişkileri ve Doğu Dünyası(1453-1789)

Yeni ve Yakın Çağ, Selim Hilmi Özkan, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.177-211, 2018

İslam Öncesi, İslami Döneme Geçiş, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Kuruluş Dönemlerinde Eğitim

Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.1-24, 2018

Canlı Kitap

Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2017

Osmanlı Devleti ve Diplomasi

İdeal Kültür Yayyıcılık, İstanbul, 2017

Orta Çağ Tarihi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2016

Osmanlı Döneminde Ahilik ve Ahi Teşkilatı

Ahilik ve Meslek Ahlâkı, Ömer Akdağ, Editör, Karatay Üniversitesi, Konya, ss.82-91, 2016

Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa (1644-1702)

Türkiye Âlim Kitapları Yayınları, Saarbrücken, 2015

Osmanlı dan Cumhuriyet e Gündoğmuş

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Konya, 2011

Osmanlı Devleti’nin Ehl-i Sünnet Hassâsiyeti

Tarih Bizi Çağırıyor, Osman Doğan, Selman Kılınç, Editör, Çamlıca, İstanbul, ss.154-158, 2010

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi

Mahkeme, ss.4, İstanbul, 2019